Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2113 ze dne 11. září 2017, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (oznámeno pod číslem C(2017) 6054)Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2113 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 317/119
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/2113
   ze dne 11. září 2017,
   kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy
   (oznámeno pod číslem C(2017) 6054)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (1), a zejména na čl. 21a odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha V směrnice 2005/36/ES obsahuje seznamy dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, farmaceutů a architektů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha V směrnice 2005/36/ES byla na základě oznámení členských států o změnách jejich právních a správních předpisů, pokud jde o vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci v dotčených povoláních, aktualizována rozhodnutím Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/790 (2). Od přijetí uvedeného rozhodnutí oznámilo Komisi další takové změny několik členských států. Komise dospěla k závěru, že pozměněné předpisy jsou v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III hlavě III směrnice. Příloha V směrnice by proto měla být aktualizována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z důvodu srozumitelnosti a právní jistoty by všechny odpovídající body přílohy V směrnice 2005/36/ES týkající se dokladů o dosažené kvalifikaci a názvů oborů odborné přípravy měly být nahrazeny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Směrnice 2005/36/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha V směrnice 2005/36/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 11. září 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Elżbieta BIEŃKOWSKA
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/790 ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (Úř. věst. L 134, 24.5.2016, s. 135).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha V směrnice 2005/36/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Body 5.1.1 až 5.1.4 se nahrazují tímto:
                  „5.1.1   Doklady o dosažené kvalifikaci v oblasti základní lékařské odborné přípravy
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Doklad o dosažené kvalifikaci
                           
                           
                              Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci
                           
                           
                              Osvědčení doplňující doklad
                           
                           
                              Referenční den
                           
                        
                        
                           
                              België/Belgique/Belgien
                           
                           
                              Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine
                              Diplôme de ‚médecin‘/Master in de geneeskunde
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Les universités/De universiteiten
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен ‚магистър‘ по Медицина“ и професионална квалификация ‚Магистър-лекар‘
                           
                           
                              Университет
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 2007
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
                           
                           
                              Lékařská fakulta univerzity v České republice
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)
                              Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)
                           
                           
                              Universitet
                              Styrelsen for Patientsikkerhed
                              Medicinsk universitetsfakultet
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Autorisation som læge og tilladelse til selvstændigt virke som læge
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Zeugnis über die Ärztliche Prüfung
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Zuständige Behörden
                           
                           
                               
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Arstikraad
                              Degree in Medicine (MD)
                              Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta
                           
                           
                              Tartu Ülikool
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Πτυχίο Ιατρικής
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 1981
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Título de Licenciado en Medicina y Cirugía
                              Título de Licenciado en Medicina
                              Título de Graduado/a en Medicina
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Ministerio de Educación y Cultura
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          El rector de una Universidad
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 1986
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales
                           
                           
                              Universités
                           
                           
                               
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Diploma ‚doktor medicine/doktorica medicine‘
                           
                           
                              Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. červenec 2013
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Primary qualification
                           
                           
                              Competent examining body
                           
                           
                              Certificate of experience
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Diploma di laurea in medicina e chirurgia
                           
                           
                              Università
                           
                           
                              Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού
                           
                           
                              Ιατρικό Συμβούλιο
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              ārsta diploms
                           
                           
                              Universitātes tipa augstskola
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Universitetas
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
                           
                           
                              Jury d’examen d’Etat
                           
                           
                              Certificat de stage
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med)
                           
                           
                              Egyetem
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Lawrja ta‘ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
                           
                           
                              Universita` ta‘ Malta
                           
                           
                              Ċertifikat ta‘ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
                           
                           
                              Faculteit Geneeskunde
                           
                           
                               
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
                           
                           
                              Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem ‚lekarza‘
                           
                           
                              szkoły wyższe
                           
                           
                              Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (1)
                                  (3)
                              
                              /Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (2)
                                  (3)
                              
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Carta de Curso de licenciatura em medicina
                              Certificado de mestrado integrado em medicina
                           
                           
                              Universidades
                           
                           
                              Certificado emitido pela Ordem dos Médicos
                           
                           
                              1. leden 1986
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Diplomă de licenţă de doctor medic
                              Diploma de licență și master (4)
                              
                           
                           
                              Universităţi
                              Ministerul Educației Naționale (4)
                              
