Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1921 ze dne 16. října 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o sestavení seznamu rozhodců

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1921 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 271/38
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1921
   ze dne 16. října 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o sestavení seznamu rozhodců
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 15. října 2008 a je prozatímně prováděna ode dne 29. prosince 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 221 dohody by měl být sestaven seznam 15 osob, které mají odborné znalosti a zkušenosti v oblasti práva a mezinárodního obchodu a jsou ochotny zastávat funkci rozhodců. To je nezbytné k provedení ustanovení o řešení sporů obsažených v dohodě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Smíšená rada CARIFORUM-EU (dále jen „smíšená rada“) má na svém čtvrtém zasedání dne 17. listopadu 2017 přijmout rozhodnutí o sestavení tohoto seznamu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ve smíšené radě je Unie zastupována Komisí v souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy podporují postoj Unie v souladu s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšené radě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Postoj Unie ve smíšené radě by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtvrtém zasedání Smíšené rady CARIFORUM-EU dne 17. listopadu 2017, pokud jde o sestavení seznamu rozhodců, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšené rady CARIFORUM-EU připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Komisi a členským státům.
   
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉ RADY CARIFORUM-EU
      zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé č. …/2017
      ze dne …,
      o sestavení seznamu rozhodců
      SMÍŠENÁ RADA CARIFORUM-EU,
      s ohledem na Dohodu o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 221 odst. 1 této dohody,
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Strany přijímají seznam patnácti rozhodců stanovený v čl. 221 odst. 1 přiložený k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Výbor CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj může změnit seznam rozhodců přiložený k tomuto rozhodnutí.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem …
      
         V … dne …
         
            
               Za státy CARIFORA
            
         
         
            
               Za stranu EU
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      Seznam rozhodců podle čl. 221 odst. 1 dohody
      Rozhodci vybraní státy CARIFORA
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Tracy BENN-ROBERTS – Antigua a Barbuda
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Nicole FOSTER – Barbados
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Bertha COOPER – ROSSEAU – Bahamy
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Michelle A. BROWN – Jamajka
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Fabiola MEDINA GARNES – Dominikánská republika
               
            
         
      
      Rozhodci vybraní Evropskou unií:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Jacques BOURGEOIS – Belgie
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Claus – Dieter EHLERMANN – Německo
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Pieter Jan KUIJPER – Nizozemsko
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Giorgio SACERDOTI – Itálie
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Ramon TORRENT – Španělsko
               
            
         
      
      Rozhodci vybraní smluvními stranami společně:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Frederick ABBOTT – Spojené státy americké
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan James BACCHUS – Spojené státy americké
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Armand DE MESTRAL – Kanada
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Paní Claudia OROZCO – Kolumbie
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Pan Helge SELAND – Norsko
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.