Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2214 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 316/20
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2214
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada má za to, že by omezující opatření uvedená v rozhodnutí 2014/512/SZBP neměla mít dopad na evropský kosmický průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1764 (2). Uvedeným rozhodnutím byly zavedeny výjimky pro některé operace týkající se určitých pyrotechnických náloží uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (3), jež jsou nezbytné pro použití u nosných raket provozovaných poskytovateli služeb nosných raket z členských států nebo usazenými v některém členském státě, nezbytné pro použití u nosných raket v rámci vesmírných programů Unie, jejích členských států nebo Evropské kosmické agentury, nebo nezbytné pro poskytování paliv družicím výrobci družic usazenými v některém členském státě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada má za to, že by měly být povoleny určité operace týkající se hydrazinu uvedeného ve Společném vojenském seznamu Evropské unie, který je nezbytný pro moduly ExoMars Carrier Module a ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rozhodnutí 2014/512/SZBP se článek 2 mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               vkládá se nový odstavec, který zní:
               „5a.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 se nepoužije na prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší pro účely testování a letu modulu ExoMars Descent Module a letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, a to za těchto podmínek:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           množství hydrazinu určeného k testování a letu modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, vypočtené podle potřeb každé fáze této mise, nepřekročí celkovou hmotnost 5 000 kg během celého trvání mise;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           množství hydrazinu určeného k letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020 nepřekročí celkovou hmotnost 300 kg.“;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               odstavec 6 se nahrazuje tímto:
               „6.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb ani na poskytování financování nebo pomoci při financování týkajících se operací uvedených v odstavcích 5 a 5a.“;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               odstavec 7 se nahrazuje tímto:
               „7.   Operace uvedené v odstavcích 5, 5a a 6 podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů členských států. Členské státy náležitě informují Radu o všech případech, kdy takové povolení udělí. Tyto informace zahrnují údaje o převedených množstvích a o konečném použití.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1764 ze dne 1. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 42).
   
      (3)  Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý rozhodnutím Rady dne 9. února 2015 (Úř. věst. C 129, 21.4.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.