Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1969 ze dne 27. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7317) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1969 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 279/56
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1969
      ze dne 27. října 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 7317)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo uvedené rozhodnutí několikrát změněno, aby byl zohledněn vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o influenzu ptáků. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo konkrétně změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/696 (5) s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247. Uvedená změna zohlednila skutečnost, že jednodenní kuřata představují ve srovnání s jinými drůbežími komoditami jen velmi nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo následně rovněž změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1841 (6), aby se posílila opatření pro tlumení nákazy použitelná v případech, kdy existuje zvýšené riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V důsledku toho nyní prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že v návaznosti na ohnisko nebo ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků se na úrovni Unie vymezí další uzavřená pásma v dotčených členských státech, jak jsou uvedena v čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES, a dobu platnosti opatření, která v nich mají být uplatňována. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 nyní rovněž stanoví pravidla pro odesílání živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z těchto dalších uzavřených pásem do jiných členských států, s výhradou splnění určitých podmínek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Kromě toho byla mnohokrát změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, aby se zohlednily změny hranic ochranných pásem a pásem dozoru vymezených dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1930 (7), a sice v návaznosti na oznámení Itálie a Bulharska o dalších ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených dvou členských státech. Itálie oznámila Komisi ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže v regionech Lombardie, Benátsko a Emilia Romagna a vymezení ochranných pásem, pásem dozoru a dalších uzavřených pásem uvedeným členským státem kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Bulharsko oznámilo Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem kachen v regionu Dobrič a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakaženého hospodářství v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/1930 Itálie oznámila Komisi nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže, která se nacházejí v regionech Lombardie a Benátsko uvedeného členského státu. Kromě toho i Bulharsko oznámilo Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže, které se nachází v regionu Chaskovo uvedeného členského státu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Bulharsko a Itálie také oznámily Komisi, že přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES v návaznosti na uvedená nedávná ohniska, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem všech nakažených hospodářství s chovem drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Komise prozkoumala opatření, jež Bulharsko a Itálie přijaly v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány Bulharska a Itálie, jsou v dostatečné vzdálenosti od všech hospodářství s chovem drůbeže, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzeno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem a Itálií urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Bulharsku a Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech. Položky týkající se Bulharska a Itálie v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být aktualizovány, aby zohledňovaly aktuální epizootologickou situaci v uvedených dvou členských státech, pokud jde o uvedenou nákazu. Do seznamů v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 je zejména zapotřebí doplnit nové položky pro ochranná pásma a pásma dozoru v regionu Chaskovo v Bulharsku a v regionech Lombardie a Benátsko v Itálii, která jsou nyní předmětem omezení v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Bulharsku a Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 27. října 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 26).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1930 ze dne 20. října 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 18).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Bulharsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Dobrich Region, Dobrich Municipality
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Stefanovo
                                          
                                          
                                             12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Haskovo Region, Haskovo Municipality
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Uzundjovo
                                          
                                          
                                             10.11.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Itálie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0043) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,307356 E11,503742
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0044) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,722409 E9,919093
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0045) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,290336 E11,519548
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             31.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0046) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,756437 E9,455312
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             4.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0047) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,349331 E11,62633
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             3.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0048) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29094 E10,155602
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             3.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0049) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,83366 E9,569411
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.29899 E10.160651
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0051) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46,159367 E 9,952605
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10.648984
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             12.11.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Bulharsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Dobrich Region, Dobrich-village Municipality
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Stefanovo
                                          
                                          
                                             od 13.11.2017 do 21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Bogdan
                                          
                                          
                                             21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Branishte
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dobrich
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Draganovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Opanetz
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Pchelino
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Plachi dol
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Pop Grigorovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Slaveevo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Sokolnik
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Stozher
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Haskovo Region, Haskovo Municipality, Dimitrovgrad Municipality
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Uzundjovo, Haskovo Municipality
                                          
                                          
                                             od 11.11.2017 do 20.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Haskovo:
                                          
                                          
                                             20.11.2017“
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Alexandrovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Dinevo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Lubenovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Nova Nadejda
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Rodopi
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Stamboliiski
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Stoykovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Haskovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimitrovgrad:
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Brod
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Chernogorovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Krepost
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Rainovo
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Voden
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Zlatopole
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Itálie
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 22.10.2017 do 30.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,518548
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 21.10.2017 do 29.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,080676
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 20.10.2017 do 28.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.870331
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 21.10.2017 do 29.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0038) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,347216 and E11,557848
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0040) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,310657 and E11,518548
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             29.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0039) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,433670 and E11,080676
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0041) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.308910 and E9.870331
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             29.10.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 8.11.2017 do 16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0043) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,307356 E11,503742
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 31.10.2017 do 8.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0043) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,307356 E 11,503742
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0044) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,722409 E9,919093
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 2.11.2017 do 10.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0044) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,722409 E9,919093
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             10.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0045) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,290336 E11,519548
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 1.11.2017 do 9.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0045) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,290336 E11,519548
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0046) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.756437 E9.455312
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 5.11.2017 do 13.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0046) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.756437 E9.455312
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             13.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0047) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,349331 E11,62633
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 4.11.2017 do 12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0047) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,349331 E11,62633
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0048) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.29094 E10.155602
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 4.11.2017 do 12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0048) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.29094 E10.155602
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0049) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,83366 E9,569411
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 7.11.2017 do 15.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0049) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,83366 E9,569411
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 8.11.2017 do 16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0051) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46,159367 E9,952605
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 7.11.2017 do 15.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N46,159367 E9,952605
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 9.11.2017 do 17.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             17.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 10.11.2017 do 18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 10.11.2017 do 18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 16.11.2017 do 24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 13.11.2017 do 21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             21.11.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.