Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1912 ze dne 9. října 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1912 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 274/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1912
   ze dne 9. října 2017
   o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a odst. 7 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/2136 (1) podepsala Komise dne 23. března 2017 Dohodu mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin (dále jen „dohoda“) s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Strany se dohodly, že budou vzájemně podporovat harmonický rozvoj zeměpisných označení, jak je definován v čl. 22 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (2), a rozvíjet obchod se zemědělskými produkty a potravinami se zeměpisným označením pocházejícími z území smluvních stran.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě dohody budou zeměpisná označení zemědělských produktů a potravin Unie na Islandu chráněná, ačkoli Island dosud žádné chráněné zeměpisné označení nezapsal. V dohodě se stanoví mechanismus pro aktualizaci seznamu zeměpisných označení a pro zařazování nových zeměpisných označení později postupem projednání ve smíšeném výboru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Některé úkoly spojené s prováděním dohody byly svěřeny smíšenému výboru zřízenému článkem 10 dohody, včetně pravomoci měnit některé technické aspekty dohody a některé její přílohy. Měl by být vymezen postup, kterým se určuje postoj Unie ve smíšeném výboru v záležitostech týkajících se dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v článku 11 dohody (3).
   Článek 3
   Ve smíšeném výboru zřízeném článkem 10 dohody zastupuje Unii Komise.
   Změny dohody prováděné rozhodnutím smíšeného výboru schvaluje jménem Unie Komise. Pokud zúčastněné strany nemohou dosáhnout shody o námitkách k zeměpisnému označení, zaujme Komise postoj postupem stanoveným v čl. 57 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (4).
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 9. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         S. KIISLER
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2136 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Evropské unie (Úř. věst. L 332, 7.12.2016, s. 1).
   
      (2)  Příloha 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), která byla podepsána v Marrákeši v Maroku dne 15. dubna 1994.
   
      (3)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.