Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2238 ze dne 5. prosince 2017 o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2238 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 320/11
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2238
   ze dne 5. prosince 2017
   o rovnocennosti právního a dohledového rámce platného pro určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy ve Spojených státech amerických v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 28 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 600/2014 vyžaduje, aby finanční protistrany a nefinanční protistrany usazené v Unii, jež překračují clearingový práh podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2), uzavíraly obchody s deriváty náležejícími do třídy derivátů, jež byla prohlášena za podléhající obchodní povinnosti, pouze na regulovaných trzích, v mnohostranných obchodních systémech, v organizovaných obchodních systémech a v obchodních systémech třetích zemí, které byly Komisí uznány za rovnocenné. Příslušné třetí země by měly stanovit účinný rovnocenný systém pro uznávání obchodních systémů oprávněných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Postup uznávání obchodních systémů usazených ve třetích zemích stanovený v článku 28 nařízení (EU) č. 600/2014 má za cíl umožnit finančním a některým nefinančním protistranám usazeným v Unii uzavírat obchody s deriváty podléhajícími obchodní povinnosti v obchodních systémech třetích zemí uznaných za rovnocenné. Postup uznávání a rozhodnutí o rovnocennosti tak zvyšují transparentnost obchodování s deriváty, včetně případů, kdy se obchodování uskutečňuje v obchodních systémech usazených ve třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k dohodě dosažené účastníky summitu skupiny G20 v Pittsburghu dne 25. září 2009 o přesunu obchodování se standardizovanými OTC derivátovými smlouvami na burzy nebo elektronické obchodní platformy je třeba stanovit vhodnou řadu způsobilých obchodních systémů, ve kterých může probíhat obchodování v souladu s uvedeným závazkem. Ustanovení o rovnocennosti je třeba vykládat ve světle cílů sledovaných nařízením (EU) č. 600/2014, zejména pak jeho příspěvku k vytvoření a fungování vnitřního trhu, integrity trhu, ochrany investorů a finanční stability. Nařízení (EU) č. 600/2014 navíc zdůraznilo potřebu vytvořit ohledně určitých požadavků jednotný soubor pravidel pro všechny instituce a zabránit možné regulatorní arbitráži. Proto je vhodné, aby Unie při určování standardizovaných OTC derivátových smluv, které budou podléhat obchodní povinnosti, napomáhala rozvoji dostatečného počtu způsobilých obchodních systémů pro plnění obchodní povinnosti, mimo jiné i v EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014 mohou být obchodní systémy třetích zemí uznány za rovnocenné obchodním systémům usazeným v Unii, jestliže splňují právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům na obchodní systémy vyplývajícím ze směrnice 2014/65/EU a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (4) a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledua vymáhání. To je třeba vykládat ve světle cílů sledovaných uvedeným aktem, zejména pak jeho příspěvku k vytvoření a fungování vnitřního trhu, integrity trhu, ochrany investorů a v neposlední řadě též finanční stability.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Platformy pro obchodování se swapy, které působí ve Spojených státech amerických (USA), nabízejí vysoké objemy obchodů se swapy denominovanými v dolarech a je důležité, aby firmy z EU měly přístup k této likviditě pro účely efektivního řízení rizik. Vzhledem k významu platforem pro obchodování se swapy v USA pro fungování trhu EU a jejich dopadu na finanční stabilitu je vhodné s ohledem na tyto okolnosti uznat platformy pro obchodování se swapy působící v USA. Toto rozhodnutí vychází z podrobného posouzení právního a dohledového rámce upravujícího platformy pro obchodování se swapy podle amerického zákona o komoditních burzách (Commodity Exchange Act, CEA) a prováděcích předpisů, a to se zvláštním důrazem na integritu a transparentnost trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní a dohledové požadavky podle zákona CEA a prováděcích předpisů zajišťují, že určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy usazené v USA a povolené Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) podléhají právně závazným požadavkům, které jsou rovnocenné požadavkům na obchodní systémy, které vyplývají ze směrnice 2014/65/EU, z nařízení (EU) č. 596/2014 a z nařízení (EU) č. 600/2014, a jsou založeny na kritériích stanovených v čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014. Dále je účelem tohoto posouzení rovnocennosti ověřit, zda určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy podléhají v dané třetí zemi účinnému dohledu a vymáhání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Právně závazné požadavky na určené smluvní trhy povolené v USA stanoví zákon CEA v podobě na zásadách založeného právního rámce pro fungování určených smluvních trhů. Požadavky zákona CEA na určené smluvní trhy zahrnují 23 základních zásad. Tyto zásady mají právní sílu zákona a určené smluvní trhy je musí splňovat od počátku a trvale. Určený smluvní trh musí být rovněž v souladu s příslušnými předpisy CFTC, které upřesňují požadavky na působení jakožto určený smluvní trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Právně závazné požadavky na systémy obchodování se swapy povolené v USA stanoví zákon CEA v podobě na zásadách založeného právního rámce. Systémy obchodování se swapy jsou provozovány podle paragrafu 5h zákona CEA, který byl doplněn paragrafem 733 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele týkajícím se obchodování se swapy a jejich zpracování. Paragraf 5h zákona CEA stanoví 15 základních zásad pro systémy obchodování se swapy. Aby systémy obchodování se swapy získaly a udržely si registraci u komise CFTC, musí splňovat těchto 15 základních zásad. Systém obchodování se swapy musí být rovněž v souladu s předpisy CFTC, jež se na tyto systémy vztahují, a to od počátku a trvale.