Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/2170 ze dne 15. listopadu 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2170 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2170
   ze dne 15. listopadu 2017
   o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Zpráva o hodnocení rizik nové psychoaktivní látky N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) byla vypracována v souladu s rozhodnutím 2005/387/JVV na zvláštním jednání rozšířeného vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a následně byla dne 24. května 2017 předložena Komisi a Radě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Furanylfentanyl je syntetický opioid a je strukturálně podobný fentanylu, kontrolované látce široce používané v lékařství k celkové anestezii při chirurgickém zákroku a k tlumení bolesti. Furanylfentanyl je rovněž strukturálně příbuzný s acetylfentanylem a akryl-fentanylem, jež byly oba předmětem společné zprávy EMCDDA a Europolu v prosinci 2015 a v listopadu 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Furanylfentanyl je v Unii dostupný přinejmenším od června 2015 a byl zjištěn v šestnácti členských státech. Ve většině případů byl zabaven ve formě prášku, ale rovněž v kapalné formě a jako tablety. Zjištěná množství jsou poměrně malá. Měla by však být posuzována ve spojitosti s účinností této látky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pět členských států nahlásilo dvacet dvě úmrtí spojená s furanylfentanylem. U nejméně deseti z těchto úmrtí byl furanylfentanyl příčinou úmrtí nebo měl pravděpodobně na úmrtí podíl. Kromě toho bylo ve třech členských státech zaznamenáno jedenáct akutních otrav bez následku smrti spojených s furanylfentanylem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nejsou k dispozici informace svědčící o účasti organizovaného zločinu na výrobě a distribuci furanylfentanylu či na nedovoleném obchodu s ním a na jeho dodávkách v rámci Unie. Z dostupných údajů vyplývá, že furanylfentanyl je vyráběn chemickými podniky sídlícími v Číně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Furanylfentanyl se prodává přes internet v malých a velkoobchodních množstvích jako „chemická látka určená pro výzkumné účely“, zpravidla ve formě prášku a nosních sprejů připravených k použití. Informace získané při zabavení naznačují, že se furanylfentanyl možná prodával také na nelegálním trhu s opioidy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Furanylfentanyl nemá v Unii žádné uznávané humánní lékařské nebo veterinární využití. Nic nenasvědčuje tomu, že může být používán pro jiné účely mimo použití jako analytického referenčního standardu a ve vědeckém výzkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Ze zprávy o hodnocení rizik vyplývá, že na řadu otázek souvisejících s furanylfentanylem, jež vyvstávají z důvodu nedostatku údajů o rizicích pro zdraví osob, rizicích pro veřejné zdraví a o společenských rizicích, by bylo možné najít odpověď prostřednictvím dalšího výzkumu. Dostupné důkazy a informace o zdravotních a společenských rizicích, jež furanylfentanyl představuje, mimo jiné pro podobnost s fentanylem, nicméně poskytují dostatečné důvody pro podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Furanylfentanyl není uveden na seznamu látek podléhajících kontrole podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Tato látka není v současné době předmětem hodnocení v rámci systému OSN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Vzhledem k tomu, že deset členských států kontroluje furanylfentanyl podle vnitrostátních právních předpisů o kontrole drog a tři členské státy kontrolují furanylfentanyl podle jiných legislativních opatření, by podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii pomohlo zamezit vzniku překážek při přeshraničním prosazování práva a přispělo by k justiční spolupráci a k ochraně Unie před riziky, která dostupnost a užívání této látky mohou představovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               K zajištění rychlé a odborně podložené reakce na úrovni Unie na výskyt nových psychoaktivních látek, které zjistily a nahlásily členské státy, svěřuje rozhodnutí 2005/387/JVV Radě prováděcí pravomoc podrobit tyto látky kontrolním opatřením v celé Unii. Podmínky a postup pro výkon této prováděcí pravomoci byly splněny, a proto by mělo být přijato prováděcí rozhodnutí s cílem podrobit furanylfentanyl kontrolním opatřením v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Pro Irsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Pro Spojené království není rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, proto se neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Nová psychoaktivní látka N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) se podrobuje kontrolním opatřením v celé Unii.
   Článek 2
   Členské státy do 19. listopadu 2018 přijmou nezbytná opatření v souladu se svým vnitrostátním právem, kterými podrobí novou psychoaktivní látku uvedenou v článku 1 kontrolním opatřením a trestněprávním sankcím stanoveným jejich právními předpisy, které jsou v souladu s jejich závazky vyplývajícími z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 15. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. AAB
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 24. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.