Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1967 ze dne 23. října 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1967 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 279/50
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1967
      ze dne 23. října 2017
      o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Přípravná akce Unie v oblasti obranného výzkumu)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2), a zejména na čl. 54 odst. 2 písm. b), čl. 84 odst. 2 a článek 124 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (3) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP o účast států ESVO na přípravné akci Unie v oblasti obranného výzkumu financované ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Je vhodné, aby účast států ESVO na činnostech financovaných z rozpočtové položky 02 04 77 03 začala dnem 11. dubna 2017, i když bude připojené rozhodnutí Smíšeného výboru EHP přijato, nebo i když bude případné přijetí ústavních požadavků pro toto rozhodnutí oznámeno po 10. červenci 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Instituce, podniky, organizace a státní příslušníci států ESVO by měli mít právo účastnit se činností, které začnou před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost. Náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí na těchto činnostech, jejichž provádění začne po 11. dubnu 2017, by měly být považovány za způsobilé za stejných podmínek, za jakých jsou způsobilé náklady vzniklé institucím, podnikům, organizacím a státní příslušníkům členských států EU za předpokladu, že připojené rozhodnutí Smíšeného výboru EHP vstoupí v platnost před koncem dotčené přípravné akce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 11. dubna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Postoj, který se má jménem Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Lucemburku dne 23. října 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předsedkyně
            
            K. IVA
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
      
         (2)  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
      
         (3)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
      
      
         NÁVRH:
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017
         ze dne …,
         kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
         SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
         s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) a zejména na články 86 a 98 této dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala účast států ESVO na přípravné akci Unie v oblasti obranného výzkumu, která je financovaná ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Je vhodné, aby byla účast států ESVO na činnostech financovaných z rozpočtové položky 02 04 77 03 zahájena od 11. dubna 2017, i když bude toto rozhodnutí přijato, nebo i když bude splnění ústavních požadavků pro toto rozhodnutí oznámeno po 10. červenci 2017.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Instituce, podniky, organizace a státní příslušníci států ESVO by měli mít právo účastnit se činností, které začnou před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost. Náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí na těchto činnostech, jejichž provádění začne po 11. dubnu 2017, by měly být považovány za způsobilé za stejných podmínek, za jakých jsou způsobilé náklady vzniklé institucím, podnikům, organizacím a státním příslušníkům členských států EU za předpokladu, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost před koncem dotčené přípravné akce.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 11. dubna 2017,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         V článku 1 protokolu 31 k Dohodě o EHP se doplňuje nový odstavec, který zní:
         
            
               
               
               
                  
                     
                        „13.
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    a)
                                 
                                 
                                    Počínaje dnem 11. dubna 2017 se státy ESVO podílejí na činnostech Unie, kterých se týká tato rozpočtová položka souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                —
                                             
                                             
                                                
                                                   rozpočtová položka 02 04 77 03: „Přípravná akce – Obranný výzkum“
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    b)
                                 
                                 
                                    Státy ESVO finančně přispívají na činnosti uvedené v písmenu a) v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.
                                 
                              
                              
                                 
                                    c)
                                 
                                 
                                    Náklady vzniklé institucím, podnikům, organizacím a státním příslušníkům států ESVO v souvislosti s účastí na činnostech uvedených v písmenu a), jejichž provádění začne po 11. dubnu 2017, se považují za způsobilé počínaje zahájením akce za stejných podmínek, za jakých jsou způsobilé náklady vzniklé institucím, podnikům, organizacím a státním příslušníkům členských států EU a podle příslušné grantové dohody nebo rozhodnutí o grantu za předpokladu, že rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. …/2017 ze dne … [toto rozhodnutí] vstoupí v platnost před koncem přípravné akce.
                                 
                              
                              
                                 
                                    d)
                                 
                                 
                                    Island a Lichtenštejnsko se této přípravné akce neúčastní a k činnostem uvedeným v písmenu a) finančně nepřispívají.“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po učinění posledního oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).
         Použije se ode dne 11. dubna 2017.
         Článek 3
         Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
         
            V Bruselu dne
            
               
                  Za Smíšený výbor EHP
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
               
                  tajemníci Smíšeného výboru EHP
               
            
         
         
         
            (*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
      
      
      
         PŘÍLOHA
         Prohlášení států ESVO k rozhodnutí č. …/2017, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP, aby rozšířil spolupráci smluvních stran, aby zahrnovala účast států ESVO na přípravné akci Unie v oblasti obranného výzkumu
         Tímto rozhodnutím se rozšiřuje spolupráce smluvních stran tak, aby zahrnovala účast států ESVO na přípravné akci Unie zaměřené na obranný výzkum. Státy ESVO se domnívají, že otázky obrany náležejí mimo oblast působnosti Dohody o EHP, a že proto přijetí tohoto rozhodnutí nerozšiřuje působnost Dohody o EHP tak, aby zahrnovala záležitosti obrany nad rámec účasti států ESVO na uvedené přípravné akci. Státy ESVO rovněž zdůrazňují, že se Island a Lichtenštejnsko této přípravné akce neúčastní, ani na ni finančně nepřispívají.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.