Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1937 ze dne 11. července 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1937 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 278/1
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1937
      ze dne 11. července 2017
      o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Smlouvy o založení Dopravního společenství
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 a čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 12. června 2008 a dne 9. října 2009 Rada zmocnila Komisi, aby jménem Evropské unie zahájila jednání s Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Kosovem (*1), Černou Horou a Republikou Srbsko (dále jen „jihovýchodoevropské strany“) o smlouvě, kterou se zakládá Dopravní společenství.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Jednání byla úspěšně uzavřena parafováním Smlouvy o založení Dopravnímho společenství (dále jen „Smlouva o Dopravním společenství“) všemi stranami.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Smlouva o Dopravním společenství prohlubuje rozvoj dopravy mezi Unií a stranami z jihovýchodní Evropy na základě ustanovení acquis Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Podpisem Smlouvy o Dopravním společenství nejsou dotčeny postoje členských států k otázce statusu Kosova, o kterých rozhodnou v souladu se svými vnitrostátními postupy a mezinárodním právem. Žádný z pojmů ani žádné formulace nebo definice použité v tomto rozhodnutí nebo Smlouvě o Dopravním společenství, včetně jejích příloh a protokolů k ní, nepředstavují uznání Kosova jakožto nezávislého státu ze strany Unie ani nepředstavují uznání Kosova ze strany jednotlivých členských států, které tak doposud neučinily.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Na předkládání dokumentů vystavených kosovskými orgány podle této Smlouvy o Dopravním společenství se mohou vztahovat vnitřní postupy členských států.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Smlouva o Dopravním společenství by měla být podepsána.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Aby mohly výhody ze Smlouvy o Dopravním společenství plynout co nejdříve, měla by být prozatímně uplatňována do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro její vstup v platnost,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Podpis Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
      Znění Smlouvy o Dopravním společenství se připojuje k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat Smlouvu o Dopravním společenství jménem Unie.
      Článek 3
      Smlouva o Dopravním společenství se prozatímně uplatňuje v souladu s čl. 41 odst. 3 uvedené smlouvy ode dne podpisu do okamžiku, než vstoupí v platnost.
      Článek 4
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 11. července 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            M. MAASIKAS
         
      
      
      
         (*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.