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 2007
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov ‚doktor medicine/doktorica medicine‘
                           
                           
                              Univerza
                           
                           
                              Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva (‚MUDr.‘)
                           
                           
                              Univerzita
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen
                           
                           
                              Yliopisto
                           
                           
                               
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Läkarexamen
                           
                           
                              Universitet eller högskola
                           
                           
                              Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Primary qualification
                           
                           
                              Competent examining body
                           
                           
                              Certificate of experience
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                     
                  
                  5.1.2   Doklady o dosažené kvalifikaci specializovaného lékaře
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Doklad o dosažené kvalifikaci
                           
                           
                              Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci
                           
                           
                              Referenční den
                           
                        
                        
                           
                              België/Belgique/Belgie
                           
                           
                              Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste
                           
                           
                              Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Свидетелство за призната специалност
                           
                           
                              Университет
                           
                           
                              1. leden 2007
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Diplom o specializaci
                           
                           
                              Ministerstvo zdravotnictví
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
                           
                           
                              Sundhedsstyrelsen
                              Styrelsen for Patientsikkerhed
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Fachärztliche Anerkennung
                           
                           
                              Landesärztekammer
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus
                              Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal
                           
                           
                              Tartu Ülikool
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Περιφέρεια
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Νομαρχία
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1. leden 1981
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Título de Especialista
                           
                           
                              Ministerio de Educación y Cultura
                           
                           
                              1. leden 1986
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Certificat d’études spéciales de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Universités
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d’Etat de docteur en médecine
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Conseil de l’Ordre des médecins
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Diplôme d’études spécialisées ou diplôme d’études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d’Etat de docteur en médecine
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Universités
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Diploma o specijalističkom usavršavanju
                           
                           
                              Ministarstvo nadležno za zdravstvo
                           
                           
                              1. červenec 2013
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Certificate of Specialist doctor
                           
                           
                              Competent authority
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Diploma di medico specialista
                           
                           
                              Università
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας
                           
                           
                              Ιατρικό Συμβούλιο
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              ‚Sertifikāts‘–kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē
                           
                           
                              Latvijas Ārstu biedrība
                              Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Universitetas
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Certificat de médecin spécialiste
                           
                           
                              Ministre de la Santé publique
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Szakorvosi bizonyítvány
                           
                           
                              Nemzeti Vizsgabizottság
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Ċertifikat ta‘ Speċjalista Mediku
                           
                           
                              Kumitat ta‘ Approvazzjoni dwar Speċjalisti
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              Diploma geneeskundig specialist
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (5)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Facharztdiplom
                           
                           
                              Österreichische Ärztekammer
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Dyplom uzyskania tytułu specjalisty
                           
                           
                              Centrum Egzaminów Medycznych
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Titulo de especialista
                           
                           
                              Ordem dos Médicos
                           
                           
                              1. leden 1986
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Certificat de medic specialist
                           
                           
                              Ministerul Sănătăţii
                           
                           
                              1. leden 2007
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Ministrstvo za zdravje
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Zdravniška zbornica Slovenije
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Diplom o špecializácii
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          1.
                                       
                                       
                                          Slovenská zdravotnícka univerzita
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          2.
                                       
                                       
                                          Univerzita Komenského v Bratislave
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          3.
                                       
                                       
                                          Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              1. květen 2004
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen
                           
                           
                              Yliopisto
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen
                           
                           
                              Socialstyrelsen
                           
                           
                              1. leden 1994
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Certificate of Completion of training
                           
                           
                              Postgraduate Medical Education and Training Board
                           
                           
                              20. prosinec 1976
                           
                        
                        
                           
                              General Medical Council
                           
                           
                              1. duben 2010
                           
                        
                     
                  
                  5.1.3   Názvy oborů odborné přípravy specializovaných lékařů
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Anesteziologie
                           
                           
                              Chirurgie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie
                           
                           
                              Chirurgie/Heelkunde
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Анестезиология и интензивно лечение
                           
                           
                              Хирургия
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Anesteziologie a intenzivní medicína
                           
                           
                              Chirurgie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Anæstesiologi
                           
                           
                              Kirurgi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Anästhesiologie
                           
                           
                              (Allgemeine) Chirurgie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Anestesioloogia
                           
