Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2013 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2013 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 292/59
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2013
   ze dne 7. listopadu 2017,
   kterým se Nizozemskému království povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 193 směrnice 2006/112/ES je obecným pravidlem, že daň z přidané hodnoty (DPH) je správci daně povinna odvést osoba povinná k dani, která dodává zboží či poskytuje službu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl.199a odst. 1 písm. g) směrnice 2006/112/ES mohou členské státy stanovit, že osobou povinnou odvést DPH z poskytnutí telekomunikačních služeb je osoba povinná k dani, jíž jsou uvedené služby poskytnuty (režim přenesení daňové povinnosti). Nizozemsko tuto možnost nevyužívá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V poslední době bylo v Nizozemsku odhaleno podvodné jednání v odvětví telekomunikačních služeb. Nizozemsko by proto chtělo zavést přenesení daňové povinnosti u vnitrostátního poskytování telekomunikačních služeb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 199a odst. 1 směrnice 2006/112/ES lze přenesení daňové povinnosti použít pouze do 31. prosince 2018 po dobu alespoň dvou let. Protože podmínku dvouleté minimální doby použití nelze splnit, nemůže Nizozemsko uplatnit přenesení daňové povinnosti podle čl. 199a odst. 1 písm. g) uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nizozemsko proto požádalo dopisem, který Komise zaevidovala dne 11. července 2017, o odchylku od článku 193 směrnice 2006/112/ES, aby mohlo uplatňovat přenesení daňové povinnosti na poskytování telekomunikačních služeb na základě článku 395 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 směrnice 2006/112/ES informovala Komise dopisem ze dne 5. září 2017 o žádosti podané Nizozemskem ostatní členské státy. Dopisem ze dne 6. září 2017 uvědomila Komise Nizozemsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Cílem požadované odchylky je zabránit podvodům týkajícím se DPH v odvětví telekomunikačních služeb. Ačkoli v oblasti poskytování telekomunikačních služeb hrozí zvýšené riziko podvodů a toto odvětví je pozorně monitorováno, Nizozemsko nedávno odhalilo podvodné systémy obchodu s minutami volání zahrnující řadu chybějících obchodníků a nárazníkových společností. Tyto systémy způsobují významnou ztrátu daňových příjmů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle informací, které Nizozemsko předložilo, nejsou standardní metody odhalování a prevence podvodů účinné, protože dotčené služby pocházejí z míst mimo Unii a nejsou uvedeny v žádném registru ani seznamu. Platby jsou prováděny přes platební platformy na bankovní účty mimo Unii, proto se tyto transakce jen obtížně zjišťují a je nemožné získat informace od bank. Nizozemsko poukazuje na to, že bez přenesení daňové povinnosti u dotčených služeb se daňová ztráta exponenciálně zvýší.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nizozemsku by proto mělo být povoleno uplatňovat přenesení daňové povinnosti na poskytování telekomunikačních služeb do 31. prosince 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Odchylka nemá nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylně od článku 193 směrnice 2006/112/ES se Nizozemsku povoluje v případě poskytování telekomunikačních služeb určit příjemce plnění jako osobu povinnou odvést DPH správci daně.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Použije se do 31. prosince 2018.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.
   
      V Bruselu dne 7. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.