Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1996 ze dne 6. listopadu 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 12285-2:2005 o dílensky vyráběných ocelových nádržích v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1996 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 288/39
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1996
   ze dne 6. listopadu 2017
   o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 12285-2:2005 o dílensky vyráběných ocelových nádržích v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 305/2011 mají harmonizované normy stanovené v článku 17 splňovat požadavky harmonizovaného systému stanoveného v uvedeném nařízení nebo jeho prostřednictvím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V únoru 2005 přijal Evropský výbor pro normalizaci harmonizovanou normu EN 12285-2:2005 „Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu“. Odkaz na tuto normu byl následně zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie
                   (2). Odkaz na normu byl několikrát znovu zveřejněn, naposledy v roce 2017 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 21. srpna 2015 vzneslo Německo formální námitku ohledně harmonizované normy EN 12285-2:2005. Důvodem pro ni bylo to, že norma neobsahuje harmonizované metody pro zajištění mechanické odolnosti, nosnosti, těsnosti, stability a odolnosti vůči roztříštění nebo rozdrcení dotčených výrobků, jsou-li instalovány v oblastech s rizikem zemětřesení nebo povodně. Německo proto požádalo, aby byl odkaz na normu v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněn s omezením, jímž by z její působnosti byly vyloučeny oblasti s rizikem zemětřesení nebo povodně, anebo aby byl odkaz na ni úplně zrušen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle Německa norma nijak nepožaduje, aby byly zjišťovány vlastnosti dotčených stavebních výrobků, jsou-li instalovány v oblastech s rizikem zemětřesení nebo povodně. Zcela v ní chybí metody nezbytné pro posouzení vlastností nádrží v těchto podmínkách s ohledem na jejich konstrukci, podepření nebo ukotvení. Nelze navíc posoudit ani to, nakolik nádrže dokáží vstřebat působení zátěže způsobené zemětřesením nebo povodní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Německo tyto nedostatky považuje za porušení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011, jelikož norma nesplňuje zcela požadavky stanovené v příslušném mandátu, jak stanoví článek 18 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Při posuzování přípustnosti předložených tvrzení by mělo být vzato v potaz, že dodatečné údajné požadavky vznesené Německem se týkají instalace a následného používání dotčených výrobků v oblastech s rizikem zemětřesení nebo povodně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011 však mají harmonizované normy stanovit metody a kritéria pro posuzování vlastností výrobků, na které se uvedené normy vztahují. Účelem harmonizovaného systému stanoveného v uvedeném nařízení nebo jeho prostřednictvím je stanovit harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, nikoli pravidla pro jejich instalaci nebo používání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Právo podat formální námitku podle článku 18 nařízení (EU) č. 305/2011 však nelze vztáhnout na tvrzení týkající se jiných věcí než obsahu dotčené normy. V kontextu formálních námitek je třeba tato tvrzení považovat za nepřípustná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Z toho důvodu by měl být první požadavek Německa, tedy zveřejnit odkaz na normu s omezením, jímž by z její působnosti byly vyloučeny oblasti s rizikem zemětřesení nebo povodně, považován za nepřípustný, jelikož se vztahuje na jiné věci než na obsah dotčené normy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Alternativní požadavek Německa, tedy odkaz na normu úplně zrušit, vychází především z neadekvátnosti normy v její současné podobě, zejména pokud jde o instalaci a následné používání dotčených výrobků v oblastech s rizikem zemětřesení nebo povodně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Členským státům však zůstává plné právo regulovat zvláštní podmínky instalace nebo používání stavebních výrobků, pokud součástí takových zvláštních podmínek nejsou požadavky na posouzení vlastností výrobků v rozporu s harmonizovaným systémem. Členské státy tedy mohou zakázat nebo omezit instalaci nebo používání dotčených výrobků v oblastech s rizikem zemětřesení nebo povodně, jako je tomu v současné době v Německu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Na základě obsahu normy EN 12285-2:2005, jakož i na základě informací předložených Německem, Evropským výborem pro normalizaci a zástupci průmyslu a po poradě s výbory zřízenými podle článku 64 nařízení (EU) č. 305/2011 a článku 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (4) panuje široká shoda na tom, že odkaz na uvedenou normu v Úředním věstníku Evropské unie by měl být zachován.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Údajná neúplnost této normy by proto neměla být považována za dostatečný důvod pro úplné zrušení odkazu na normu EN 12285-2:2005 v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Odkaz na normu EN 12285-2:2005 v Úředním věstníku Evropské unie by proto měl být zachován,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odkaz na harmonizovanou normu EN 12285-2:2005 „Dílensky vyráběné ocelové nádrže – Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu“ v Úředním věstníku Evropské unie se zachovává.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (Úř. věst. C 319, 14.12.2005, s. 1).
   
      (3)  Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. C 267, 11.8.2017, s. 16).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.