                           
                              Üldkirurgia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Αναισθησιολογία
                           
                           
                              Χειρουργική
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Anestesiología y Reanimación
                           
                           
                              Cirugía general y del aparato digestivo
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Anesthésie-réanimation
                           
                           
                              Chirurgie générale
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
                           
                           
                              Opća kirurgija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Anaesthesia
                           
                           
                              General surgery
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Anestesia, rianimazione e terapia intensiva
                              Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (7)
                              
                           
                           
                              Chirurgia generale
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Αναισθησιολογία
                           
                           
                              Γενική Χειρουργική
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Anestezioloģija un reanimatoloģija
                           
                           
                              Ķirurģija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Anesteziologija reanimatologija
                           
                           
                              Chirurgija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Anesthésie-réanimation
                           
                           
                              Chirurgie générale
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Aneszteziológia és intenzív terápia
                           
                           
                              Sebészet
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Anesteżija u Kura Intensiva
                           
                           
                              Kirurġija Ġenerali
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Anesthesiologie
                           
                           
                              Heelkunde
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Anästhesiologie und Intensivmedizin
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Chirurgie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (6)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Anestezjologia i intensywna terapia
                           
                           
                              Chirurgia ogólna
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Anestesiologia
                           
                           
                              Cirurgia geral
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Anestezie şi terapie intensivă
                           
                           
                              Chirurgie generală
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
                           
                           
                              Splošna kirurgija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Anestéziológia a intenzívna medicína
                           
                           
                              Chirurgia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
                           
                           
                              Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Anestesi och intensivvård
                           
                           
                              Kirurgi
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Anaesthetics
                           
                           
                              General surgery
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Gynekologie a porodnictví
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Gynécologie – obstétrique/Gynaecologie – verloskunde
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Неврохирургия
                           
                           
                              Акушерство и гинекология
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Gynekologie a porodnictví
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Neurokirurgi
                           
                           
                              Gynækologi og obstetrik
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Frauenheilkunde und Geburtshilfe
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Neurokirurgia
                           
                           
                              Sünnitusabi ja günekoloogia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Νευροχειρουργική
                           
                           
                              Μαιευτική-Γυναικολογία
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Neurocirugía
                           
                           
                              Obstetricia y ginecología
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Gynécologie – obstétrique
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Neurokirurgija
                           
                           
                              Ginekologija i opstetricija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Neurosurgery
                           
                           
                              Obstetrics and gynaecology
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Neurochirurgia
                           
                           
                              Ginecologia e ostetricia
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Νευροχειρουργική
                           
                           
                              Μαιευτική – Γυναικολογία
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Neiroķirurģija
                           
                           
                              Ginekoloģija un dzemdniecība
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Neurochirurgija
                           
                           
                              Akušerija ginekologija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Gynécologie – obstétrique
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Idegsebészet
                           
                           
                              Szülészet-nőgyógyászat
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Newrokirurġija
                           
                           
                              Ostetriċja u Ġinekoloġija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Obstetrie en Gynaecologie
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Frauenheilkunde und Geburtshilfe
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Neurochirurgia
                           
                           
                              Położnictwo i ginekologia
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Neurocirurgia
                           
                           
                              Ginecologia e obstetricia
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Neurochirurgie
                           
                           
                              Obstetrică-ginecologie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Nevrokirurgija
                           
                           
                              Ginekologija in porodništvo
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Neurochirurgia
                           
                           
                              Gynekológia a pôrodníctvo
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Neurokirurgia/Neurokirurgi
                           
                           
                              Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Neurokirurgi
                           
                           
                              Obstetrik och gynekologi
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Neurosurgery
                           
                           
                              Obstetrics and gynaecology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Vnitřní lékařství
                           
                           
                              Oftalmologie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Médecine interne/Inwendige geneeskunde
                           
                           
                              Ophtalmologie/Oftalmologie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Вътрешни болести
                           
                           
                              Очни болести
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Vnitřní lékařství
                           
                           
                              Oftalmologie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                               
                           
                           
                              Oftalmologi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Innere Medizin
                           
                           
                              Augenheilkunde
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Sisehaigused
                           
                           
                              Oftalmoloogia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Παθολογία
                           
                           
                              Οφθαλμολογία
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Medicina interna
                           
