Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2175 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 7835) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2175 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 306/31
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2175
      ze dne 21. listopadu 2017,
      kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 7835)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo uvedené rozhodnutí několikrát změněno, aby byl zohledněn vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o influenzu ptáků. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo konkrétně změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/696 (5) s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247. Uvedená změna zohlednila skutečnost, že jednodenní kuřata představují ve srovnání s jinými drůbežími komoditami jen velmi nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo následně rovněž změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1841 (6), aby se posílila opatření pro tlumení nákazy použitelná v případech, kdy existuje zvýšené riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V důsledku toho nyní prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že v návaznosti na ohnisko nebo ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků se na úrovni Unie vymezí další uzavřená pásma v dotčených členských státech, jak jsou uvedena v čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES, a dobu platnosti opatření, která v nich mají být uplatňována. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 nyní rovněž stanoví pravidla pro odesílání živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z těchto dalších uzavřených pásem do jiných členských států, s výhradou splnění určitých podmínek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Kromě toho byla mnohokrát změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, zejména aby se zohlednily změny hranic ochranných pásem a pásem dozoru vymezených dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/2000 (7), a to v návaznosti na oznámení Itálie o nových ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže v regionu Lombardie uvedeného členského státu. Itálie také oznámila Komisi, že v návaznosti na uvedená ohniska přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/2000 oznámilo Bulharsko Komisi dvě nová ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže v regionech Sliven a Jambol uvedeného členského státu. Bulharsko také oznámilo Komisi, že v návaznosti na uvedená nová ohniska přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem všech nakažených hospodářství s chovem drůbeže.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Kromě toho Itálie oznámila Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 v hospodářstvích s chovem drůbeže, která se nacházejí v regionech Lombardie, Piemonte a Lazio uvedeného členského státu. Itálie také oznámila Komisi, že v návaznosti na uvedená nová ohniska přijala nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem všech nakažených hospodářství s chovem drůbeže a rozšíření vymezených dalších uzavřených pásem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Komise prozkoumala opatření, jež Bulharsko a Itálie přijaly v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány uvedených dvou členských států, jsou v dostatečné vzdálenosti od všech hospodářství s chovem drůbeže, kde byla ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N8 potvrzena. Komise rovněž přezkoumala hranice dalších uzavřených pásem, která vymezil příslušný orgán v Itálii v souvislosti s nedávnými ohnisky v uvedeném členském státě, a přesvědčila se, že rozloha oblastí, na které se rozšíření uvedených dalších uzavřených pásem vztahuje, je s ohledem na stávající epizootologickou situaci v Itálii dostatečná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Bulharskem a Itálií urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v uvedených dvou členských státech a rozšířená další uzavřená pásma vymezená v Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech. Položky týkající se Bulharska a Itálie v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být aktualizovány, aby zohledňovaly aktuální epizootologickou situaci v uvedených členských státech, pokud jde o uvedenou nákazu. Do seznamů v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 je zejména zapotřebí doplnit nové položky pro ochranná pásma a pásma dozoru v Bulharsku a Itálii a pro rozšířená další uzavřená pásma v Itálii, která jsou nyní předmětem omezení v souladu se směrnicí 2005/94/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Bulharsku a Itálii a rozšířená další uzavřená pásma vymezená v Itálii v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávná ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 21. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
      
         (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
      
         (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
      
         (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 26).
      
