Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2182 ze dne 20. listopadu 2017 o podpisu, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2182 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 309/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2182
   ze dne 20. listopadu 2017
   o podpisu, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Článek 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) stanoví závazek stran, že budou pokračovat ve svém úsilí o dosažení postupné liberalizace obchodu se zemědělskými produkty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada dne 18. listopadu 2014 zmocnila Komisi, aby zahájila jednání s Norskem o dosažení větší liberalizace dvoustranného obchodu se zemědělskými produkty na základě článku 19 Dohody o EHP. Jednání byla úspěšně završena dne 5. dubna 2017, kdy byla parafována dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího uzavření,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis, jménem Unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty se schvaluje s výhradou jejího uzavření (1).
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 20. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Znění dohody bude zveřejněno v Úředním věstníku spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.