                           
                              Oftalmología
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Médecine interne
                           
                           
                              Ophtalmologie
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Opća interna medicina
                           
                           
                              Oftalmologija i optometrija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              General (Internal) Medicine
                           
                           
                              Ophthalmic surgery
                              Ophthalmology (8)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Medicina interna
                           
                           
                              Oftalmologia
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Παθολογία
                           
                           
                              Οφθαλμολογία
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Internā medicīna
                           
                           
                              Oftalmoloģija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Vidaus ligos
                           
                           
                              Oftalmologija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Médecine interne
                           
                           
                              Ophtalmologie
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Belgyógyászat
                           
                           
                              Szemészet
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Mediċina Interna
                           
                           
                              Oftalmoloġija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Interne geneeskunde
                           
                           
                              Oogheelkunde
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Innere Medizin
                           
                           
                              Augenheilkunde und Optometrie
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Choroby wewnętrzne
                           
                           
                              Okulistyka
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Medicina interna
                           
                           
                              Oftalmologia
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Medicină internă
                           
                           
                              Oftalmologie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Interna medicina
                           
                           
                              Oftalmologija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Vnútorné lekárstvo
                           
                           
                              Oftalmológia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Sisätaudit/Inre medicin
                           
                           
                              Silmätaudit/Ögonsjukdomar
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Internmedicin
                           
                           
                              Ögonsjukdomar (oftalmologi)
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              General (internal) medicine
                           
                           
                              Ophthalmology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Otorinolaryngologie
                           
                           
                              Dětské lékařství
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
                           
                           
                              Pédiatrie/Pediatrie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Ушно-носно-гърлени болести
                           
                           
                              Педиатрия
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Otorinolaryngologie
                           
                           
                              Dětské lékařství
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Oto-rhino-laryngologi
                           
                           
                              Pædiatri
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
                           
                           
                              Kinder- und Jugendmedizin
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Otorinolarüngoloogia
                           
                           
                              Pediaatria
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Ωτορινολαρυγγολογία
                           
                           
                              Παιδιατρική
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Otorrinolaringología
                           
                           
                              Pediatría y sus áreas especificas
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
                           
                           
                              Pédiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Otorinolaringologija
                           
                           
                              Pedijatrija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Otolaryngology
                           
                           
                              Paediatrics
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Otorinolaringoiatria
                           
                           
                              Pediatria
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Ωτορινολαρυγγολογία
                           
                           
                              Παιδιατρική
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Otolaringoloģija
                           
                           
                              Pediatrija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Otorinolaringologija
                           
                           
                              Vaikų ligos
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Oto-rhino-laryngologie
                           
                           
                              Pédiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Fül-orr-gégegyógyászat
                           
                           
                              Csecsemő- és gyermekgyógyászat
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Otorinolaringoloġija
                           
                           
                              Pedjatrija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Keel-, neus- en oorheelkunde
                           
                           
                              Kindergeneeskunde
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (9)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Kinder- und Jugendheilkunde
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Otorynolaryngologia
                           
                           
                              Pediatria
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Otorrinolaringologia
                           
                           
                              Pediatria
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Otorinolaringologie
                           
                           
                              Pediatrie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Otorinolaringológija
                           
                           
                              Pediatrija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Otorinolaryngológia
                           
                           
                              Pediatria
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar
                           
                           
                              Lastentaudit/Barnsjukdomar
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)
                           
                           
                              Barn- och ungdomsmedicin
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Otolaryngology
                           
                           
                              Paediatrics
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Pneumologie a ftizeologie
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Pneumologie
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Пневмология и фтизиатрия
                           
                           
                              Урология
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Pneumologie a ftizeologie
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Intern medicin: lungesygdomme
                           
                           
                              Urologi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Pneumologie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Innere Medizin und Pneumologie (10)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Pulmonoloogia
                           
                           
                              Uroloogia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Φυματιολογία- Πνευμοvολογία
                           
                           
                              Ουρολογία
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Neumología
                           
                           
                              Urología
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Pneumologie
                           
                           
                              Chirurgie urologique
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Pulmologija
                           
                           
                              Urologija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Respiratory medicine
                           
                           
                              Urology
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Malattie dell’apparato respiratorio
                           
