Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1976 ze dne 30. října 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1976 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 281/32
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1976
   ze dne 30. října 2017,
   kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 20. října 2017 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) obnovil a pozměnil zařazení na seznam jednoho plavidla, na které se vztahují omezující opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 30. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části B. Subjekty přílohy V rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 se položka 1 nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „1.
                     
                  
                  
                     Název: CAPRICORN
                     
                        Také známa jako: není k dispozici. Dříve známa jako: není k dispozici. Adresa: není k dispozici. Datum zařazení na seznam: 21. července 2017
                     
                        Další informace
                     
                     Mezinárodní námořní organizace (IMO): 8900878. Plavidlo zařazeno na seznam podle bodu 10 písm. a) a b) rezoluce č. 2146 (2014), rozšířeného a pozměněného bodem 2 rezoluce č. 2362 (2017) (zákaz nakládky, přepravy a vykládky; zákaz vplutí do přístavů). Podle bodu 11 rezoluce č. 2146 (2014) výbor dne 20. října 2017 platnost tohoto označení prodloužil a toto označení je platné do 18. ledna 2018, pokud je výbor dříve nezruší podle bodu 12 rezoluce č. 2146 (2014). Stát vlajky: Tanzanie. K 21. září 2017 se plavidlo nacházelo v mezinárodních vodách při pobřeží Spojených arabských emirátů.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.