Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2171 ze dne 20. listopadu 2017 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2019, výše příspěvku na rok 2018, první splátky na rok 2018 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2171 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/21
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2171
   ze dne 20. listopadu 2017
   o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2019, výše příspěvku na rok 2018, první splátky na rok 2018 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT-EU“),
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 finančního nařízení pro 11. ERF Komise do 15. října 2017 předložila návrh upřesňující a) strop ročních příspěvků členských států do Evropského rozvojového fondu (ERF) na rok 2019; b) výši ročních příspěvků členských států do ERF na rok 2018; c) výši první splátky příspěvku na rok 2018; a d) orientační nezávaznou prognózu očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka (EIB) dne 4. září 2017 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF se stanoví, že výzvy k poskytnutí příspěvků využijí nejdříve částky vyčleněné na předchozí ERF. Měly by být proto učiněny výzvy k poskytnutí příspěvků podle 10. ERF pro EIB a podle 11. ERF pro Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2026 (4) stanovilo strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2018 na 4 550 000 000 EUR pro Komisi a 250 000 000 EUR pro EIB.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1206 (5) zavedlo snížení příspěvků o částku ve výši 200 000 000 EUR z finančních prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2019 je stanoven na 4 900 000 000 EUR. Rozdělí se na částku 4 600 000 000 EUR pro Komisi a 300 000 000 EUR pro EIB.
   Článek 2
   Roční příspěvek členských států do ERF na rok 2018 je stanoven na 4 800 000 000 EUR. Rozdělí se na částku 4 550 000 000 EUR pro Komisi a 250 000 000 EUR pro EIB.
   Článek 3
   Příspěvky do ERF, které mají jednotlivé členské státy uhradit Komisi a EIB v rámci první splátky na rok 2018, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.
   Platby uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování snížení příspěvků o částku ve výši 200 000 000 EUR z finančních prostředků uvolněných z osmého a devátého ERF, a to na základě plánu úprav předloženého každým členským státem.
   Článek 4
   Orientační nezávazná prognóza očekávaných ročních objemů příspěvků na rok 2020 je stanovena na 4 600 000 000 EUR pro Komisi a 300 000 000 EUR pro EIB a na rok 2021 na 4 700 000 000 EUR pro Komisi a 300 000 000 EUR pro EIB.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2026 ze dne 15. listopadu 2016 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2018, výše příspěvku na rok 2017, první splátky na rok 2017 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2019 a 2020 (Úř. věst. L 313, 19.11.2016, s. 25).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1206 ze dne 4. července 2017 o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2017 (Úř. věst. L 173, 6.7.2017, s. 15).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  ČLENSKÉ STÁTY
               
               
                  Klíč pro 10. ERF (v %)
               
               
                  Klíč pro 11. ERF (v %)
               
               
                  První splátka na rok 2018 (v EUR)
               
               
                  Celkem
               
            
            
               
                  Komise 11. ERF
               
               
                  EIB 10. ERF
               
            
            
               
                  BELGIE
               
               
                  3,53
               
               
                  3,24927
               
               
                  66 610 035,00
               
               
                  5 295 000,00
               
               
                  71 905 035,00
               
            
            
               
                  BULHARSKO
               
               
                  0,14
               
               
                  0,21853
               
               
                  4 479 865,00
               
               
                  210 000,00
               
               
                  4 689 865,00
               
            
            
               
                  ČESKÁ REPUBLIKA
               
               
                  0,51
               
               
                  0,79745
               
               
                  16 347 725,00
               
               
                  765 000,00
               
               
                  17 112 725,00
               
            
            
               
                  DÁNSKO
               
               
                  2,00
               
               
                  1,98045
               
               
                  40 599 225,00
               
               
                  3 000 000,00
               
               
                  43 599 225,00
               
            
            
               
                  NĚMECKO
               
               
                  20,50
               
               
                  20,57980
               
               
                  421 885 900,00
               
               
                  30 750 000,00
               
               
                  452 635 900,00
               
            
            
               
                  ESTONSKO
               
               
                  0,05
               
               
                  0,08635
               
               
                  1 770 175,00
               
               
                  75 000,00
               
               
                  1 845 175,00
               
            
            
               
                  IRSKO
               
               
                  0,91
               
               
                  0,94006
               
               
                  19 271 230,00
               
               
                  1 365 000,00
               
               
                  20 636 230,00
               
            
            
