Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1922 ze dne 16. října 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy IX protokolu I

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1922 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 271/41
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1922
   ze dne 16. října 2017
   o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšené radě CARIFORUM-EU zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu přílohy IX protokolu I
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 15. října 2008 a je prozatímně prováděna ode dne 29. prosince 2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 229 odst. 1 a 2 dohody může Smíšená rada CARIFORUM-EU (dále jen „smíšená rada“) přijímat rozhodnutí závazná pro strany a signatářské státy CARIFORA, které přijmou všechna nezbytná opatření pro jejich provedení v souladu s vnitřními pravidly jednotlivých stran a signatářských států CARIFORA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Smíšená rada má na svém čtvrtém zasedání dne 17. listopadu 2017 přijmout rozhodnutí o změně přílohy IX protokolu I dohody (dále jen „příloha IX“), která obsahuje seznam zámořských zemí a území.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem ke změně statusu tří území je cílem uvedené změny aktualizovat seznam zámořských zemí a území uvedený v příloze IX a harmonizovat jej se seznamem uvedeným v příloze II Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ve smíšené radě je Unie zastupována Komisí v souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy podporují postoj Unie v souladu s čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšené radě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Postoj Unie ve smíšené radě by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie na čtvrtém zasedání Smíšené rady CARIFORUM-EU dne 17. listopadu 2017, pokud jde o změnu přílohy IX protokolu I dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšené rady CARIFORUM-EU připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Komisi a členským státům.
   
      V Lucemburku dne 16. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉ RADY CARIFORUM-EU
      zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé č. …/2017
      ze dne …
      o změně přílohy IX protokolu I: Zámořské země a území
      SMÍŠENÁ RADA CARIFORUM-EU
      s ohledem na Dohodu o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 41 protokolu I k uvedené dohodě,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Protokol I k dohodě – O definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce – definuje zámořské země a území ve smyslu zámořských zemí a území stanovených v příloze IX uvedené dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Po změně statusu Mayotte (1) a Svatého Bartoloměje (2) a vstupu v platnost rozhodnutí Rady 2013/755/EU o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (3) by měl být seznam zámořských zemí a území v příloze IX protokolu I k dohodě aktualizován,
               
            
         
      
      ROZHODLA TAKTO:
      Článek 1
      Příloha IX protokolu I se nahrazuje přílohou připojenou k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem …
      
         V … dne …
         
            
               Za státy CARIFORA
            
         
         
            
               Za stranu EU
            
         
      
      
      
         (1)  Rozhodnutí Rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).
      
         (2)  Rozhodnutí Rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii (Úř. věst. L 325, 9.12.2010, s. 4).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (Úř. věst. L 76, 15.3.2014, s. 56).
   
   
   
      PŘÍLOHA IX protokolu I
      Zámořské země a území
      Pro účely tohoto protokolu se „zámořskými zeměmi a územími“ rozumějí následující země a území uvedené v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie:
      (Tento seznam se nedotýká postavení těchto zemí a území ani nepředjímá budoucí změny jejich postavení.)
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Zámořské země a území Dánského království:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Grónsko.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Zámořské země a území Francouzské republiky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Nová Kaledonie a závislá území,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Francouzská Polynésie,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Saint-Pierre a Miquelon,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Svatý Bartoloměj
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Francouzská jižní a antarktická území,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Wallis a Futuna.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Zámořské země a území Nizozemského království:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Aruba,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bonaire,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Curaçao,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Saba,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Sint Eustatius,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Sint Maarten.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Zámořské země a území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Anguilla,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Bermudy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Kajmanské ostrovy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Falklandské ostrovy (Malvíny),
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Montserrat,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Pitcairn,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Svatá Helena a závislá území,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Britské území v Antarktidě,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Britské indickooceánské území,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Turks a Caicos,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              Britské Panenské ostrovy.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.