Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2104 ze dne 6. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2104 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 303/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2104
   ze dne 6. listopadu 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Evropské hospodářské komise OSN v Pracovní skupině pro stanovení norem pro zemědělské produkty (PS.7 EHK OSN), pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN) – Pracovní skupina pro stanovení norem pro zemědělské produkty (dále jen „PS.7 EHK OSN“) posuzuje a přijímá návrhy nových norem jakosti EHK OSN nebo mění stávající normy jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu. Návrhy se připravují ve specializovaných sekcích pro normalizaci EHK OSN. PS.7 EHK OSN přijímá návrhy na základě shody přítomných členů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Normy jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu přispívají k mezinárodní harmonizaci těchto norem a vytváří rámec, který zajišťuje spravedlivou hospodářskou soutěž při obchodování s ovocem a zeleninou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Unie se PS.7 EHK OSN a specializované sekce pro normalizaci účastní jako pozorovatel. Členské státy jsou členy EHK OSN a účastní se PS.7 EHK OSN a specializovaných sekcí pro normalizaci. Členské státy proto mají právo podílet se na rozhodování o přijetí norem jakosti pro ovoce a zeleninu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 75 odst. 1 a čl. 76 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (1) lze produkty odvětví ovoce a zeleniny, které se mají prodávat spotřebiteli v čerstvém stavu, uvádět na trh, pouze pokud splňují platné obchodní normy, jsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti a pokud je uvedena země původu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se stanovují obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (2) stanoví zvláštní obchodní normy pro některé produkty z ovoce a zeleniny. Tyto zvláštní obchodní normy jsou založeny na normách jakosti EHK OSN pro tyto produkty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 ovoce a zelenina, na které se nevztahuje zvláštní obchodní norma, musí splňovat všeobecnou obchodní normu stanovenou v části A přílohy I uvedeného prováděcího nařízení. Produkty splňující příslušné obchodní normy přijaté EHK OSN se považují za produkty splňující uvedenou všeobecnou obchodní normu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k tomu, že normy jakosti zemědělských produktů EHK OSN pro ovoce a zeleninu ovlivňují právo Unie, je nezbytné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat v PS.7 EHK OSN, pokud jde o tyto normy jakosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Návrhy norem jakosti vypracované v rámci specializované sekce pro normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny a specializované sekce pro normalizaci suchých a sušených produktů byly široce projednány mezi vědeckými a technickými odborníky z odvětví ovoce a zeleniny. Tyto návrhy by proto měly členské státy jménem Unie podpořit, pokud jsou v zájmu Unie a nejsou v rozporu s právem Unie, zejména s nařízením (EU) č. 1308/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem k postupně se vyvíjejícím normám jakosti pro čerstvé ovoce a zeleninu, jejich technické povaze a z toho vyplývající nutnosti, aby postoj Unie zohledňoval nejnovější vývoj, jakož i jakékoli případné připomínky Unie, by měly být, v souladu se zásadou loajální spolupráce mezi orgány Unie zakotvenou v čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, stanoveny postupy pro každoroční aktualizaci postoje Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Pro nezbytnou flexibilitu při jednáních před zasedáním PS.7 EHK OSN a v jeho průběhu by měly být členské státy za konzultací s Komisí zmocněny přijímat změny návrhů norem jakosti pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud tyto změny nemění jejich věcnou podstatu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Postoj uvedený v tomto rozhodnutí by měl být přezkoumán nejpozději před výročním zasedáním PS.7 EHK OSN v roce 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Jelikož má Unie v rámci PS.7 EHK OSN a její specializované sekce pro normalizaci pouze status pozorovatele, je vyjádření postoje na členských státech, které se PS.7 EHK OSN účastní, přičemž tyto státy jednají společně v zájmu Unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat na výročních zasedáních pracovní skupiny PS.7 EHK OSN, pokud bude tato pracovní skupina vyzvána, aby stanovila nové normy jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu nebo své stávající normy jakosti pozměnila, je uveden v příloze I.
   Článek 2
   Každoroční aktualizace postoje Unie, který má být zaujat na příslušném výročním zasedání PS.7 EHK OSN, se provádí v souladu s přílohou II.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí a jeho přílohy posoudí a případně přezkoumá Rada na návrh Komise nejpozději před výročním zasedáním PS.7 EHK OSN v roce 2020.
   Článek 4
   Postoj uvedený v článku 1 vyjádří členské státy, které se účastní PS.7 EHK OSN, přičemž tyto státy jednají společně v zájmu Unie.
   Článek 5
   Členské státy, které se účastní PS.7 EHK OSN a jednají společně v zájmu Unie, mohou za konzultací s Komisí souhlasit v rámci PS.7 EHK OSN s menšími změnami návrhů norem jakosti pro ovoce a zeleninu, které nemění věcnou podstatu těchto návrhů.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 6. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         T. TAMM
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         POSTOJ UNIE NA VÝROČNÍM ZASEDÁNÍ PS.7 EHK OSN
      
