Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2014 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2017) 7263)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2014 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 292/61
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2014
      ze dne 8. listopadu 2017,
      kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 7263)
         
      
      (Pouze anglické, bulharské, české, finské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, španělské a švédské znění je závazné)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího postupu. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího postupu Komise posoudila.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích postupů bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Částky, které jsou tímto rozhodnutím vyloučeny z financování Unií, by měly zohledňovat rovněž snížení nebo pozastavení plateb uplatněná v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, neboť tato snížení nebo pozastavení jsou dočasná a nejsou jimi dotčena rozhodnutí přijatá na základě článku 51 nebo 52 uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě (3) vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 1. září 2017,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené schválenými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Chorvatské republice, Italské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
      
         V Bruselu dne 8. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Phil HOGAN
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).
      
         (3)  Ares(2017), 5181852, 24. října 2017.
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Rozhodnutí: 55
         
         
            Rozpočtový bod: 05040501
            
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        BG
                     
                  
                  
                     EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Finanční dopad rozhodnutí C(2015) 4085, kterým se snížily průběžné platby související s výdaji vynaloženými mezi 1. červencem 2014 a 31. prosincem 2014.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     724 824,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     724 824,25
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Finanční dopad rozhodnutí C(2015) 4085, kterým se snížily průběžné platby související s výdaji vynaloženými mezi 1. červencem 2014 a 31. prosincem 2014.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     485 042,74
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     485 042,74
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Finanční dopad rozhodnutí C(2015) 5692, kterým se částečně pozastavily průběžné platby související s výdaji vynaloženými mezi 1. lednem 2015 a 31. březnem 2015.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     434 253,44
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     434 253,44
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem BG:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        1 644 120,43
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        1 644 120,43
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        DE
                     
                  
                  
                     EZFRV, rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Vrácení částek, které již byly připsány do fondu
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     2 606,53
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 606,53
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem DE:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        2 606,53
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        2 606,53
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        GR
                     
                  
                  
                     EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
                  
                  
                     2009
                  
                  
                     Náhrada na základě rozsudku ve věci T-112/15
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     5 007 867,36
                  
                  
                     2 318 055,75
                  
                  
                     2 689 811,61
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem GR:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        5 007 867,36
                     
                  
                  
                     
                        2 318 055,75
                     
                  
                  
                     
                        2 689 811,61
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        PL
                     
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2010
                  
                  
                     Úhrada ve prospěch fondu – část zpět získaných dluhů
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     24 776,09
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     24 776,09
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem PL:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        24 776,09
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        24 776,09
                     
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     6 679 370,41
                  
                  
                     2 318 055,75
                  
                  
                     4 361 314,66
                  
               
            
         
         
            Rozpočtový bod: 05070107
            
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        ES
                     
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2010
                  
                  
                     Náhrada na základě rozsudku ve věci T-143/15
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     1 866 977,31
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 866 977,31
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem ES:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        1 866 977,31
                     
                  
                  
                      0,00
                     
                  
                  
                     
                        1 866 977,31
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        GR
                     
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Rok podání žádosti 2014: nedostatky ve vymezení způsobilé stálé pastviny
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 18 583 893,42
                  
                  
                     – 6 101 337,74
                  
                  
                     – 12 482 555,68
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Finanční dopad rozhodnutí C(2014) 8997
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     0,85 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     15 774 333,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 774 333,24
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem GR:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 2 809 560,18
                     
                  
                  
                     
                        – 6 101 337,74
                     
                  
                  
                     
                        3 291 777,56
                     
                  
               
            
         
         
            
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     – 942 582,87
                  
                  
                     – 6 101 337,74
                  
                  
                     5 158 754,87
                  
               
            
         
         
            Rozpočtový bod: 6701
            
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        BE
                     
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Náhodné chyby EZZF IACS
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 151,23
                  
                  
                     – 0,30
                  
                  
                     – 150,93
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Náhodné chyby EZZF bez IACS
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 946,93
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 946,93
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem BE:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 3 098,16
                     
                  
                  
                     
                        – 0,30
                     
                  
                  
                     
                        – 3 097,86
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        DE
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Zvířata s 2 chybějícími značkami
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 141 428,68
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 141 428,68
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem DE:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 141 428,68
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 141 428,68
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        ES
                     
                  
                  
