Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2105 ze dne 10. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2105 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 303/6
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2105
   ze dne 10. listopadu 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod, pokud jde o změnu přílohy XII Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jež v souladu s ustanoveními hlavy VI („Veřejné zakázky“) stanoví seznam kolumbijských zadavatelů
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (dále jen „obchodní dohoda“) je prozatímně prováděna s Kolumbií ode dne 1. srpna 2013 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 14 odst. 1 a 3 obchodní dohody může Výbor pro obchod přijmout rozhodnutí na základě konsenzu týkající se pouze strany Unie a dotčené signatářské andské země (tj. Kolumbie), pokud tato rozhodnutí nemají vliv na práva a povinnosti jiné signatářské andské země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Výbor pro obchod má během svého čtvrtého zasedání dne 24. listopadu 2017 přijmout rozhodnutí o schválení změny pododdílu 2 oddílu A dodatku 1 přílohy XII („Veřejné zakázky“). Tato změna spočívá ve vyjasnění oblasti působnosti veřejných zadavatelů na nižší než ústřední úrovni v Kolumbii. Změna spočívá v doplnění poznámky k pododdílu 2, jenž se týká oblasti působnosti veřejných zakázek v Kolumbii, která upřesní, že pojem „zadavatelé“ zahrnuje všechny veřejné zadavatele na nižší než ústřední úrovni, kteří nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Unie a Kolumbie se shodují na tom, že tato změna nebude nevyžadovat vyrovnávací úpravu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod, neboť rozhodnutí bude pro Unii závazné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro obchod, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru pro obchod připojeného k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Komisi.
   
      V Bruselu dne 10. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         U. PALO
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1).
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO OBCHOD EU-KOLUMBIE-PERU č. […]/2017
      ze dne […] 2017,
      kterým se mění dodatek 1 přílohy XII („Veřejné zakázky“) Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé
      VÝBOR PRO OBCHOD,
      s ohledem na Obchodní dohodu mezi Evropskou unií („Unie“) a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé („obchodní dohoda“), a zejména na článek 191 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 191 obchodní dohody stanoví postupy, podle nichž může strana pozměnit nebo opravit svou oblast působnosti zakázek, na které se vztahuje hlava VI obchodní dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pododdíl 2 oddílu A dodatku 1 přílohy XII („Veřejné zakázky“) obchodní dohody stanoví kolumbijské orgány státní správy na nižší než ústřední úrovni, na jejichž zakázky se vztahuje hlava VI.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V návaznosti na výměny mezi Unií a Kolumbií o provádění obchodní dohody oznámila Kolumbie Unii svůj záměr doplnit poznámku k pododdílu 2, která upřesní, že pojem „zadavatelé“ zahrnuje všechny veřejné zadavatele na nižší než ústřední úrovni, kteří nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Unie a Kolumbie souhlasí s touto změnou a s tím, že tato změna nebude vyžadovat vyrovnávací úpravu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Za účelem doplnění této poznámky musí být pododdíl 2 oddílu A dodatku 1 přílohy XII obchodní dohody změněn. V souladu s čl. 14 odst. 3 obchodní dohody může být rozhodnutí o změně přílohy v rámci Výboru pro obchod zřízeném podle obchodní dohody přijato Unií a Kolumbií (dále jen „dotčená signatářská andská země“), neboť se týká výhradně dvoustranného vztahu mezi nimi,
               
            
         
      
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Poznámky k pododdílu 2 oddílu A dodatku 1 přílohy XII („Veřejné zakázky“) obchodní dohody se nahrazují tímto:
      
         „Poznámky k tomuto pododdílu
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     Pro účely tohoto pododdílu zahrnuje pojem „zadavatelé“ všechny veřejné zadavatele na nižší než ústřední úrovni, kteří nemají průmyslovou nebo obchodní povahu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Hlava VI této dohody se nevztahuje na zakázky:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 na potraviny, zemědělské suroviny a vstupy a živá zvířata, které souvisí s programy na podporu zemědělství a potravinovou pomocí; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 na zboží, které je zařazeno zařazeno do oddílu 2 (potravinářské výrobky, nápoje a tabák; textilní, oděvní a kožené výrobky) CPC, verze 1.0, v souvislosti s programy sociální podpory.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Změna stanovená v článku 1 nevyžaduje vyrovnávací úpravu, neboť nevede ke zmenšení oblasti působnosti.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V […] dne […] 2017.
         
            
               Za Výbor pro obchod
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.