Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2172 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů (oznámeno pod číslem C(2017) 7645)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2172 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/24
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2172
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/670/EU, pokud jde o použití nevyplacených výnosů z prvního kola výzev k podávání návrhů
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7645)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES zavádí mechanismus pro financování komerčních demonstračních projektů zaměřených na ekologicky bezpečné zachytávání a geologické ukládání CO2 (dále jen „demonstrační projekty CCS“) a demonstračních projektů v oblasti inovativních technologií využívajících obnovitelné zdroje energie (dále jen „demonstrační projekty obnovitelných zdrojů energie“), který použije 300 milionů povolenek ze systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v řámci Unie („systém EU ETS“), jež byly vyčleněny pro nové účastníky na trhu, ovšem nebyly přiděleny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutím 2010/670/EU (2) Komise stanovila pravidla a kritéria pro výběr a zavádění těchto projektů a základní zásady pro zpeněžení povolenek a pro správu výnosů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě první a druhé výzvy k podávání návrhů byly do poloviny roku 2014 přiděleny ve 20 členských státech EU finanční prostředky na podporu provádění 39 demonstračních projektů obnovitelných energií a CCS. Nicméně vzhledem k náročnému hospodářskému prostředí v celosvětovém měřítku i v EU mělo přibližně 20 projektů s přidělenými financemi z první výzvy k podávání návrhů potíže shromáždit dostatečný kapitál nebo přilákat další investory. V důsledku této skutečnosti bylo do 31. prosince 2016 konečné investiční rozhodnutí podle článku 9 rozhodnutí 2010/670/EU přijato u 14 projektů, zatímco nejméně 436 milionů EUR na financování projektů z této první výzvy k podávání návrhů nebylo použito.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nevyplacené finanční prostředky by měly být použity k přímému financování projektů spadajících do působnosti vymezené v čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES. Nicméně vzhledem ke zvláštní povaze vysoce inovativních demonstračních projektů obnovitelných zdrojů energie a CCS by mělo být financování zčásti poskytováno ve formě grantů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby se do těchto vysoce inovativních projektů v odvětví energetiky v EU zvýšily investice, což je priorita, kterou Komise uznala ve svém sdělení o urychlení inovací v oblasti čisté energie (3), nevyplacené výnosy z první výzvy k podávání návrhů by měly být bezodkladně a přednostně přerozděleny za použití nástroje InnovFin pro demonstrační projekty v oblasti energetiky (EDP) v rámci programu Horizont 2020 (4). Tato podpora by měla doplňovat stávající a budoucí finanční podporu, například granty v rámci programu Horizont 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby se zvýšily investice do těchto vysoce inovativních projektů v odvětví dopravy, měly by způsobilé projekty podporovat inovativní, replikovatelné a škálovatelné používání obnovitelných zdrojů energie a využít by se přitom měl dluhový nástroj v odvětví dopravy v rámci Nástroje pro propojení Evropy (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Projekty, jimž byly přiděleny finanční prostředky v první nebo druhé výzvě k podávání návrhů, byla k nim přijata konečná investiční rozhodnutí a jsou ve fázi provádění, se považují za způsobilé k podání žádosti o příslušný finanční nástroj.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pro lepší povědomí široké veřejnosti o příslušných finančních nástrojích bude Komise a skupina Evropské investiční banky nadále pravidelně organizovat specializované odborné semináře pro členské státy a zadavatele projektů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise bude v dostatečném předstihu informovat Výbor pro změnu klimatu o vývoji příslušných pověřovacích dohod mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, zejména pokud jde o související kritéria způsobilosti, provádění příslušných finančních nástrojů, zejména vytváření seznamu projektů, posuzování projektových žádostí, a v neposlední řadě bude i informovat o využívání přerozdělených výnosů a řádně zohlední názory členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2010/670/EU se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               V článku 2 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
               „4.   Veškeré nevyplacené výnosy z prvního kola výzev k podávání návrhů musí být k dispozici pro podporu inovativních, replikovatelných a škálovatelných demonstračních projektů CCS a obnovitelných energií, které jsou první svého druhu, přičemž se použijí příslušné finanční nástroje spravované skupinou Evropské investiční banky, a to s upřednostněním nástroje InnovFin pro demonstrační projekty v oblasti energetiky (EDP) a dluhového nástroje v odvětví dopravy v rámci Nástroje pro propojení Evropy.
               Na použití těchto výnosů se nebude vztahovat předchozí odstavec ani články 6, 8, čl. 11 odst. 1 až 5, čl. 11 odst. 6 první a druhý pododstavec a článek 13.
               Komise v dostatečném předstihu informuje Výbor pro změnu klimatu o vývoji příslušných pověřovacích dohod mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, zejména pokud jde o související kritéria způsobilosti, provádění příslušných finančních nástrojů, obzvláště vytváření seznamu projektů, posuzování projektových žádostí a v neposlední řadě o použití přerozdělených výnosů, a řádně zohlední názory členských států.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:
               „Komise pravidelně předkládá Výboru pro změnu klimatu zprávu o použití výnosů uvedených v čl. 2 odst. 4, včetně počátečních informací o plánované podpoře projektů a části podpory, která bude zpřístupněna ve formě grantů, o zeměpisném rozložení projektů, rozsahu projektů a technologickém pokrytí, informacích ex post o pokroku při realizaci projektů, omezení emisí CO2, finanční páce, zvyšování povědomí a získaných zkušenostech, je-li to případné.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Miguel ARIAS CAÑETE
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).
   
      (3)  C(2016) 763 final.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.