                     Kontrola operací
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nesrovnalosti zjištěné certifikačním subjektem, u nichž platební agentura nepřijala žádná opatření.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 298 854,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 298 854,63
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Testování věcné správnosti vyplývající ze schvalování účetní závěrky
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 56 056,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 56 056,60
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Úhrada přímých podpor v souvislosti s finanční kázní
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Testování věcné správnosti vyplývající z finančního schvalování za rok 2015
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 495,84
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 495,84
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem ES:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 355 407,07
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 355 407,07
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        FI
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 4 a dobrých životních podmínek zvířat v roce podání žádosti 2013, přímá podpora
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 038 579,96
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 038 579,96
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nesprávné uplatňování opakování a přípustné odchylky pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 663,95
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 4 663,95
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Nesprávné uplatňování opakování a přípustné odchylky pro identifikaci zvířat, rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 34 994,74
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 34 994,74
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nedostatky v kontrolách dobrých životních podmínek zvířat, rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 500 065,51
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 500 065,51
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Nedostatky v kontrolách dobrých životních podmínek zvířat, rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 808 590,57
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 808 590,57
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem FI:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 2 386 894,73
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 2 386 894,73
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        FR
                     
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatky správního řízení a kontroly
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 263 667,16
                  
                  
                     – 30 723,67
                  
                  
                     – 4 232 943,49
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Částka uvedená v ročním prohlášení, která nebyla řádně odůvodněna
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 579,11
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 579,11
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Částka uvedená v ročním prohlášení, která nebyla řádně odůvodněna
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 52 039,55
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 52 039,55
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Případy zrušených dluhů, které nemají být účtovány fondům
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 83 018,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 83 018,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     100,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 15 083 295,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 15 083 295,06
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     100,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 7 869,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 7 869,63
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Kontrolní systém vykazuje závažné nedostatky – Korsika – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     100,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 882 780,77
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 13 882 780,77
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatky v systému evidence půdy (nesoulad, krajinné prvky, platby a sankce) – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 12 489 249,95
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 12 489 249,95
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nedostatky v systému evidence půdy (nesoulad, krajinné prvky, platby a sankce) – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 16 147 005,17
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 16 147 005,17
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Stanovení nezpůsobilých oblastí („landes et parcours“) – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     10,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 17 694 014,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 17 694 014,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Stanovení nezpůsobilých oblastí („landes et parcours“) – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     25,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 11 620 153,70
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 11 620 153,70
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Stanovení nezpůsobilých oblastí („landes et parcours“) – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     10,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 18 969 206,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 18 969 206,75
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Stanovení nezpůsobilých oblastí („landes et parcours“) – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     25,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 11 545 441,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 11 545 441,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Chyba zjištěná v tabulkách v příloze III
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 973,85
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 973,85
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Známá chyba u EZZF z testování věcné správnosti
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 10 700,41
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 10 700,41
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Případy starých dluhů, které potenciálně nelze získat zpět
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 857 310,39
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 857 310,39
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Sesouhlasení – platby uskutečněné po lhůtě stanovené právními předpisy
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 201 114,38
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 201 114,38
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Strategie správního řízení a kontroly odhalila některé nedostatky, pokud jde o nedostatečnou kontrolu
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 269 267,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 269 267,06
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Certifikace
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Výsledky fyzických kontrol nebyly předány v plném rozsahu
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 50 791,33
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 50 791,33
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem FR:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 125 231 479,13
                     
                  
                  
                     
                        – 30 723,67
                     
                  
                  
