Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2152 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2152 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2152
   ze dne 15. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   v souladu se zvláštním legislativním postupem,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 1 rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU (2) opravňuje Francii na svém metropolitním území rozšířit ve vztahu k „tradičnímu“ rumu vyrobenému na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu uplatňování sazby spotřební daně na alkohol, jež je nižší než plná sazba daně stanovená v článku 3 směrnice Rady 92/84/EHS (3), a uplatňovat na tento „tradiční“ rum daňovou sazbu s názvem „cotisation sur les boissons alcooliques“ (VSS), jež je nižší než plná sazba použitelná na základě francouzských vnitrostátních právních předpisů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 1 rozhodnutí č. 189/2014/EU jsou snížené sazby spotřební daně a VSS uplatňované na tento „tradiční“ rum omezeny na roční kvótu ve výši 120 000 hektolitrů čistého alkoholu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 22. září 2016 požádaly francouzské orgány Komisi, aby předložila návrh technické úpravy zvyšující roční kvótu z 120 000 hektolitrů čistého alkoholu na 144 000 hektolitrů čistého alkoholu. K této žádosti byla přiložena zpráva s informacemi odůvodňujícími požadovanou úpravu. Výrobci „tradičního“ rumu neměli v roce 2016 dostatečný přístup na trh metropolitního území Francie. Pro předpokládané míry růstu bylo nezbytné stanovit kvótu ve výši 144 400 hektolitrů čistého alkoholu a tohoto objemu bylo dosaženo na konci roku 2016. Roční kvóta ve výši 120 000 hektolitrů čistého alkoholu by tedy měla být zvýšena na 144 000 hektolitrů čistého alkoholu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření schválená na základě rozhodnutí č. 189/2014/EU mají být podrobena analýze a hlubšímu přezkumu celého systému. Tato analýza má zohlednit zprávu Francie uvedenou v článku 4 rozhodnutí č. 189/2014/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Kvóta ve výši 120 000 hektolitrů čistého alkoholu na rok 2016 byla vyčerpána ještě před koncem roku 2016. Bez zpětného zvýšení této kvóty od 1. ledna 2016 by výrobci „tradičního“ rumu utrpěli značné a pravděpodobněnenapravitelné ztráty. Vztahy mezi výrobci „tradičního“ rumu a velkými maloobchodními řetězci ve Francii se řídí ročními smlouvami, v nichž je stanoven závazek týkající se dodávaných objemů, kupních cen, jakož i případných slev a akcí. Z překročení kvóty vyplynulo nepředvídatelné zpětné zvýšení daně za množství přesahující tuto kvótu, ačkoli výrobci „tradičního“ rumu nemohli na začátku roku, kdy se uzavírají smlouvy, předpokládat ani pravděpodobnost tohoto překročení, ani jeho výši. Bez zpětného zvýšení této kvóty utrpí výrobci „tradičního“ rumu značné ztráty v souvislosti s množstvím přesahujícím tuto kvótu. Je proto nezbytné umožnit zpětné zvýšení této kvóty od 1. ledna 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ostatní parametry rozhodnutí č. 189/2014/EU zůstávají beze změny a nezávislá ekonomická analýza provedená útvary Komise a dokončená v červenci 2016 potvrdila, že dovozy tradičního rumu z Guadeloupu, Francouzské Guyany, Martiniku a Réunionu do Francie se týkají pouze malé části celkové spotřeby alkoholu ve Francii. Z tohoto důvodu není pravděpodobné, že by existence snížené sazby vedla k narušení hospodářské soutěže na trhu s rumem ve Francii, a tím méně v rámci jednotného trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tímto rozhodnutím není dotčeno případné použití článků 107 a 108 Smlouvy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rozhodnutí č. 189/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí č. 189/2014/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Snížené sazby spotřební daně a snížené sazby příspěvku VSS, které jsou uvedeny v článku 1 a jež se uplatňují na rum podle článku 2, jsou omezeny na:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           roční kvótu ve výši 120 000 hektolitrů čistého alkoholu v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           roční kvótu ve výši 144 000 hektolitrů čistého alkoholu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 5 se nahrazuje tímto:
               „Článek 5
               Toto rozhodnutí se použije od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 s výjimkou:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           článku 1, čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2, které se použijí od 1. ledna 2012, a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           čl. 3 odst. 1 písm. b), které se použije od 1. ledna 2016.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. AAB
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 24. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU ze dne 20. února 2014, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES (Úř. věst. L 59, 28.2.2014, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Rady 92/84/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 29).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.