Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2180 ze dne 16. listopadu 2017 o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2017) 7488)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2180 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 307/57
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2180
   ze dne 16. listopadu 2017
   o prodloužení platnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7488)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první odrážku uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/412 (2) umožňuje za určitých podmínek, odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 kapitoly I části A přílohy IV uvedené směrnice, povolit členským státům dovoz jasanového dřeva (Fraxinus L.) pocházejícího z Kanady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Jelikož okolnosti odůvodňující toto povolení stále trvají a nejsou známy žádné nové údaje, které by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek, měla by být platnost povolení prodloužena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě zkušeností s uplatňováním prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412 je vhodné prodloužit toto povolení o jeden rok.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/412 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 5 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/412 se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2018“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 16. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/412 ze dne 17. března 2016, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (Úř. věst. L 74, 19.3.2016, s. 41).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.