                     
                        – 125 200 755,46
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        GB
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatečné provádění a kontrola standardu DZES „minimální pokryv půdy“ – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 79 411,08
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 79 411,08
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nedostatečné provádění a kontrola standardu DZES „minimální pokryv půdy“ – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 74 488,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 74 488,50
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – nedostatečné kontroly oznámení událostí týkajících se zvířat – povinné požadavky na hospodaření 7 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 12 184,35
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 12 184,35
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – nedostatečné kontroly oznámení událostí týkajících se zvířat – povinné požadavky na hospodaření 7 – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 6 485,17
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 6 485,17
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – nedostatečné kontroly oznámení událostí týkajících se zvířat – povinné požadavky na hospodaření 7 – rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 9 995,45
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 9 995,45
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – nedostatečné provádění a kontrola standardu DZES „minimální pokryv půdy“ – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 49 876,47
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 49 876,47
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – nedostatečné provádění a kontrola standardu DZES „minimální pokryv půdy“ – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 58 781,72
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 58 781,72
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – povinné požadavky na hospodaření 8 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 262 276,72
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 262 276,72
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – povinné požadavky na hospodaření 8 – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 304 474,57
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 304 474,57
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Přípustná odchylka pro chybějící ušní značky – povinné požadavky na hospodaření 8 – rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 363 936,03
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 363 936,03
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem GB:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 1 221 910,06
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 1 221 910,06
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        HR
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nedostatečné kontroly DZES 3 a povinných požadavků na hospodaření 1 / povinných požadavků na hospodaření 2 – nedostatečné posouzení nesouladu s povinnými požadavky na hospodaření 4 / povinnými požadavky na hospodaření 1 – přímá platba – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 95 557,12
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 95 557,12
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Nedostatečné kontroly DZES 3 a povinných požadavků na hospodaření 1 / povinných požadavků na hospodaření 2 – nedostatečné posouzení nesouladu s povinnými požadavky na hospodaření 4 / povinnými požadavky na hospodaření 1 – přímá platba – rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 157 414,07
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 157 414,07
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatečné kontroly DZES 3 a povinných požadavků na hospodaření 1 / povinných požadavků na hospodaření 2 – nedostatečné posouzení nesouladu s povinnými požadavky na hospodaření 4 / povinnými požadavky na hospodaření 1 – víno – rok podání žádosti 2015
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 698,38
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 698,38
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem HR:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 253 669,57
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 253 669,57
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        IT
                     
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 28 333 756,03
                  
                  
                     – 49 039,89
                  
                  
                     – 28 284 716,14
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 6 796 684,30
                  
                  
                     – 11 763,67
                  
                  
                     – 6 784 920,63
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012 a 2013, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 820 022,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 820 022,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012 a 2013, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 193,05
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 13 193,05
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012 a 2013, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 781 890,28
                  
                  
                     – 3 874,84
                  
                  
                     – 1 778 015,44
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012 a 2013, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 21 972,95
                  
                  
                     – 47,79
                  
                  
                     – 21 925,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Změna žádosti po lhůtě, rok podání žádosti 2012, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 8 590,78
                  
                  
                     – 8 590,78
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 8 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 620,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 620,40
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 8 – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 561,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 561,37
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 614 763,69
                  
                  
                     – 1 165,19
                  
                  
                     – 613 598,50
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 9 262,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 9 262,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 291 724,22
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 291 724,22
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 832 447,78
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 832 447,78
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 992,39
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 992,39
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 635,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 4 635,25
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 224,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 224,98
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 551,97
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 551,97
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2012
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 6 799,03
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 6 799,03
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2012
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 957,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 957,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 929,05
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 3 929,05
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Zemědělci nechovající zvířata mimo oblast N2K – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 1, 5 + zemědělci chovající zvířata – nedostatečné kontroly povinných požadavků na hospodaření 16, omezený přístup k veterinárním zprávám, přípustná odchylka pro veterinární povinné požadavky na hospodaření, nedostatečné sankce pro povinné požadavky na hospodaření 16–18 – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     5,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 968,94
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 968,94
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 560 716,80
                  
                  
                     – 970,50
                  
                  
                     – 559 746,30
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 788,22
                  
                  
                     – 23,88
                  
                  
                     – 13 764,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 550 035,70
                  
                  
                     – 955,65
                  
                  
                     – 549 080,05
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 664,71
                  
                  
                     – 23,77
                  
                  
                     – 13 640,94
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 527 012,31
                  
                  
                     – 360,05
                  
                  
                     – 526 652,26
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 14 541,04
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 14 541,04
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 787 121,19
                  
                  
                     – 473 849,37
                  
                  
                     – 313 271,82
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 20 729,68
                  
                  
                     – 17 912,00
                  
                  
                     – 2 817,68
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 843 819,49
                  
                  
                     – 1 734,92
                  
                  
                     – 842 084,57
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 19 396,34
                  
                  
                     – 36,52
                  
                  
                     – 19 359,82
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 846 137,92
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 846 137,92
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA, OPPAB, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 23 388,82
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 23 388,82
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 220 531,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 220 531,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 21 920,94
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 21 920,94
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 194 960,01
                  
