Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2007 ze dne 8. listopadu 2017 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2007 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 290/19
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2007
   ze dne 8. listopadu 2017
   o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2017
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“),
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 5 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 5 finančního nařízení pro 11. ERF má Komise do 10. října 2017 předložit návrh upřesňující a) výši třetí splátky příspěvku na rok 2017 a b) revidovanou výši ročního příspěvku na rok 2017, pokud se tato částka liší od skutečných potřeb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka (EIB) Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF mají výzvy k poskytnutí příspěvků využít nejdříve částky vyčleněné na předchozí evropské rozvojové fondy (ERF). Měla by být proto učiněna výzva k poskytnutí finančních prostředků podle finančního nařízení pro 11. ERF.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na návrh Komise přijala Rada dne 15. listopadu 2016 rozhodnutí (EU) 2016/2026 (4), ve kterém stanovila výši ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2017 na 3 850 000 000 EUR pro Komisi a na 150 000 000 EUR pro EIB.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2017/1206 (5) Rada dne 4. července 2017 snížila příspěvky o částku ve výši 200 000 000 EUR z prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příspěvky do ERF, které mají jednotlivé členské státy uhradit Komisi a EIB v rámci třetí splátky na rok 2017, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.
   Platby uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování snížení příspěvků o částku ve výši 200 000 000 EUR z finančních prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF, na základě plánu úprav předloženého každým členským státem.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2026 ze dne 15. listopadu 2016 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, výše příspěvku na rok 2017, první splátky na rok 2017 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019 a 2020 (Úř. věst. L 313, 19.11.2016, s. 25).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1206 ze dne 4. července 2017 o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2017 (Úř. věst. L 173, 6.7.2017, s. 15).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  ČLENSKÉ STÁTY
               
               
                  Klíč pro 10. ERF (v %)
               
               
                  Klíč pro 11. ERF (v %)
               
               
                  3. splátka na rok 2017 (EUR)
               
               
                  Celkem
               
            
            
               
                  Komise
               
               
                  EIB
               
            
            
               
                  11. ERF
               
               
                  10. ERF
               
            
            
               
                  BELGIE
               
               
                  3,53
               
               
                  3,24927
               
               
                  27 618 795,00
               
               
                  0,00
               
               
                  27 618 795,00
               
            
            
               
                  BULHARSKO
               
               
                  0,14
               
               
                  0,21853
               
               
                  1 857 505,00
               
               
                  0,00
               
               
                  1 857 505,00
               
            
            
               
                  ČESKÁ REPUBLIKA
               
               
                  0,51
               
               
                  0,79745
               
               
                  6 778 325,00
               
               
                  0,00
               
               
                  6 778 325,00
               
            
            
               
                  DÁNSKO
               
               
                  2,00
               
               
                  1,98045
               
               
                  16 833 825,00
               
               
                  0,00
               
               
                  16 833 825,00
               
            
            
               
                  NĚMECKO
               
               
                  20,50
               
               
                  20,57980
               
               
                  174 928 300,00
               
               
                  0,00
               
               
                  174 928 300,00
               
            
            
               
                  ESTONSKO
               
               
                  0,05
               
               
                  0,08635
               
               
                  733 975,00
               
               
                  0,00
               
               
                  733 975,00
               
            
            
               
                  IRSKO
               
               
                  0,91
               
               
                  0,94006
               
               
                  7 990 510,00
               
               
                  0,00
               
               
                  7 990 510,00
               
            
            
               
                  ŘECKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50735
               
               
                  12 812 475,00
               
               
                  0,00
               
               
                  12 812 475,00
               
            
            
               
                  ŠPANĚLSKO
               
               
                  7,85
               
               
                  7,93248
               
               
                  67 426 080,00
               
               
                  0,00
               
               
                  67 426 080,00
               
            
            
               
                  FRANCIE
               
               
                  19,55
               
               
                  17,81269
               
               
                  151 407 865,00
               
               
                  0,00
               
               
                  151 407 865,00
               
            
            
               
                  CHORVATSKO
               
               
                  0,00
               
               
                  0,22518
               
               
                  1 914 030,00
               
               
                  0,00
               
               
                  1 914 030,00
               
            
            
               
                  ITÁLIE
               
               
                  12,86
               
               
                  12,53009
               
               
                  106 505 765,00
               
               
                  0,00
               
               
                  106 505 765,00
               
            
            
               
                  KYPR
               
               
                  0,09
               
               
                  0,11162
               
               
                  948 770,00
               
               
                  0,00
               
               
                  948 770,00
               
            
            
               
                  LOTYŠSKO
               
               
                  0,07
               
               
                  0,11612
               
               
                  987 020,00
               
               
                  0,00
               
               
                  987 020,00
               
            
            
               
                  LITVA
               
               
                  0,12
               
               
                  0,18077
               
               
                  1 536 545,00
               
               
                  0,00
               
               
                  1 536 545,00
               
            
            
               
                  LUCEMBURSKO
               
               
                  0,27
               
               
                  0,25509
               
               
                  2 168 265,00
               
               
                  0,00
               
               
                  2 168 265,00
               
            
            
               
                  MAĎARSKO
               
               
                  0,55
               
               
                  0,61456
               
               
                  5 223 760,00
               
               
                  0,00
               
               
                  5 223 760,00
               
            
            
               
                  MALTA
               
               
                  0,03
               
               
                  0,03801
               
               
                  323 085,00
               
               
                  0,00
               
               
                  323 085,00
               
            
            
               
                  NIZOZEMSKO
               
               
                  4,85
               
               
                  4,77678
               
               
                  40 602 630,00
               
               
                  0,00
               
               
                  40 602 630,00
               
            
            
               
                  RAKOUSKO
               
               
                  2,41
               
               
                  2,39757
               
               
                  20 379 345,00
               
               
                  0,00
               
               
                  20 379 345,00
               
            
            
               
                  POLSKO
               
               
                  1,30
               
               
                  2,00734
               
               
                  17 062 390,00
               
               
                  0,00
               
               
                  17 062 390,00
               
            
            
               
                  PORTUGALSKO
               
               
                  1,15
               
               
                  1,19679
               
               
                  10 172 715,00
               
               
                  0,00
               
               
                  10 172 715,00
               
            
            
               
                  RUMUNSKO
               
               
                  0,37
               
               
                  0,71815
               
               
                  6 104 275,00
               
               
                  0,00
               
               
                  6 104 275,00
               
            
            
               
                  SLOVINSKO
               
               
                  0,18
               
               
                  0,22452
               
               
                  1 908 420,00
               
               
                  0,00
               
               
                  1 908 420,00
               
            
            
               
                  SLOVENSKO
               
               
                  0,21
               
               
                  0,37616
               
               
                  3 197 360,00
               
               
                  0,00
               
               
                  3 197 360,00
               
            
            
               
                  FINSKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50909
               
               
                  12 827 265,00
               
               
                  0,00
               
               
                  12 827 265,00
               
            
            
               
                  ŠVÉDSKO
               
               
                  2,74
               
               
                  2,93911
               
               
                  24 982 435,00
               
               
                  0,00
               
               
                  24 982 435,00
               
            
            
               
                  SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
               
               
                  14,82
               
               
                  14,67862
               
               
                  124 768 270,00
               
               
                  0,00
               
               
                  124 768 270,00
               
            
            
               
                  EU-28 CELKEM
               
               
                  100,00
               
               
                  100,00
               
               
                  850 000 000,00
               
               
                  0,00
               
               
                  850 000 000,00
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.