Prováděcí rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/2224 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/844/EU, Euratom, kterým se Maltě povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem C(2017) 7861)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2224 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 318/37
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/2224
   ze dne 30. listopadu 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/844/EU, Euratom, kterým se Maltě povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 7861)
      
   
   (Pouze anglické a maltské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 druhou odrážku uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Poradním výborem pro vlastní zdroje,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 387 směrnice Rady 2006/112/ES (2) může Malta za podmínek platných v tomto členském státě ke dni jeho přistoupení pokračovat v osvobození od daně u plnění uvedených v bodě 9 části B přílohy X uvedené směrnice, dokud stejné osvobození od daně uplatňuje některý z členských států, který byl členem Společenství k 30. dubnu 2004. V souladu s tímto článkem je třeba uvedená plnění zohlednit při určení základu vlastních zdrojů z daně z přidané hodnoty (DPH).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na základě prováděcího rozhodnutí Komise 2014/844/EU, Euratom (3) bylo Maltě povoleno používat pevně stanovené procentní podíly přechodného základu pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodech 8 a 10 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajících se vody dodávané veřejnými podniky a přepravy osob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V dopise ze dne 25. dubna 2017 požádala Malta Komisi o povolení používat určité přibližné odhady pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH u plnění uvedených v bodě 9 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES týkajícím se nových budov a stavebních pozemků. Při výpočtu náhrady u dodání nových budov a stavebních pozemků má Malta za to, že hodnota stavebních pozemků odpovídá dvojnásobku ceny nových budov. Výpočet přesné hodnoty stavebních pozemků by znamenal administrativní zátěž, jež by byla vzhledem k dopadu příslušných plnění na celkový základ zdrojů z DPH na Maltě neopodstatněná. Maltě by proto mělo být s ohledem na nové budovy a stavební pozemky povoleno počítat základ vlastních zdrojů z DPH pomocí přibližných odhadů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu transparentnosti a právní jistoty je vhodné toto povolení časově omezit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/844/EU, Euratom by se tudíž mělo odpovídajícím způsobem změnit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V prováděcím rozhodnutí 2014/844/EU, Euratom se vkládá nový článek 2a, který zní:
   
      „Článek 2a
      Pro účely výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH se Maltě za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2021 povoluje používat u plnění uvedených v bodě 9 části B přílohy X směrnice 2006/112/ES (nové budovy a stavební pozemky) přibližné odhady.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Republice Malta.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Günther OETTINGER
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9.
   
      (2)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/844/EU, Euratom ze dne 26. listopadu 2014, kterým se Maltě povoluje používání určitých přibližných odhadů pro výpočet základu vlastních zdrojů z DPH (Úř. věst. L 343, 28.11.2014, s. 33).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.