                  
                     – 2 598,51
                  
                  
                     – 1 192 361,50
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 36 509,25
                  
                  
                     – 79,37
                  
                  
                     – 36 429,88
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 142 899,71
                  
                  
                     – 1 056,51
                  
                  
                     – 1 141 843,20
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 32 810,62
                  
                  
                     – 30,33
                  
                  
                     – 32 780,29
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 26 049,22
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 26 049,22
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 638,50
                  
                  
                     – 10,77
                  
                  
                     – 627,73
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 25 241,29
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 25 241,29
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 634,93
                  
                  
                     – 10,59
                  
                  
                     – 624,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 25 428,14
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 25 428,14
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 693,71
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 693,71
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 94 270,59
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 94 270,59
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 325,79
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 325,79
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 92 011,95
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 92 011,95
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 203,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 203,24
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 91 098,43
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 91 098,43
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 583,30
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 583,30
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 193,47
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 3 193,47
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 78,20
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 78,20
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 164,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 3 164,40
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 75,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 75,19
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 129,97
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 3 129,97
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 89,89
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 89,89
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 959,98
                  
                  
                     – 1 959,98
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 49,52
                  
                  
                     – 49,52
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 918,62
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 918,62
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 46,88
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 46,88
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 930,09
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 930,09
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Opuštěná půda v systému evidence půdy, rok podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 52,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 52,54
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 989 874,51
                  
                  
                     – 3 444,06
                  
                  
                     – 1 986 430,45
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 48 931,70
                  
                  
                     – 84,68
                  
                  
                     – 48 847,02
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 951 969,37
                  
                  
                     – 3 391,41
                  
                  
                     – 1 948 577,96
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 48 493,36
                  
                  
                     – 84,25
                  
                  
                     – 48 409,11
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 870 263,85
                  
                  
                     – 1 277,74
                  
                  
                     – 1 868 986,11
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 51 603,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 51 603,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 67 947,65
                  
                  
                     – 140,14
                  
                  
                     – 67 807,51
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 787,50
                  
                  
                     – 1 787,50
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 73 120,03
                  
                  
                     – 160,49
                  
                  
                     – 72 959,54
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 659,94
                  
                  
                     – 3,64
                  
                  
                     – 1 656,30
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 73 604,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 73 604,54
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 056,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 056,98
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 156 729,91
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 156 729,91
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 814,91
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 814,91
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 153 446,20
                  
                  
                     – 94 398,39
                  
                  
                     – 59 047,81
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 688,19
                  
                  
                     – 1 006,12
                  
                  
                     – 3 682,07
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 146 761,08
                  
                  
                     – 135,67
                  
                  
                     – 146 625,41
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 213,24
                  
                  
                     – 3,89
                  
                  
                     – 4 209,35
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 156 778,05
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 156 778,05
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 842,93
                  
                  
                     – 3 842,93
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 151 915,49
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 151 915,49
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 821,33
                  
                  
                     – 1,02
                  
                  
                     – 3 820,31
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 153 040,07
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 153 040,07
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 4 175,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 4 175,06
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 114 317,91
                  
                  
                     – 114 317,91
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 888,33
                  
                  
                     – 2 888,33
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 111 904,81
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 111 904,81
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 2 734,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 2 734,50
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 112 574,01
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 112 574,01
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012–2014, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 3 064,27
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 3 064,27
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012 a 2013, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 271 670,49
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 271 670,49
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012 a 2013, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 7 068,69
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 7 068,69
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012 a 2013, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 265 161,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 265 161,50
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Překrývající se oblast v systému evidence půdy, roky podání žádosti 2012 a 2013, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 6 696,23
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 6 696,23
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 019 368,88
                  
                  
                     – 1 764,31
                  
                  
                     – 1 017 604,57
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 25 066,63
                  
                  
                     – 43,37
                  
                  
                     – 25 023,26
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 999 950,88
                  
                  
                     – 1 737,35
                  
                  
                     – 998 213,53
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 24 842,08
                  
                  
                     – 43,15
                  
                  
                     – 24 798,93
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 958 094,96
                  
                  
                     – 654,56
                  
                  
                     – 957 440,40
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 26 435,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 26 435,26
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 7 378,38
                  