         (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2000 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 289, 8.11.2017, s. 9).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Část A se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Bulharsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Dobrich region, Municipality of Dobrich
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Stefanovo
                                          
                                          
                                             12.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Haskovo region, Municipality of Haskovo
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Uzundzhovo
                                          
                                          
                                             10.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Sliven region, Municipality of Sliven
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Glushnik
                                             Kaloyanovo
                                          
                                          
                                             24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Yambol region, Municipality of Straldzha
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Zimnitsa
                                             Charda
                                          
                                          
                                             29.11.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Itálie
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             26.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             27.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             28.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             29.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             29.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             30.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             4.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             1.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             26.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             2.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.12.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Část B se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 položka pro Bulharsko se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Bulharsko
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Dobrich Region, Municipality of Dobrich
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stefanovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 13.11.2017 do 21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Bogdan
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Branishte
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dobrich
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Draganovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Opanetz
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pchelino
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Plachi dol
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Pop Grigorovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Slaveevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sokolnik
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stozher
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Haskovo region
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Dimitrovgrad
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Uzundzhovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 11.11.2017 do 20.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Haskovo:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Alexandrovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dinevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lubenovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Nova Nadejda
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rodopi
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stamboliiski
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Stoykovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Haskovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             Municipality of Dimitrovgrad
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Brod
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Chernogorovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Krepost
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Rainovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Voden
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zlatopole
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             20.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Sliven region, Municipality of Sliven
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Glushink
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kaloyanovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 25.11.2017 do 3.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sliven
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Trapoklovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dragodanovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kamen
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Topolchane
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sotirya
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Sedlarevo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             3.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zhelyu voyvoda
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Blatets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Gorno Aleksandorvo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Yambol region
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Straldzha
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Zimnitsa
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Charda
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 30.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             Municipality of Straldzha
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Straldzha
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Atolovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Vodenichene
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Dzinot
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Lozentets
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             Municipality of Tundzha
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Mogila
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Veselinovo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Kabile
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Chargan
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             Municipality of Yambol
                                             Yambol city
                                          
                                          
                                             7.12.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 položka pro Itálii se nahrazuje tímto:
                                 „Členský stát: Itálie
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Oblast zahrnující:
                                          
                                          
                                             Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 8.11.2017 do 16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 8.11.2017 do 16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 9.11.2017 do 17.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             17.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 10.11.2017 do 18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 10.11.2017 do 18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             18.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 16.11.2017 do 24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 13.11.2017 do 21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             21.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 16.11.2017 do 24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 16.11.2017 do 24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             24.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 19.11.2017 do 27.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             27.11.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 29.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 29.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 29.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 29.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 27.11.2017 do 5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 28.11.2017 do 6.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             6.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 29.11.2017 do 7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             7.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 30.11.2017 do 8.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 30.11.2017 do 8.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             8.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 1.12.2017 do 9.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             9.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 5.12.2017 do 13.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             13.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 2.12.2017 do 10.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             10.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 3.12.2017 do 11.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10.2546060
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             11.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 27.11.2017 do 5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             5.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 3.12.2017 do 11.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             11.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 8.12.2017 do 16.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             16.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 7.12.2017 do 15.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 6.12.2017 do 14.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 6.12.2017 do 14.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             14.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             od 7.12.2017 do 15.12.2017
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             15.12.2017“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     v části C se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
                     „Členský stát: Itálie
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Oblast zahrnující
                              
                              
                                 Datum, do kterého zůstávají použitelná opatření v souladu s článkem 3b
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ARGENTA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BERRA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BONDENO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of CENTO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of CODIGORO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of COMACCHIO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of COPPARO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of FERRARA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of FISCAGLIA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of FORMIGNANA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of GORO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of LAGOSANTO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of MASI TORELLO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of MESOLA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of OSTELLATO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of POGGIO RENATICO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of RO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of TERRE DEL RENO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of TRESIGALLO (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of VOGHIERA (FE)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALBINO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALGUA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALMÈ (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of AMBIVERE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ANTEGNATE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ARCENE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ARDESIO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of AVERARA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of AVIATICO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of AZZONE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BAGNATICA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BARBATA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BARIANO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BARZANA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BEDULITA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BERBENNO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BERGAMO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BIANZANO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BLELLO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BOLGARE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BOLTIERE (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BONATE SOPRA (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BONATE SOTTO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BORGO DI TERZO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             Municipality of BOSSICO (BG)
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —