Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2164, ze dne 17. listopadu 2017 o uznání nepovinného režimu „RTRS EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2164 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 304/53
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2164,
   ze dne 17. listopadu 2017
   o uznání nepovinného režimu „RTRS EU RED“ pro prokázání souladu s kritérii udržitelnosti podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS (1), a zejména na čl. 7c odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a zejména na čl. 18 odst. 4 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Články 7b a 7c a příloha IV směrnice 98/70/ES a články 17 a 18 a příloha V směrnice 2009/28/ES stanoví podobná kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny a podobné postupy ověřování souladu s těmito kritérii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pokud se mají pro účely uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2009/28/ES zohlednit biopaliva a biokapaliny, měly by členské státy uložit hospodářským subjektům povinnost prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 2 až 5 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise může rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo mezinárodní režimy stanovující normy pro výrobu produktů z biomasy obsahují přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a/nebo prokazují, že dodávky biopaliv nebo biokapalin splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 odst. 3, 4 a 5 a/nebo že žádné materiály nebyly záměrně modifikovány nebo vyřazeny tak, aby se na dodávku nebo její část vztahovala příloha IX. Předloží-li některý hospodářský subjekt doklady nebo údaje získané v souladu s nepovinným režimem uznaným Komisí, nesmí členský stát v rozsahu příslušného rozhodnutí o uznání od dodavatele vyžadovat poskytnutí dalších důkazů o splnění kritérií udržitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žádost o uznání toho, že nepovinný režim „RTRS EU RED“ prokazuje, že dodávky biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnicích 98/70/ES a 2009/28/ES, byla Komisi předložena dne 14. června 2017. Režim pro město La Paz 353 PISO3 OF 307. C1426AGE Buenos Aires, Argentina, zahrnuje biopaliva vyrobená ze sóji. Dokumenty v rámci uznaného režimu by měly být zpřístupněny v rámci platformy pro transparentnost vytvořené podle směrnice 2009/28/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Při posuzování nepovinného režimu „RTRS EU RED“ Komise zjistila, že režim v odpovídající míře zahrnuje kritéria udržitelnosti podle směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES a rovněž uplatňuje metodiku hmotnostní bilance v souladu s požadavky čl. 7c odst. 1 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 1 směrnice 2009/28/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Posouzením nepovinného režimu „RTRS EU RED“ bylo zjištěno, že režim splňuje přiměřené normy spolehlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a že rovněž splňuje metodické požadavky přílohy IV směrnice 98/70/ES a přílohy V směrnice 2009/28/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv a biokapalin,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nepovinný režim „RTRS EU RED“ (dále jen „režim“), jenž byl Komisi předložen k uznání dne 14. června 2017, prokazuje, že dodávky biopaliv a biokapalin vyrobených v souladu s normami pro výrobu biopaliv a biokapalin stanovenými v režimu splňují kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 7b odst. 3, 4 a 5 směrnice 98/70/ES a čl. 17 odst. 3, 4 a 5 směrnice 2009/28/ES.
   Režim rovněž obsahuje přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES.
   Článek 2
   Pokud se obsah režimu, který byl Komisi předložen k uznání dne 14. června 2017, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí a stanoví, zda režim stále odpovídajícím způsobem splňuje kritéria udržitelnosti, pro něž je uznán.
   Článek 3
   Komise může rozhodnout, že toto rozhodnutí zruší, a to mimo jiné za následujících okolností:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               pokud se jednoznačně prokáže, že v režimu nebyly provedeny prvky, jež se pro toto rozhodnutí považují za rozhodující, nebo pokud dojde k závažnému a strukturálnímu porušení těchto prvků;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokud režim nepředloží Komisi výroční zprávy podle čl. 7c odst. 6 směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 6 směrnice 2009/28/ES;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pokud režim neprovede normy pro nezávislý audit upřesněné v prováděcích aktech zmíněných v čl. 7c odst. 5 třetím pododstavci směrnice 98/70/ES a čl. 18 odst. 5 třetím pododstavci směrnice 2009/28/ES nebo zlepšení jiných prvků režimu považovaná za rozhodující pro to, aby byl režim i nadále uznán.
            
         
      
   
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se do 12. prosince 2022.
   
      V Bruselu dne 17. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58.
   
      (2)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.