Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/2223 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2017) 7860)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2223 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 318/35
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/2223
      ze dne 30. listopadu 2017,
      kterým se mění rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 7860)
         
      
      (Pouze nizozemské a francouzské znění je závazné)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
      s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle článku 371 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Belgie za podmínek platných v tomto členském státě k 1. lednu 1978 i nadále osvobozovat od daně plnění uvedená v části B přílohy X této směrnice. V souladu s tímto článkem je třeba uvedená plnění zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z daně z přidané hodnoty (DPH).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Na základě rozhodnutí Komise 90/177/Euratom, EHS (3) bylo Belgii povoleno používat přibližné odhady u plnění uvedených v bodech 11 a 12 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajících se letadel a válečných lodí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Povolení udělená Belgii s ohledem na plnění uvedená v bodech 11 a 12 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES nejsou časově omezena. V zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné tato povolení časově omezit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      V článku 2 rozhodnutí 90/177/Euratom, EHS se body 5 a 6 nahrazují tímto:
      
         
            
            
            
               
                  
                     „5.
                  
                  
                     do 31. prosince 2020 dodání, úprava, oprava, údržba a nájem, a to i včetně posádky, letadel sloužících státním orgánům a dodání, nájem, oprava a údržba zařízení, které je na těchto letadlech instalováno nebo používáno (bod 11 části B přílohy X směrnice Rady 2006/112/ES (*1));
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     6.
                  
                  
                     do 31. prosince 2020 dodání, úprava, oprava, údržba a nájem, a to i včetně posádky, válečných lodí (bod 12 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES).
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království.
      
         V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Günther OETTINGER
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
      
         (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 90/177/Euratom, EHS ze dne 23. března 1990, kterým se Belgii povoluje nebrat v úvahu některé kategorie plnění a používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 99, 19.4.1990, s. 24).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.