Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2173 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 7587) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2173 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2173
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění příloha II rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby pro oblast Lombardie v Itálii
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7587)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu s prasaty uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který na celém nebo na části svého území uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, může tento program předložit Komisi ke schválení. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu s prasaty uvnitř Unie mohou být vyžadovány doplňkové záruky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (2) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Itálie předložila Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl pro oblast Lombardie schválen program tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby a aby byla tato oblast náležitě uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Na základě hodnocení uvedené podpůrné dokumentace by oblast Lombardie měla být uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2008/185/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA II
            
               Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Kód ISO
                     
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Oblasti
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        IT
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        oblast Friuli-Venezia Giulia
                        oblast Veneto
                        oblast Lombardia
                     
                  
                  
                     
                        LT
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        PL
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        dolnoslezské vojvodství: všechny okresy,
                        kujavsko-pomořské vojvodství: všechny okresy,
                        lublinské vojvodství: všechny okresy,
                        lubušské vojvodství: všechny okresy,
                        lodžské vojvodství: všechny okresy,
                        malopolské vojvodství: všechny okresy,
                        mazovské vojvodství: všechny okresy,
                        opolské vojvodství: všechny okresy,
                        podkarpatské vojvodství: všechny okresy,
                        tyto okresy podleského vojvodství: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski,
                        pomořské vojvodství: všechny okresy,
                        slezské vojvodství: všechny okresy,
                        svatokřížské vojvodství: všechny okresy,
                        varmijsko-mazurské vojvodství: všechny okresy,
                        velkopolské vojvodství: všechny okresy,
                        západopomořanské vojvodství: všechny okresy.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.