Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/2220 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 90/181/Euratom, EHS, kterým se Itálii povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2017) 7854)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2220 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 318/29
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/2220
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 90/181/Euratom, EHS, kterým se Itálii povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7854)
      
   
   (Pouze italské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 370 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Itálie za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 pokračovat ve zdaňování plnění uvedených v části A přílohy X této směrnice. V souladu s tímto článkem je třeba uvedená plnění zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z daně z přidané hodnoty (DPH).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě rozhodnutí Komise 90/181/Euratom, EHS (3) bylo Itálii povoleno používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodě 3 části A přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajícím se budov a stavebních pozemků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V dopise ze dne 4. dubna 2017 požádala Itálie o zrušení svého povolení pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH, pokud jde o plnění uvedená v bodě 3 části A přílohy X směrnice 2006/112/ES, jelikož již není nutné vzhledem ke změně ve vnitrostátních právních předpisech. Po této právní změně již Itálie uvedená plnění nezdaňuje. Negativní kompenzace pro účely vlastních zdrojů z DPH tak již není povolena. Povolení by proto mělo být zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 90/181/Euratom, EHS by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 prvním pododstavci rozhodnutí 90/181/Euratom, EHS se zrušuje bod 1.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Günther OETTINGER
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 90/181/Euratom, EHS ze dne 23. března 1990, kterým se Itálii povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 99, 19.4.1990, s. 32).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.