Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2174 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky (oznámeno pod číslem C(2017) 7588) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2174 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 306/28
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2174
   ze dne 20. listopadu 2017,
   kterým se mění příloha E směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7588)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 22 první pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Vzor veterinárního osvědčení pro obchod s živými včelami (Apis mellifera) a čmeláky (Bombus spp.) uvnitř Unie je stanoven v příloze E části 2 směrnice 92/65/EHS. Uvedené osvědčení stanoví kromě jiného i veterinární požadavky v souvislosti s výskytem lesknáčka úlového (Aethina tumida) a roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), které se vztahují jak na včely, tak na čmeláky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Požadavky stanovené v uvedeném vzoru veterinárního osvědčení umožňují přesuny včel a čmeláků pouze z oblastí o průměru alespoň 100 km, na které se nevztahují žádná omezení související s podezřením výskytu či potvrzeným výskytem těchto patogenů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě informací poskytnutých příslušnými italskými orgány týkajících se jejich zkušeností s výskytem lesknáčka úlového ve včelstvech v Itálii po přijetí prováděcího rozhodnutí Komise 2014/909/EU (2), jehož cílem bylo zabránit šíření lesknáčka úlového z postižených oblastí v Itálii, se zdá, že stanovené požadavky jsou pro dlouhodobé řízení zasaženého včelařského odvětví v době po zjištění výskytu nepřiměřené.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Tyto požadavky totiž zejména neberou v úvahu, že mohou existovat oblasti, které se sice nacházejí ve vzdálenosti menší než 100 km, ale jednak se nacházejí vně ochranných pásem vytvořených vnitrostátními předpisy po zjištění výskytu a zároveň se na ně nevztahují omezující ochranná opatření Unie a vztahuje se na ně úředně plánovaný a prováděný aktivní dozor v souladu s Pokyny pro sledování výskytu lesknáčka úlového vypracovanými referenční laboratoří Evropské unie pro zdraví včel (3), který umožňuje s jistotou prokázat nepřítomnost lesknáčka úlového.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Kromě toho by zmíněné požadavky měly být aktualizovány, aby zohlednily, že vizuální prohlídka a okamžité použití jemné síťoviny k obalení zásilky včelích matek s doprovodem v místě původu zásilky je velmi účinné a technicky proveditelné opatření zmírňující potenciální riziko šíření lesknáčka úlového. To je potvrzeno vědeckým stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o přežívání, šíření a usazování lesknáčka úlového, přijatým dne 15. prosince 2015 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že stávající požadavky jsou zbytečně omezující, je nutné změnit vzor veterinárního osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky uvnitř Unie doplněním alternativního veterinárního požadavku pro zásilky včelích matek, který by uznával význam kombinace opatření aktivního dozoru ze strany příslušných orgánů pro ověření nepřítomnosti lesknáčka úlového a posílených opatření ke zmírnění rizik pro obchod uvnitř Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Čmeláci nejsou vnímaví vůči roztočům Tropilaelaps. To je potvrzeno vědeckým stanoviskem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o riziku rozšíření Aethina tumida a Tropilaelaps spp. do EU, přijatým dne 27. února 2013 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Chovy čmeláků se ve většině případů nacházejí v zařízeních oddělených od okolního prostředí, která podléhají přísným opatřením biologické bezpečnosti, jsou pravidelně kontrolována příslušným orgánem a je v nich kontrolována přítomnost nákaz. U takových zařízení, která jsou schválena příslušnými orgány dotčených zemí a jsou pod jejich dohledem, není pravděpodobné, že na rozdíl od kolonií ve venkovním prostoru budou zasažena výskytem lesknáčka úlového. Již nyní je možné, aby příslušné orgány potvrdily zásilky z takových zařízení pro dovoz čmeláků v souladu s nařízením Komise (EU) č. 206/2010 (6).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Za účelem doplnění alternativního veterinárního požadavku týkajícího se chovu čmeláků v zařízeních oddělených od okolního prostředí je proto třeba upravit vzor veterinárního osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky uvnitř Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Převážná část zásilek čmeláků je prodávána a odesílána přes hranice pro účely opylování, a proto by neměly být osvědčeny pro chov nebo pro účely sezónního přesunu, vzhledem k tomu, že čmeláci nemají být chováni a nemají se nikdy vrátit do místa svého původu. Je proto vhodné doplnit do osvědčení další možnost, která by dovolovala osvědčení čmeláků pro produkci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Včely mohou být prodávány v různých formách, jako matky s doprovodem, jako celá včelstva, oddělky a smetence (pakety). Jednoznačné určení druhu zásilky z tohoto hlediska by usnadnilo analýzu rizik příslušnými orgány za účelem úředních kontrol zásilek na místě určení. Proto by k osvědčení měly být připojeny další podrobné informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Příloha E část 2 směrnice 92/65/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha E část 2 směrnice Rady 92/65/EHS – Veterinární osvědčení pro obchod se včelami a čmeláky – se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               V položce I.25 se doplňuje zaškrtávací políčko s následujícími slovy: „Produkci (opylování)“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               V položce I.31 se doplňuje sloupec se slovy „Druh zboží“, která tvoří nadpis sloupce, a pod tímto nadpisem se doplňují následující volitelné položky, každá na samostatném řádku: „matky, smetence (pakety), oddělky, včelstva“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3.
            
            
               V položce II.1 písmeni b) se za slovo „nevyskytují“ doplňuje následující:
               „nebo
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           zásilka sestává výhradně z přepravek s včelími matkami, z nichž každá obsahuje jedinou matku s doprovodem nejvýše 20 včel, které pocházejí z oblasti o průměru alespoň 100 km, na kterou se nevztahují žádná omezení související s podezřením výskytu či potvrzeným výskytem roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), a ze zařízení, které splňuje všechny tyto požadavky:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       nachází se ve vzdálenosti nejméně 30 km od hranice ochranného pásma o poloměru alespoň 20 km kolem místa nebo míst potvrzeného výskytu lesknáčka úlového; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       nachází se vně pásma, na které se vztahují ochranná opatření stanovená Unií v důsledku výskytu lesknáčka úlového; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       nachází se v oblasti, ve které příslušný orgán provádí každoroční dozor, pokud jde o výskyt lesknáčka úlového, s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění lesknáčka úlového v případě napadení nejméně 2 % včelínů; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       každý měsíc je příslušným orgánem kontrolováno s negativními výsledky s mírou spolehlivosti alespoň 95 % zjištění lesknáčka úlového v případě napadení nejméně 2 % úlů; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       —
                                    
                                    
                                       každá přepravka nebo celá zásilka je okamžitě po provedení vizuální prohlídky za účelem veterinárního osvědčení zabalena do jemné síťoviny o velikosti ok nejvýše 2 mm;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               nebo
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           čmeláci pocházejí ze zařízení odděleného od okolního prostředí, které je uznané příslušným orgánem členského státu a pod jeho dohledem a které je prosté lesknáčka úlového.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/909/EU ze dne 12. prosince 2014 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s potvrzeným výskytem lesknáčka úlového v Itálii (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 161).
   
      (3)  Naposledy revidované dne 1. dubna 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0
   
      (4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.
   
      (5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.
   
      (6)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.