                           
                              Urologia
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Πνευμονολογία – Φυματιολογία
                           
                           
                              Ουρολογία
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Ftiziopneimonoloģija
                           
                           
                              Uroloģija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Pulmonologija
                           
                           
                              Urologija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Pneumologie
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Tüdőgyógyászat
                           
                           
                              Urológia
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Mediċina Respiratorja
                           
                           
                              Uroloġija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Longziekten en tuberculose
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Lungenkrankheiten
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Innere Medizin und Pneumologie (11)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Choroby płuc
                           
                           
                              Urologia
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Pneumologia
                           
                           
                              Urologia
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Pneumologie
                           
                           
                              Urologie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Pnevmologija
                           
                           
                              Urologija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Pneumológia a ftizeológia
                           
                           
                              Urológia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
                           
                           
                              Urologia/Urologi
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Lungsjukdomar (pneumologi)
                           
                           
                              Urologi
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Respiratory medicine
                           
                           
                              Urology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Ortopedie
                           
                           
                              Patologie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde
                           
                           
                              Anatomie pathologique/Pathologische anatomie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Ортопедия и травматология
                           
                           
                              Обща и клинична патология
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Ortopedie
                           
                           
                              Patologie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Ortopædisk kirurgi
                           
                           
                              Patologisk anatomi og cytology
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Orthopädie (und Unfallchirurgie)
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Orthopädie und Unfallchirurgie (12)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Pathologie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Ortopeedia
                           
                           
                              Patoloogia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Ορθοπεδική
                           
                           
                              Παθολογική Ανατομική
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Cirugía ortopédica y traumatología
                           
                           
                              Anatomía patológica
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Chirurgie orthopédique et traumatologie
                           
                           
                              Anatomie et cytologie pathologiques
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Ortopedija i traumatologija
                           
                           
                              Patologija
                              Patologija i citologija (14)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Trauma and orthopaedic surgery
                           
                           
                              Histopathology
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Ortopedia e traumatologia
                           
                           
                              Anatomia patologica
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Ορθοπεδική
                           
                           
                              Παθολογοανατομία – Ιστολογία
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Traumatoloģija un ortopēdija
                           
                           
                              Patoloģija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Ortopedija traumatologija
                           
                           
                              Patologija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Orthopédie
                           
                           
                              Anatomie pathologique
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Ortopédia és traumatológia
                           
                           
                              Patológia
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Kirurġija Ortopedika
                           
                           
                              Istopatoloġija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Orthopedie
                           
                           
                              Pathologie
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Orthopädie und Traumatologie (13)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Pathologie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Klinische Pathologie und Molekularpathologie (13)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Klinische Pathologie und Neuropathologie
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
                           
                           
                              Patomorfologia
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Ortopedia
                           
                           
                              Anatomia patologica
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Ortopedie şi traumatologie
                           
                           
                              Anatomie patologică
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Ortopedska kirurgija; Travmatologija
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Patologija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Ortopédia
                           
                           
                              Patologická anatómia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
                           
                           
                              Patologia/Patologi
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Ortopedi
                           
                           
                              Klinisk patologi
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Trauma and orthopaedic surgery
                           
                           
                              Histopathology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie, particulièrement de l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Нервни болести
                           
                           
                              Психиатрия
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Neurologi
                           
                           
                              Psykiatri
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie und Psychotherapie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Neuroloogia
                           
                           
                              Psühhiaatria
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Νευρολογία
                           
                           
                              Ψυχιατρική
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Neurología
                           
                           
                              Psiquiatría
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Neurologija
                           
                           
                              Psihijatrija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Neurology
                           
                           
                              Psychiatry
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Neurologia
                           
                           
                              Psichiatria
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Νευρολογία
                           
                           
                              Ψυχιατρική
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Neiroloģija
                           
                           
                              Psihiatrija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Neurologija
                           
                           
                              Psichiatrija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Neurológia
                           
                           
                              Pszichiátria
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Newroloġija
                           
                           
                              Psikjatrija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Neurologia
                           
                           
                              Psychiatria
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Neurologia
                           
                           
                              Psiquiatria
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Neurologie
                           
                           
                              Psihiatrie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Nevrologija
                           
                           
                              Psihiatrija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Neurológia
                           
                           
                              Psychiatria
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Neurologia/Neurologi
                           
