Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2211 ze dne 25. září 2017 o podpisu Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2211 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 316/13
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2211
   ze dne 25. září 2017
   o podpisu Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (1) stanoví účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Cílem iniciativy PRIMA je provádět společný program zaměřený na budování kapacit v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjení znalostí a společných inovativních řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, na zajištění, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a na přispění k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Program PRIMA bude společně a za stejných podmínek realizovat několik členských států a třetích zemí (dále jen „zúčastněné státy“), které se s vysokou mírou zodpovědnosti zaváží k vědecké, řídicí a finanční integraci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jordánské hášimovské království (dále jen „Jordánsko“) vyjádřilo přání připojit se k programu PRIMA jako zúčastněný stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které se účastní programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Jordánsko má stát zúčastněným státem s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 30. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie s Jordánskem o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), s výhradou přijetí rozhodnutí (EU) 2017/1324. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dohoda by proto měla být podepsána,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (2).
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).
   
      (2)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.