                  
                     – 15,22
                  
                  
                     – 7 363,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 194,10
                  
                  
                     – 194,10
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 7 940,06
                  
                  
                     – 17,44
                  
                  
                     – 7 922,62
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 180,25
                  
                  
                     – 0,38
                  
                  
                     – 179,87
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 7 992,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 7 992,67
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AGREA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 223,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 223,37
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 8 174,58
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 8 174,58
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 215,95
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 215,95
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 8 425,65
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 8 425,65
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 207,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 207,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 8 403,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 8 403,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, APPAG
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 217,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 217,40
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 318 606,39
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 318 606,39
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 5 722,21
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 5 722,21
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 311 931,16
                  
                  
                     – 678,32
                  
                  
                     – 311 252,84
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 9 530,35
                  
                  
                     – 20,72
                  
                  
                     – 9 509,63
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 298 341,39
                  
                  
                     – 275,78
                  
                  
                     – 298 065,61
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 8 564,85
                  
                  
                     – 7,91
                  
                  
                     – 8 556,94
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 67 892,49
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 67 892,49
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 664,19
                  
                  
                     – 25,74
                  
                  
                     – 1 638,45
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 65 786,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 65 786,75
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 654,81
                  
                  
                     – 27,62
                  
                  
                     – 1 627,19
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 66 273,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 66 273,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARPEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 808,00
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 808,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 892,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 13 892,60
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 342,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 342,75
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 559,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 13 559,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 324,68
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 324,68
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 13 425,13
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 13 425,13
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, ARTEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 380,71
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 380,71
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 27 577,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 27 577,60
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 675,22
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 675,22
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 27 326,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 27 326,76
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 649,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 649,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 27 029,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 27 029,34
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, AVEPA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 776,30
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 776,30
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 030,44
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 030,44
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 26,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 26,06
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 1 036,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 1 036,24
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 25,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 25,75
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 947,09
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 947,09
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012–2014, OPPAB
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 25,47
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 25,47
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012 a 2013, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 23 625,09
                  
                  
                     – 23 625,09
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012 a 2013, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 615,77
                  
                  
                     – 615,77
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012 a 2013, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 23 126,42
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 23 126,42
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Minimální rozloha, rok podání žádosti 2012 a 2013, OPLO
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 582,99
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 582,99
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Přímé podpory oddělené od produkce
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Zpětné vrácení prostředků, rok podání žádosti 2012, ARCEA
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 807 207,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 807 207,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem IT:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 62 062 317,48
                     
                  
                  
                     
                        – 832 859,40
                     
                  
                  
                     
                        – 61 229 458,08
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        LT
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2013
                  
                  
                     Nedostatky v a) působnosti a rozsahu kontrol, b) uplatňování sankcí, c) výběru vzorků a sledování – pilíř I – rok podání žádosti 2012
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 406 180,41
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 406 180,41
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Nedostatky v a) působnosti a rozsahu kontrol, b) uplatňování sankcí, c) výběru vzorků a sledování – pilíř I – rok podání žádosti 2013
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 439 963,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 439 963,16
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Nedostatky v a) působnosti a rozsahu kontrol, b) uplatňování sankcí, c) výběru vzorků a sledování – pilíř I – rok podání žádosti 2014
                  
                  
                     PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
                  
                  
                     2,00 %
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 453 630,71
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 453 630,71
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Celkem LT:
                     
                  
                  
                     
                        EUR
                     
                  
                  
                     
                        – 1 299 774,28
                     
                  
                  
                     
                        0,00
                     
                  
                  
                     
                        – 1 299 774,28
                     
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Opatření
                  
                  
                     Rozpočtový rok
                  
                  
                     Důvod
                  
                  
                     Druh
                  
                  
                     Oprava (%)
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     Částka
                  
                  
                     Srážky
                  
                  
                     Finanční dopad
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        LU
                     
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2014
                  
                  
                     Rok podání žádosti 2013: nedostatky v povinných požadavcích na hospodaření 11 a úrovni sankcí.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 69 984,30
                  
                  
                     – 85,03
                  
                  
                     – 69 899,27
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2015
                  
                  
                     Rok podání žádosti 2014: nedostatky v povinných požadavcích na hospodaření 11 a úrovni sankcí.
                  
                  
                     JEDNORÁZOVÁ
                  
                  
                      
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     – 76 422,23
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     – 76 422,23
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                     Podmíněnost
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     Rok podání žádosti 2015: nedostatky v povinných požadavcích na hospodaření 11 a úrovni sankcí.
  &nb