Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2012 ze dne 7. listopadu 2017 o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2012 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 292/57
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2012
   ze dne 7. listopadu 2017
   o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 168 směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani odpočíst daň z přidané hodnoty (DPH) vyměřenou za dodání zboží a služby jí poskytnuté pro účely jejích zdaněných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice obsahuje požadavek vyúčtovat DPH, pokud je obchodní majetek použit pro soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím Rady 2012/232/EU (2) bylo Rumunsku povoleno do 31. prosince 2014 uplatňovat odchylující se opatření podle čl. 395 odst. 1 směrnice 2006/112/ES s cílem zavést opatření pro omezení nároku na odpočet DPH na vstupu na 50 %, pokud jde o nákup, pořízení uvnitř Společenství, dovoz, nájem a leasing motorových vozidel, jakož i DPH u výdajů souvisejících s těmito vozidly, včetně pohonných hmot, pokud tato vozidla nejsou používána výhradně pro obchodní účely. Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/156 (3) byla platnost prováděcího rozhodnutí Rady 2012/232/EU prodloužena do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 5. dubna 2017, požádalo Rumunsko o povolení nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES, aby mohlo omezovat nárok na odpočet DPH ve vztahu k výdajům spojeným s některými motorovými silničními vozidly, která nejsou užívána výhradně pro obchodní účely.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Použití paušální procentní sazby částky DPH pro výdaje způsobilé k odpočtu zjednodušuje v případě silničních motorových vozidel, která nejsou užívána výhradně pro obchodní účely, výběr DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise dopisem ze dne 28. června 2017 o žádosti Rumunska ostatní členské státy. Dopisem ze dne 29. června 2017 oznámila Komise Rumunsku, že má k dispozici všechny údaje, které považuje za potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 4 odst. 2 prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU předložilo Rumunsko Komisi spolu s žádostí o prodloužení zprávu o uplatňování uvedeného prováděcího rozhodnutí. Podle aktuálně dostupných informací zastává Rumunsko názor, že limit 50 % je stále opodstatněný a přiměřený.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prodloužení odchylujících se opatření by mělo být časově omezeno, aby bylo možné zhodnotit jejich účinnost a příslušné procentní omezení. Rumunsku by proto mělo být povoleno nadále uplatňovat tato opatření po omezenou dobu, a to do 31. prosince 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pokud by se Rumunsko domnívalo, že je nutné prodloužit platnost povolení na období po roce 2020, mělo by Komisi nejpozději do 31. března 2020 společně s žádostí o prodloužení předložit zprávu zahrnující přezkum uplatňovaného procentního omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Odchylující se opatření bude mít pouze zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů vybraných na stupni konečné spotřeby a nebude mít žádný nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie vycházející z DPH.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2012/232/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 4 prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 4
      1.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost předpisy Unie, které vymezují, jaké výdaje týkající se motorových silničních vozidel nejsou způsobilé pro úplný odpočet DPH, nebo dnem 31. prosince 2020, podle toho, co nastane dříve.
      2.   Žádost o prodloužení doby platnosti opatření stanovených tímto rozhodnutím musí být předložena Komisi do 31. března 2020. Tato žádost je doplněna zprávou, která obsahuje přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet DPH na základě tohoto rozhodnutí.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.
   
      V Bruselu dne 7. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/232/EU ze dne 26. dubna 2012, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 117, 1.5.2012, s. 7).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/156 ze dne 27. ledna 2015 o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 26, 31.1.2015, s. 27).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.