Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2210 ze dne 25. září 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2210 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 316/7
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2210
   ze dne 25. září 2017
   o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (1) stanoví účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Cílem programu PRIMA je provádět společný program zaměřený na budování kapacit v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjení znalostí a společných inovativních řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, na zajištění, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a na přispění k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Program PRIMA bude společně a za stejných podmínek realizovat několik členských států a třetích zemí (dále jen „zúčastněné státy“), které se s vysokou mírou zodpovědnosti zaváží k vědecké, řídicí a finanční integraci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Egyptská arabská republika (dále jen „Egypt“) vyjádřila přání připojit se k programu PRIMA jako zúčastněný stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které se účastní programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Egypt má stát zúčastněným státem s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 30. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie s Egyptem o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (dále jen „dohoda“), s výhradou přijetí rozhodnutí (EU) 2017/1324. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dohoda by proto měla být podepsána.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Aby se umožnila účast Egyptu na programu PRIMA od samého počátku, měla by se dohoda provádět prozatímně až do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody je přiloženo k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Dohoda je prováděna prozatímně ode dne, kdy Unie od Egypta obdrží oznámení o dokončení jeho postupů pro schválení dohody, do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.