Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/2221 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom, kterým se Slovenské republice povoluje používání statistik za dřívější než předposlední rok a používání přibližných odhadů k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2017) 7856)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2221 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 318/31
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/2221
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom, kterým se Slovenské republice povoluje používání statistik za dřívější než předposlední rok a používání přibližných odhadů k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7856)
      
   
   (Pouze slovenské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 390 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Slovensko za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení pokračovat v osvobození od daně u mezinárodní přepravy cestujících uvedené v bodě 10 části B přílohy X uvedené směrnice, dokud stejné osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, který byl členem Společenství k 30. dubnu 2004. V souladu s tímto článkem je třeba uvedená plnění zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z daně z přidané hodnoty (DPH).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě článku 2a rozhodnutí Komise 2005/820/ES, Euratom (3) bylo Slovensku povoleno používat pevně stanovený procentní podíl prozatímního základu u plnění uvedených v bodě 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajícím se přepravy cestujících.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Z poslední kontroly vlastních zdrojů z DPH vyplynulo, že povolení používat zjednodušený způsob výpočtu u plnění uvedených v bodě 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES vycházelo z nesprávných a neúplných údajů. Tento závěr ve svých oficiálních vyjádřeních ke zprávě o kontrole potvrdily i slovenské orgány. Kdyby měla Komise k dispozici správné a úplné údaje, nebylo by povolení používat přibližné odhady u přepravy cestujících za období let 2014 až 2020 Slovensku uděleno, neboť výsledek byl příliš nestabilní. Je proto vhodné článek 2a rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom se zpětnou platností zrušit. Bez ohledu na zrušení článku 2a rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom může Slovensko s ohledem na plnění uvedená v bodě 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES nadále využívat povolení udělené podle článku 2 rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Článek 2a rozhodnutí 2005/820/ES, Euratom se zrušuje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Slovenské republice.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí se použije od 27. listopadu 2014.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Günther OETTINGER
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2005/820/ES, Euratom ze dne 21. listopadu 2005, kterým se Slovenské republice povoluje používání statistik za dřívější než předposlední rok a používání přibližných odhadů k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 305, 24.11.2005, s. 41).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.