Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2088 ze dne 6. listopadu 2017 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2088 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 297/11
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2088
   ze dne 6. listopadu 2017
   o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím 2009/900/ES (1) Rada uzavřela Dohodu mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (2) (dále jen „dohoda“). Dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Unie a občany Seychelské republiky, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše tří měsíců během šestiměsíčního období.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 (3) zavedlo horizontální změny v acquis Unie v oblasti víz a hranic a definovalo krátkodobý pobyt jako nejvýše 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je nezbytné, aby v zájmu úplné harmonizace režimu Unie pro krátkodobé pobyty byla do dohody začleněna tato nová definice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 9. října 2014 přijala Rada rozhodnutí, jímž zmocnila Komisi k zahájení jednání se Seychelskou republikou o dohodě, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „pozměňující dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Jednání o pozměňující dohodě byla úspěšně dokončena dne 15. července 2016 jejím parafováním ve formě výměny dopisů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pozměňující dohoda by měla být podepsána a prohlášení k ní připojená by měla být schválena jménem Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (4); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty, jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (6).
   Článek 2
   Prohlášení připojená k pozměňující dohodě se schvalují jménem Unie.
   Článek 3
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat pozměňující dohodu jménem Unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TAMM
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2009/900/ES ze dne 30. listopadu 2009 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s. 42).
   
      (2)  Úř. věst. L 169, 30.6.2009, s. 31.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 610/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), Úmluva k provedení Schengenské dohody, nařízení Rady (ES) č. 1683/95 a (ES) č. 539/2001 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 a (ES) č. 810/2009 (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 1).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
   
      (6)  Znění pozměňující dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.