Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1949 ze dne 25. října 2017, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/715/EU, které určuje Šrí Lanku jako třetí zemi, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1949 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 276/62
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1949
   ze dne 25. října 2017,
   kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí 2014/715/EU, které určuje Šrí Lanku jako třetí zemi, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/715/EU (2) určila Komise na základě čl. 31 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 Šrí Lanku jako zemi, kterou považuje za nespolupracující třetí zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu („NNN“). Ve zmíněném rozhodnutí uvedla Komise důvody, pro které se domnívá, že tato země neplní své povinnosti jakožto stát vlajky, stát přístavu, pobřežní stát nebo stát trhu vyplývající z mezinárodního práva, pokud jde o podnikání kroků k předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím (EU) 2015/200 (3) doplnila Rada Šrí Lanku na seznam nespolupracujících třetích zemí vytvořený prováděcím rozhodnutím Rady 2014/170/EU (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě čl. 18 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1005/2008 se zakazuje dovoz produktů rybolovu, k němuž je přiloženo osvědčení o úlovku potvrzené orgány státu vlajky určeného jako nespolupracující třetí země v boji proti rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po určení Šrí Lanky jakožto nespolupracující třetí země se Šrí Lanka snažila přijmout konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě informací, které Komise získala, se zdá, že Šrí Lanka plní relevantní povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a přijala odpovídající právní rámec pro boj proti rybolovu NNN. Zavedla odpovídající a účinný monitorovací, kontrolní a inspekční režim, v jehož rámci se začaly používat lodní deníky k zaznamenávání údajů o úlovcích a rádiové volací značky pro rybářská plavidla a celé loďstvo působící na volném moři bylo vybaveno systémem sledování plavidel (VMS). Vytvořila rovněž odrazující sankční systém, revidovala svůj právní rámec pro rybolov a zajistila řádné provádění systému osvědčování úlovků. Šrí Lanka dále soustavně zlepšuje dodržování doporučení a usnesení regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO), jako jsou opatření státní přístavní inspekce. Provedla pravidla regionálních organizací pro řízení rybolovu do šrílanských právních předpisů a v souladu s Mezinárodním akčním plánem OSN proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu přijala vlastní národní akční plán proti rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Proto se zdá, že Šrí Lanka plní relevantní povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a že opatření přijatá Šrí Lankou v souvislosti s jejími povinnostmi jakožto státu vlajky jsou dostatečná k dosažení souladu s články 94, 117 a 118 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a článků 18, 19, 20 a 23 Dohody OSN o rybích populacích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Je tedy možné přijmout závěr, že došlo k nápravě situace, která k zařazení Šrí Lanky na seznam opravňovala, a že Šrí Lanka přijala konkrétní opatření, která umožňují dosáhnout trvalého zlepšení dané situace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V důsledku toho Rada přijala prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/992 (5), které vyškrtává Šrí Lanku ze seznamu nespolupracujících třetích zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Za těchto okolností by prováděcí rozhodnutí 2014/715/EU mělo být s účinností od vstupu prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/992 v platnost zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Toto rozhodnutí nevylučuje jakýkoli možný budoucí krok, který může Unie v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2008 přijmout v případě, že Šrí Lanka nebude plnit povinnosti, které jsou jí uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky, státu přístavu, pobřežnímu státu nebo státu trhu, pokud jde o přijímání opatření k předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu ze dne 28. února 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí 2014/715/EU se zrušuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 22. června 2016.
   
      V Bruselu dne 25. října 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/715/EU ze dne 14. října 2014 o určení třetí země, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 297, 15.10.2014, s. 13).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/200 ze dne 26. ledna 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, pokud jde o Srí Lanku (Úř. věst. L 33, 10.2.2015, s. 15).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/170/EU ze dne 24. března 2014, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 43).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/992 ze dne 16. června 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, pokud jde o Šrí Lanku (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 15).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.