Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1910 ze dne 17. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 6891) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1910 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 269/46
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1910
   ze dne 17. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 6891)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A oddíl II bod 7 a přílohu D kapitolu I oddíl E uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (3), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté brucelózy (Brucella melitensis).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 93/52/EHS (4) stanoví, že oblasti členských států uvedené v příloze II jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) v souladu s podmínkami stanovenými ve směrnici 91/68/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 91/68/EHS, aby mohly být autonomní oblasti La Rioja a Valencie a provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara autonomní oblasti Castilla-La Mancha uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na základě zhodnocení dokumentace předložené Španělskem by autonomní oblasti La Rioja a Valencie a provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara autonomní oblasti Castilla-La Mancha měly být uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Údaje týkající se Španělska uvedené v příloze II rozhodnutí 93/52/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Směrnice 64/432/EHS se vztahuje na obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti prohlášeny za úředně prosté brucelózy nebo enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2003/467/ES (5) stanoví, že členské státy a jejich oblasti uvedené v kapitole 1 a 2 přílohy II zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu. Rozhodnutí 2003/467/ES rovněž stanoví, že členské státy a jejich oblasti uvedené v kapitole 1 a 2 přílohy III zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Kypr předložil Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o celé jeho území, aby uvedená oblast mohla být prohlášena za oblast úředně prostou brucelózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Na základě zhodnocení dokumentace předložené Kyprem by uvedený členský stát měl být uznán za členský stát úředně prostý brucelózy, pokud jde o stáda skotu, a uveden v kapitole 1 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby mohly být autonomní oblasti Katalánsko, Castilla-La Mancha a Galicia a provincie Zamora v autonomní oblasti Castilla y León prohlášeny za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Na základě zhodnocení dokumentace předložené Španělskem by autonomní oblasti Katalánsko, Castilla-La Mancha a Galicia a provincie Zamora v autonomní oblasti Castilla y León měly být prohlášeny za oblasti úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu, a uvedeny v kapitole 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Některé oblasti Itálie jsou v současné době uvedeny na seznamu v kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES jako oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu. Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o celé její území, aby uvedená oblast mohla být prohlášena za oblast úředně prostou enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Na základě zhodnocení dokumentace předložené Itálií by uvedený členský stát měl být uznán za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, a uveden v kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES a odkazy na některé oblasti tohoto členského státu v kapitole 2 uvedené přílohy by měly být odstraněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2005/779/ES (6) bylo přijato v návaznosti na ohniska vezikulární choroby prasat v Itálii. Stanoví veterinární pravidla, pokud jde o vezikulární chorobu prasat v regionech uvedeného členského státu, které jsou uznány za prosté vezikulární choroby prasat a které jsou uvedeny v příloze I uvedeného rozhodnutí, jakož i v regionech uvedeného členského státu, které nejsou uznány za prosté dané nákazy a které jsou uvedeny v příloze II uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               V Itálii se již několik let provádí program pro eradikaci a sledování vezikulární choroby prasat s cílem dosáhnout statusu území prostého vezikulární choroby prasat pro všechny regiony uvedeného členského státu. Itálie předložila Komisi v souvislosti s vezikulární chorobou prasat nové informace týkající se statusu území prostého nákazy pro region Kampánie a doložila, že tato nákaza byla v uvedeném regionu eradikována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Na základě posouzení informací, které poskytla Itálie, by region Kampánie měl být uznán za prostý vezikulární choroby prasat a uvedený region by měl být odstraněn ze seznamu uvedeného v příloze II rozhodnutí 2005/779/ES a namísto toho uveden v příloze I uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 17. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2005/779/ES ze dne 8. listopadu 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 28).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:
      „Ve Španělsku:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Asturias,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Baleárské ostrovy,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Kanárské ostrovy,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Cantabria,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Castilla-La Mancha: provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Castilla y León,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Extremadura,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Galicia,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast La Rioja,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Navarra,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast País Vasco,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  autonomní oblast Valencia.“
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              kapitola 1 se nahrazuje tímto:
                              „KAPITOLA 1
                              
                              
                                 Členské státy úředně prosté brucelózy
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             Kód ISO
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Členský stát
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          BE
                                       
                                       
                                          Belgie
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CZ
                                       
                                       
                                          Česká republika
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DK
                                       
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DE
                                       
                                       
                                          Německo
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          EE
                                       
                                       
                                          Estonsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          IE
                                       
                                       
                                          Irsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          FR
                                       
                                       
                                          Francie
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CY
                                       
                                       
                                          Kypr
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LV
                                       
                                       
                                          Lotyšsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LT
                                       
                                       
                                          Litva
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LU
                                       
                                       
                                          Lucembursko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          MT
                                       
                                       
                                          Malta
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          NL
                                       
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          AT
                                       
                                       
                                          Rakousko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          PL
                                       
                                       
                                          Polsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          RO
                                       
                                       
                                          Rumunsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SI
                                       
                                       
                                          Slovinsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SK
                                       
                                       
                                          Slovensko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          FI
                                       
                                       
                                          Finsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SE
                                       
                                       
                                          Švédsko“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v kapitole 2 se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:
                              „Ve Španělsku:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Asturias,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Baleárské ostrovy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Kanárské ostrovy,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Castilla-La Mancha,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Castilla y León: provincie Burgos, Soria, Valladolid a Zamora,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Katalánsko,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Galicia,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast La Rioja,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Murcia,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast Navarra,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          autonomní oblast País Vasco.“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha III se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              kapitola 1 se nahrazuje tímto:
                              „KAPITOLA 1
                              
                              
                                 Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          
                                             Kód ISO
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Členský stát
                                          
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          BE
                                       
                                       
                                          Belgie
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CZ
                                       
                                       
                                          Česká republika
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DK
                                       
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DE
                                       
                                       
                                          Německo
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          EE
                                       
                                       
                                          Estonsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          IE
                                       
                                       
                                          Irsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          ES
                                       
                                       
                                          Španělsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          IT
                                       
                                       
                                          Itálie
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CY
                                       
                                       
                                          Kypr
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LV
                                       
                                       
                                          Lotyšsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LT
                                       
                                       
                                          Litva
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LU
                                       
                                       
                                          Lucembursko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          NL
                                       
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          AT
                                       
                                       
                                          Rakousko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          PL
                                       
                                       
                                          Polsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SI
                                       
                                       
                                          Slovinsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SK
                                       
                                       
                                          Slovensko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          FI
                                       
                                       
                                          Finsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SE
                                       
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          UK
                                       
                                       
                                          Spojené království“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v kapitole 2 se zrušuje položka pro Itálii.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze I se mezi položky pro region Basilicata a Emilia-Romagna vkládá tato položka:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „—
                           
                           
                              Campania“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V příloze II se zrušuje položka pro Kampánii.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.