               
                  ŘECKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50735
               
               
                  30 900 675,00
               
               
                  2 205 000,00
               
               
                  33 105 675,00
               
            
            
               
                  ŠPANĚLSKO
               
               
                  7,85
               
               
                  7,93248
               
               
                  162 615 840,00
               
               
                  11 775 000,00
               
               
                  174 390 840,00
               
            
            
               
                  FRANCIE
               
               
                  19,55
               
               
                  17,81269
               
               
                  365 160 145,00
               
               
                  29 325 000,00
               
               
                  394 485 145,00
               
            
            
               
                  CHORVATSKO
               
               
                  0,00
               
               
                  0,22518
               
               
                  4 616 190,00
               
               
                  0,00
               
               
                  4 616 190,00
               
            
            
               
                  ITÁLIE
               
               
                  12,86
               
               
                  12,53009
               
               
                  256 866 845,00
               
               
                  19 290 000,00
               
               
                  276 156 845,00
               
            
            
               
                  KYPR
               
               
                  0,09
               
               
                  0,11162
               
               
                  2 288 210,00
               
               
                  135 000,00
               
               
                  2 423 210,00
               
            
            
               
                  LOTYŠSKO
               
               
                  0,07
               
               
                  0,11612
               
               
                  2 380 460,00
               
               
                  105 000,00
               
               
                  2 485 460,00
               
            
            
               
                  LITVA
               
               
                  0,12
               
               
                  0,18077
               
               
                  3 705 785,00
               
               
                  180 000,00
               
               
                  3 885 785,00
               
            
            
               
                  LUCEMBURSKO
               
               
                  0,27
               
               
                  0,25509
               
               
                  5 229 345,00
               
               
                  405 000,00
               
               
                  5 634 345,00
               
            
            
               
                  MAĎARSKO
               
               
                  0,55
               
               
                  0,61456
               
               
                  12 598 480,00
               
               
                  825 000,00
               
               
                  13 423 480,00
               
            
            
               
                  MALTA
               
               
                  0,03
               
               
                  0,03801
               
               
                  779 205,00
               
               
                  45 000,00
               
               
                  824 205,00
               
            
            
               
                  NIZOZEMSKO
               
               
                  4,85
               
               
                  4,77678
               
               
                  97 923 990,00
               
               
                  7 275 000,00
               
               
                  105 198 990,00
               
            
            
               
                  RAKOUSKO
               
               
                  2,41
               
               
                  2,39757
               
               
                  49 150 185,00
               
               
                  3 615 000,00
               
               
                  52 765 185,00
               
            
            
               
                  POLSKO
               
               
                  1,30
               
               
                  2,00734
               
               
                  41 150 470,00
               
               
                  1 950 000,00
               
               
                  43 100 470,00
               
            
            
               
                  PORTUGALSKO
               
               
                  1,15
               
               
                  1,19679
               
               
                  24 534 195,00
               
               
                  1 725 000,00
               
               
                  26 259 195,00
               
            
            
               
                  RUMUNSKO
               
               
                  0,37
               
               
                  0,71815
               
               
                  14 722 075,00
               
               
                  555 000,00
               
               
                  15 277 075,00
               
            
            
               
                  SLOVINSKO
               
               
                  0,18
               
               
                  0,22452
               
               
                  4 602 660,00
               
               
                  270 000,00
               
               
                  4 872 660,00
               
            
            
               
                  SLOVENSKO
               
               
                  0,21
               
               
                  0,37616
               
               
                  7 711 280,00
               
               
                  315 000,00
               
               
                  8 026 280,00
               
            
            
               
                  FINSKO
               
               
                  1,47
               
               
                  1,50909
               
               
                  30 936 345,00
               
               
                  2 205 000,00
               
               
                  33 141 345,00
               
            
            
               
                  ŠVÉDSKO
               
               
                  2,74
               
               
                  2,93911
               
               
                  60 251 755,00
               
               
                  4 110 000,00
               
               
                  64 361 755,00
               
            
            
               
                  SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
               
               
                  14,82
               
               
                  14,67862
               
               
                  300 911 710,00
               
               
                  22 230 000,00
               
               
                  323 141 710,00
               
            
            
               
                  EU-28 CELKEM
               
               
                  100,00
               
               
                  100,00
               
               
                  2 050 000 000,00
               
               
                  150 000 000,00
               
               
                  2 200 000 000,00
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.