Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1934 ze dne 23. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1934 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 273/10
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1934
   ze dne 23. října 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/638/SZBP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 25. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/638/SZBP (1) o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/638/SZBP by měla být použitelnost těchto omezujících opatření prodloužena do 27. října 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2010/638/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 8 rozhodnutí 2010/638/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:
   
      „2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 27. října 2018. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 23. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. IVA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.