Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/2222 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 90/178/Euratom, EHS, kterým se Lucembursku povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2017) 7857)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2222 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 318/33
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/2222
      ze dne 30. listopadu 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 90/178/Euratom, EHS, kterým se Lucembursku povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 7857)
         
      
      (Pouze francouzské znění je závazné)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
      s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle článku 371 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Lucembursko za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 i nadále osvobozovat od daně plnění uvedená v části B přílohy X této směrnice. V souladu s tímto článkem je třeba uvedená plnění zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z daně z přidané hodnoty (DPH).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Na základě rozhodnutí Komise 90/178/Euratom, EHS (3) bylo Lucembursku povoleno používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodě 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajícím se přepravy osob.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V dopisech ze dne 25. dubna 2017 a 7. července 2017 požádalo Lucembursko Komisi o povolení používat pevně stanovený procentní podíl přechodného základu pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodě 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajícím se přepravy osob. Lucembursko prokázalo, že procentní podíl používaný pro přechodný základ byl v letech 2010 až 2015 stabilní. Povolení používat pevně stanovený procentní podíl by dále snížilo administrativní zátěž při výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH u těchto plnění. Lucembursku by proto mělo být s ohledem na přepravu osob povoleno počítat základ vlastních zdrojů z DPH pomocí pevně stanoveného procentního podílu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné toto povolení časově omezit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Rozhodnutí 90/178/Euratom, EHS by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      V rozhodnutí 90/178/Euratom, EHS se vkládá nový článek 2a, který zní:
      
         „Článek 2a
         Odchylně od čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnutí se Lucembursku pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH povoluje od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 pro plnění uvedená v bodě 10 části B přílohy X směrnice Rady 2006/112/ES (*1) používat 0,05 % přechodného základu.
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno Lucemburskému velkovévodství.
      
         V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Günther OETTINGER
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
      
         (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 90/178/Euratom, EHS ze dne 23. března 1990, kterým se Lucembursku povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 99, 19.4.1990, s. 26).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.