      Členské státy, které se účastní PS.7 EHK OSN a jednají společně v zájmu Unie, schválí návrhy vypracované v rámci specializované sekce pro normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny a specializované sekce pro normalizaci suchých a sušených produktů za účelem stanovení nových norem jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu nebo změny stávajících norem jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu, pokud:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  nové normy jakosti pro ovoce a zeleninu nebo změny stávajících norem jakosti pro ovoce a zeleninu jsou v zájmu Unie a slouží cílům, jež Unie sleduje v rámci své zemědělské politiky, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  nové normy jakosti pro ovoce a zeleninu nebo změny stávajících norem jakosti pro ovoce a zeleninu nejsou v rozporu s právem Unie, zejména s nařízením (EU) č. 1308/2013, aniž je dotčeno právo Komise přizpůsobit předpisy Unie prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, zejména pokud jde o obchodní normy pro ovoce a zeleninu uvedené v článku 75 uvedeného nařízení.
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         KAŽDOROČNÍ AKTUALIZACE POSTOJE UNIE NA VÝROČNÍCH ZASEDÁNÍCH PS.7 EHK OSN
      
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Před každým výročním zasedáním PS.7 EHK OSN předá Komise Radě nebo jejím přípravným orgánům písemný pracovní dokument obsahující podrobnosti ohledně navrhovaného stanovení postoje Unie za účelem projednání a schválení postoje, který má být jménem Unie vyjádřen. Tento dokument se předá s dostatečným předstihem před zasedáním PS.7 EHK OSN, jehož se týká.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Při vypracovávání písemného dokumentu uvedeného v odstavci 1 Komise posoudí, zda jsou navrhované normy jakosti v souladu s podmínkami stanovenými v příloze I, včetně toho, zda v Unii vyvolávají konkrétní obavy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3.
               
               
                  Pokud po posouzení provedeném Komisí podle odstavce 2 jednání v rámci Rady nebo jejích přípravných orgánů dospějí k závěru, že návrh specializované sekce pro normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny nebo specializované sekce pro normalizaci suchých a sušených produktů představuje pro Unii důvod ke konkrétním obavám, které nebyly projednány v jedné ze specializovaných sekcí pro normalizaci, členské státy účastnící se PS.7 EHK OSN požádají společně v zájmu Unie, aby bylo rozhodnutí týkající se tohoto návrhu odloženo, dokud se tyto obavy v rámci specializované sekce pro normalizaci řádně neprojednají.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4.
               
               
                  Pokud je pravděpodobné, že na návrh specializované sekce pro normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny nebo specializované sekce pro normalizaci suchých a sušených produktů budou mít vliv nové vědecké nebo technické poznatky, které se objeví po jednáních v rámci Rady nebo jejích přípravných orgánů, ale před zasedáním PS.7 EHK OSN nebo v jeho průběhu, členské státy, které se účastní PS.7 EHK OSN, požádají společně v zájmu Unie, aby rozhodnutí týkající se tohoto návrhu v PS.7 EHK OSN bylo odloženo, dokud nebude uvedený návrh na základě uvedených nových vědeckých nebo technických poznatků projednán v rámci specializované sekce pro normalizaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5.
               
               
                  Pokud se proti návrhu nových norem jakosti EHK OSN pro ovoce a zeleninu nebo proti změně stávajících norem jakosti vysloví určitý počet členských států dostačující pro vytvoření blokační menšiny podle čl. 238 odst. 3 písm. a) druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie, požádají členské státy účastnící se PS.7 EHK OSN, aby bylo rozhodnutí o navrhované normě odloženo a aby jednání pokračovala v rámci specializované sekce pro normalizaci čerstvého ovoce a zeleniny nebo specializované sekce pro normalizaci suchých a sušených produktů nebo pracovní skupiny EHK OSN zřízené za tímto účelem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6.
               
               
                  V případě nutnosti, a to i přímo na místě, mohou být v rámci Rady nebo jejích přípravných orgánů svolána další zasedání s cílem zohlednit nejnovější vývoj, k němuž dojde v období mezi jednáními v rámci Rady nebo jejích přípravných orgánů a ukončením zasedání PS.7 EHK OSN., pokud nejde o vývoj uvedený v článku 5 tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7.
               
               
                  Pokud není během těchto zasedání, včetně zasedání přímo na místě, a s ohledem na odstavce 3, 4 a 6 této přílohy možné dosáhnout dohody o aktualizaci postoje Unie, předloží se daná záležitost Radě nebo jejím přípravným orgánům.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.