                           
                              Psykiatria/Psykiatri
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Neurologi
                           
                           
                              Psykiatri
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Neurology
                           
                           
                              General psychiatry
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Radiologie a zobrazovací metody
                           
                           
                              Radiační onkologie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Radiodiagnostic/Röntgendiagnose
                           
                           
                              Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Образна диагностика
                           
                           
                              Лъчелечение
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Radiologie a zobrazovací metody
                           
                           
                              Radiační onkologie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Radiologi
                           
                           
                              Klinisk Onkologi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              (Diagnostische) Radiologie
                           
                           
                              Strahlentherapie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Radioloogia
                           
                           
                              Onkoloogia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Ακτινοδιαγνωστική
                           
                           
                              Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Radiodiagnóstico
                           
                           
                              Oncología radioterápica
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Radiodiagnostic et imagerie médicale
                           
                           
                              Oncologie option oncologie radiothérapique
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Klinička radiologija
                           
                           
                              Onkologija i radioterapija
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Radiology
                           
                           
                              Radiation oncology
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Radiodiagnostica
                           
                           
                              Radioterapia
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Ακτινολογία
                           
                           
                              Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Diagnostiskā radioloģija
                           
                           
                              Terapeitiskā radioloģija
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Radiologija
                           
                           
                              Onkologija radioterapija
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Radiodiagnostic
                           
                           
                              Radiothérapie
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Radiológia
                           
                           
                              Sugárterápia
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Radjoloġija
                           
                           
                              Onkoloġija u Radjoterapija
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Radiologie
                           
                           
                              Radiotherapie
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Radiologie
                           
                           
                              Strahlentherapie-Radioonkologie
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Radiologia i diagnostyka obrazowa
                           
                           
                              Radioterapia onkologiczna
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Radiodiagnóstico
                           
                           
                              Radioterapia
                              Radioncologia
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Radiologie-imagistică medicală
                           
                           
                              Radioterapie
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Radiologija
                           
                           
                              Radioterapija in onkologija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Rádiológia
                           
                           
                              Radiačná onkológia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Radiologia/Radiologi
                           
                           
                              Syöpätaudit/Cancersjukdomar
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Medicinsk radiologi
                              Radiologi (16)
                              
                           
                           
                              Tumörsjukdomar (allmän onkologi)
                              Onkologi (15)
                              
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Clinical radiology
                           
                           
                              Clinical oncology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Plastická chirurgie
                           
                           
                              Klinická biologie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                              Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
                           
                           
                              Biologie clinique/Klinische biologie
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Пластично-възстановителна и естетична хирургия
                           
                           
                              Клинична лаборатория
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Plastická chirurgie
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Plastikkirurgi
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Plastische (und Ästhetische) Chirurgie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Plastische und Ästhetische Chirurgie (17)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Laboratoriumsmedizin (18)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                              Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
                           
                           
                              Laborimeditsiin
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              Πλαστική Χειρουργική
                           
                           
                              Ιατρική βιοπαθολογία (21)
                              
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Cirugía plástica, estética y reparadora
                           
                           
                              Análisis clínicos
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                              Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
                           
                           
                              Biologie médicale
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
                           
                           
                              Patologia clinica
                              Patologia clinica e biochimica clinica (20)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Πλαστική Χειρουργική
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Plastiskā ķirurģija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                              Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
                           
                           
                              Laboratorinė medicina
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Chirurgie plastique
                           
                           
                              Biologie clinique
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Plasztikai (égési) sebészet
                           
                           
                              Orvosi laboratóriumi diagnosztika
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Kirurġija Plastika
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Plastische chirurgie
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie
                              Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (19)
                              
                           
                           
                              Medizinische Biologie
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Chirurgia plastyczna
                           
                           
                              Diagnostyka laboratoryjna
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                              Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva
                           
                           
                              Patologia clínica
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                              Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
                           
                           
                              Medicină de laborator
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Plastická chirurgia
                           
                           
                              Laboratórna medicína
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Plastikkirurgi
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Plastic surgery
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Lékařská mikrobilogie
                           
                           
                              Klinická biochemie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Микробиология
                           
                           
                              Биохимия
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Lékařská mikrobiologie
                           
