Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2181 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2017) 7661) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2181 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 307/58
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2181
   ze dne 21. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7661)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) v Unii. Uvedené nařízení se uplatňuje na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz. Mimo jiné rovněž stanoví programy sledování některých přenosných spongiformních encefalopatií a také přijímání ochranných opatření v případě výskytu jejich ohnisek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1918 (2) stanoví dočasná ochranná opatření v souvislosti s chronickým chřadnutím (dále i „CWD“). Bylo přijato po zjištění pěti případů chronického chřadnutí u jelenovitých v Norsku v roce 2016. Bylo to poprvé, kdy bylo CWD zjištěno v Evropě, a poprvé, kdy byl ve světovém měřítku zjištěn přirozený výskyt CWD u sobů. Chronické chřadnutí je infekční nákaza a v případě jejího ohniska existuje riziko, že se může rozšířit na další populace jelenovitých a do dalších regionů a také na území jiných členských států Unie a států Evropského sdružení volného obchodu v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „státy EHP/ESVO“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 2. prosince 2016 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko ohledně chronického chřadnutí jelenovitých (dále jen „stanovisko EFSA“) (3). Stanovisko EFSA doporučilo provádění tříletého programu dohledu nad CWD u jelenovitých v Estonsku, Finsku, na Islandu, v Lotyšsku, Litvě, Norsku, Polsku a Švédsku, tedy ve státech Unie a EHP/ESVO s populací sobů nebo losů nebo s populacemi obou druhů. Stanovisko EFSA zdůraznilo, že cílem tohoto tříletého programu dohledu nad CWD by mělo být potvrzení nebo vyloučení přítomnosti CWD v zemích, v nichž tato nákaza nikdy dříve zjištěna nebyla, a v zemích, v nichž CWD zjištěno bylo, a to za účelem odhadu prevalence a zeměpisného rozšíření CWD. K dnešnímu dni nebylo CWD v Unii zjištěno, a pokud jde o státy EHP/ESVO, bylo zjištěno pouze v Norsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po přijetí stanoviska EFSA byla nařízením Komise (EU) 2017/1972 (4) změněna příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 za účelem stanovení tříletého programu dohledu nad CWD u jelenovitých v některých členských státech a ve státech EHP/ESVO, ve kterých se nachází populace jelenovitých, které mohly být vystaveny CWD, vztahujícího se na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 (dále jen „tříletý program dohledu nad CWD“). Účelem tříletého programu dohledu nad CWD je získat jasný obraz o epizootologické situaci, pokud jde o CWD u jelenovitých v Evropě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Mezi lednem 2017 a zářím 2017 informovalo Norsko Komisi a členské státy prostřednictvím elektronických zpráv podle části I.B kapitoly B přílohy III nařízení (ES) č. 999/2001 o třech dalších případech CWD zjištěných u volně žijících sobů, kromě pěti případů CWD zjištěných v Norsku v roce 2016 u volně žijících sobů a volně žijících losů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Stanovisko EFSA rovněž zdůrazňuje, že využívání přírodních větřidel na bázi moči jelenovitých zvyšuje pravděpodobnost zavlečení CWD do Unie, a doporučuje přijmout opatření s cílem snížit pravděpodobnost jeho zavlečení prostřednictvím větřidel na bázi moči jelenovitých. Infekce CWD je přítomna v moči, která má z tohoto důvodu význam pro přenos a šíření CWD. Moč získaná z infikovaných jelenovitých tak může ve formě větřidel vést ke kontaminaci oblastí, ve kterých se CWD dříve nevyskytovalo, touto nákazou. Stanovisko EFSA doporučuje ukončit používání větřidel na bázi moči jelenovitých.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na doporučení uvedená ve stanovisku EFSA je vhodné doplnit ochranná opatření stanovená v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/1918 tak, aby zahrnovala větřidla na bázi moči jelenovitých a zakázala dovoz větřidel na bázi moči jelenovitých ze třetích zemí do Unie, pohyb zásilek větřidel na bázi moči jelenovitých, které pocházejí z Norska, do Unie a výrobu, uvádění na trh a používání větřidel na bázi moči jelenovitých pocházejících z oblastí Švédska a Finska uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1918.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Kromě toho by vzhledem ke zjištění nových případů CWD v Norsku a v závislosti na výsledku tříletého programu dohledu nad CWD měla být doba použitelnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1918 prodloužena. Doba použitelnosti uvedeného rozhodnutí by proto měla být prodloužena do 31. prosince 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Je rovněž nezbytné změnit přílohu prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1918 v důsledku změn článků uvedeného aktu stanovených tímto rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1918 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Vkládá se nový článek 3a, který zní:
               „Článek 3a
               1.   Zakazuje se dovoz větřidel na bázi moči jelenovitých ze třetích zemí do Unie.
               2.   Zakazuje se pohyb zásilek větřidel na bázi moči jelenovitých, které pocházejí z Norska, do Unie.
               3.   Zakazuje se výroba, uvádění na trh a používání větřidel na bázi moči jelenovitých, které pocházejí z oblastí uvedených v příloze.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 4 se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2020“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Příloha se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 21. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1918 ze dne 28. října 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (Úř. věst. L 296, 1.11.2016, s. 21).
   
      (3)  Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids (Vědecké stanovisko týkající se chronického chřadnutí (CWD) jelenovitých), The EFSA Journal (2017);15(1):46.
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) 2017/1972 ze dne 30. října 2017, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o program dohledu nad chronickým chřadnutím u jelenovitých v Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Švédsku, a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/182/ES (Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            1.   Oblasti Švédska uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a e), čl. 3 odst. 1, 2 a 4 a čl. 3a odst. 3
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        kraj Norrbotten,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        kraj Västerbotten,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        kraj Jämtland,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        kraj Västernorrland,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        obec Älvdalen v kraji Dalarna,
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        obce Nordanstig, Hudiksvall a Söderhamn v kraji Gävleborg.
                     
                  
               
            
            2.   Oblasti Finska uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b), čl. 3 odst. 1, 3 a 4 a čl. 3a odst. 3
            
            
               
               
               
                  
                     
                        —
                     
                     
                        oblast nacházející se mezi norsko-finskou hranicí a sobím plotem mezi Norskem a Finskem.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.