Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1960 ze dne 23. října 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1960 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 279/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1960
   ze dne 23. října 2017
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 28. ledna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/146/EU (1) o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               První protokol (2) k dohodě stanovil na období tří let rybolovná práva přiznaná plavidlům Unie v rybolovné oblasti spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci Mauricijské republiky (dále jen „Mauricius“) a finanční příspěvek poskytovaný Unií. Doba platnosti uvedeného protokolu uplynula dne 27. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise jménem Unie sjednala nový Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (dále jen „protokol“). Protokol byl parafován dne 26. dubna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Cílem protokolu je umožnit Unii a Mauriciu užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů v mauricijských vodách a v rámci úsilí Mauricia o rozvoj své udržitelné oceánské ekonomiky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Protokol by měl být podepsán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidel Unie, měl by být protokol prováděn prozatímně, dokud nebudou dokončeny postupy nezbytné pro jeho vstup v platnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.
   Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.
   Článek 3
   Podle článku 15 protokolu je protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho vstup v platnost.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 23. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. IVA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/146/EU ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (Úř. věst. L 79, 18.3.2014, s. 2).
   
      (2)  Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (Úř. věst. L 79, 18.3.2014, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.