                           
                              Klinická biochemie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Klinisk mikrobiologi
                           
                           
                              Klinisk biokemi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (24)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Laboratoriumsmedizin (22)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Ιατρική Βιοπαθολογία
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Μικροβιολογία
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Ιατρική βιοπαθολογία (27)
                              
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Microbiología y parasitología
                           
                           
                              Bioquímica clínica
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Klinička mikrobiologija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Microbiology
                           
                           
                              Chemical pathology
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                              Microbiologia e virologia
                           
                           
                              Biochimica clinica (26)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Μικροβιολογία
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Mikrobioloģija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Lietuva
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Luxembourg
                           
                           
                              Microbiologie
                           
                           
                              Chimie biologique
                           
                        
                        
                           
                              Magyarország
                           
                           
                              Orvosi mikrobiológia
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Malta
                           
                           
                              Mikrobijoloġija
                           
                           
                              Patoloġija Kimika
                           
                        
                        
                           
                              Nederland
                           
                           
                              Medische microbiologie
                           
                           
                              Klinische chemie (23)
                              
                           
                        
                        
                           
                              Österreich
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Hygiene und Mikrobiologie
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Klinische Mikrobiologie und Hygiene (25)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Klinische Mikrobiologie und Virologie (25)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Medizinische und Chemische Labordiagnostik
                           
                        
                        
                           
                              Polska
                           
                           
                              Mikrobiologia lekarska
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Portugal
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              România
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Slovenija
                           
                           
                              Klinična mikrobiologija
                           
                           
                              Medicinska biokemija
                           
                        
                        
                           
                              Slovensko
                           
                           
                              Klinická mikrobiológia
                           
                           
                              Klinická biochémia
                           
                        
                        
                           
                              Suomi/Finland
                           
                           
                              Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
                           
                           
                              Kliininen kemia/Klinisk kemi
                           
                        
                        
                           
                              Sverige
                           
                           
                              Klinisk bakteriologi
                              Klinisk mikrobiologi (28)
                              
                           
                           
                              Klinisk kemi
                           
                        
                        
                           
                              United Kingdom
                           
                           
                              Medical microbiology and virology
                           
                           
                              Chemical pathology
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                               
                           
                           
                              Alergologie a klinická imunologie
                           
                           
                              Hrudní chirurgie
                           
                        
                        
                           
                               
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky
                           
                           
                              Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let
                           
                        
                        
                           
                              Země
                           
                           
                              Název
                           
                           
                              Název
                           
                        
                        
                           
                              Belgique/België/Belgien
                           
                           
                               
                           
                           
                              Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (29)
                              
                           
                        
                        
                           
                              България
                           
                           
                              Клинична имунология
                           
                           
                              Гръдна хирургия Кардиохирургия
                           
                        
                        
                           
                              Česká republika
                           
                           
                              Alergologie a klinická imunologie
                           
                           
                              Hrudní chirurgie
                           
                        
                        
                           
                              Danmark
                           
                           
                              Klinisk immunologi
                           
                           
                              Thoraxkirurgi
                           
                        
                        
                           
                              Deutschland
                           
                           
                               
                           
                           
                              Thoraxchirurgie
                           
                        
                        
                           
                              Eesti
                           
                           
                               
                           
                           
                              Torakaalkirurgia
                           
                        
                        
                           
                              Ελλάς
                           
                           
                               
                           
                           
                              Χειρουργική Θώρακος
                           
                        
                        
                           
                              España
                           
                           
                              Inmunología
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Cirugía torácica
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Cirugía cardiovascular
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              France
                           
                           
                               
                           
                           
                              Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
                           
                        
                        
                           
                              Hrvatska
                           
                           
                              Alergologija i klinička imunologija
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ireland
                           
                           
                              Immunology (clinical and laboratory)
                           
                           
                              Cardiothoracic surgery
                           
                        
                        
                           
                              Italia
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Chirurgia toracica
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          Cardiochirurgia
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              Κύπρος
                           
                           
                              Ανοσολογία
                           
                           
                              Χειρουργική Θώρακος
                           
                        
                        
                           
                              Latvija
                           
                           
                              Imunoloģija
                           
                           
                              Torakālā ķirurģija
                              Sirds ķirurgs
                           
                        
                        
          &