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ustanovení čl. 28 odst. 4 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 600/2014 stanoví čtyři podmínky, jež je nutno splnit k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní a dohledové požadavky třetí země týkající se obchodních systémů, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 600/2014 a ve směrnici 2014/65/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle první podmínky stanovené v čl. 28 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014 musí obchodní systémy třetích zemí podléhat povolování, musí nad nimi být průběžně vykonáván účinný dohled a musí být průběžně a účinně vymáháno, aby dodržovaly stanovené požadavky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Aby mohl žadatel působit jako určený smluvní trh, musí podat komisi CFTC žádost o určení a prokázat splnění příslušných ustanovení zákona CEA, jakož i předpisů CFTC. Podobně, aby mohl žadatel působit jako systém obchodování se swapy, musí získat registraci u komise CFTC a prokázat splnění příslušných ustanovení zákona CEA, jakož i předpisů CFTC. Komise CFTC vykonává nad určenými smluvními trhy a systémy obchodování se swapy regulační dohled, a to podle paragrafu 5, resp. 5h zákona CEA, 7 USC 7 a 7 USC 7b-3. Aby byl určený smluvní trh komisí CFTC určen, musí dodržovat 23 základních zásad pro určené smluvní trhy podle zákona CEA a veškeré požadavky, které může komise CFTC stanovit prostřednictvím pravidel či předpisů. Aby byl systém obchodování se swapy registrován u komise CFTC, musí dodržovat 15 základních zásad pro systémy obchodování se swapy podle zákona CEA a veškeré požadavky, které může komise CFTC stanovit prostřednictvím pravidel či předpisů. Určený smluvní trh musí být obchodním systémem, čímž se obecně podle zákona CEA rozumí mnohostranný systém, v němž mají účastníci možnost provádět obchody v souladu s pevně stanovenými pravidly. Určené smluvní trhy musí členům nabízet nestranný přístup na své trhy a ke svým službám. Kritéria přístupu musí být nestranná a transparentní a musí být uplatňována nediskriminačním způsobem. Kromě toho podle zákona CEA a předpisů CFTC podléhají určené smluvní trhy organizačním požadavkům, které se týkajísprávy a řízení společností, politiky v oblasti střetu zájmů, řízení rizik, poctivého a řádného obchodování, odolnosti obchodního systému, ujednání v oblasti clearingu a vypořádání, přijetí k obchodování a kontroly dodržování předpisů a které musí být všechny trvale plněny. Systémy obchodování se swapy jsou platformy pro obchodování se swapy, které fungují na mnohostranném základě. Systémy obchodování se swapy musí poskytovat způsobilým smluvním účastníkům nestranný přístup na své trhy a ke svým službám a musí mít přístupová kritéria, která jsou nestranná a transparentní a jsou uplatňována spravedlivým a nediskriminačním způsobem. Kromě toho podléhají systémy obchodování se swapy organizačním požadavkům, které se týkají správy a řízení společností, politiky v oblasti střetu zájmů, řízení rizik, poctivého a řádného obchodování, odolnosti obchodního systému, ujednání v oblasti clearingu a vypořádání, přijetí k obchodování a kontroly dodržování předpisů a které musí být všechny trvale plněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy musí stanovit pravidla, jimiž se řídí jejich fungování, a to včetně pravidel, která zakazují nekalé obchodní praktiky, a vymáhat dodržování těchto pravidel. Tato pravidla a všechny jejich změny posuzuje komise CFTC, aby se zajistil soulad se zákonem CEA a předpisy CFTC. Určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy musí být schopny odhalovat a vyšetřovat všechny osoby, které poruší jakékoli pravidlo pro určené smluvní trhy nebo systémy obchodování se swapy, a uplatňovat vůči nim vhodné sankce. Určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy mohou využívat regulačních služeb třetí strany, které jim pomohou dodržovat platné požadavky v souladu se zákonem CEA a předpisy CFTC. Určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy stále odpovídají za dodržování svých zákonných a regulačních povinností, i když využívají poskytování regulačních služeb třetí stranou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Komise CFTC je rovněž odpovědná za průběžný dohled a vymáhání, pokud jde o určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy. Provádějí se pravidelné přezkumy prosazování pravidel, které jsou navrženy tak, aby vyhodnotily, jak určený smluvní trh dodržuje zákonné a regulační požadavky týkající se dozoru nad obchodními praktikami, dozoru nad trhem, auditní stopy a disciplinárních programů platných v rámci určených smluvních trhů. Pro systémy obchodování se swapy se vypracovává obdobný program. Paragraf 8(a)(1) zákona CEA dává komisi CFTC širokou pravomoc vést vyšetřování s cílem zajišťovat dodržování zákona CEA a předpisů CFTC. Podle paragrafů 5e, 6(b), 6b a 6c(a) zákona CEA může komise CFTC rovněž podávat občanskoprávní žaloby s cílem zamezit porušování zákona CEA nebo předpisů CFTC a získat jiná přiměřená opatření a finanční sankce: zahájit správní řízení o výkonu rozhodnutí, pozastavit nebo zrušit určení určeného smluvního trhu či registraci systému obchodování se swapy a nařídit určenému smluvnímu trhu či systému obchodování se swapy zastavení a upuštění od protiprávního jednání, kterým porušuje zákon CEA nebo předpisy CFTC. Paragraf 6(c) zákona CEA dává komisi CFTC pravomoc přijímat přísahy a tvrzení, předvolávat svědky, vynucovat jejich účast, provádět dokazování a vyžadovat předložení evidence, korespondence, smluv a jiných záznamů pro účely vymáhání zákona CEA nebo pro účely vyšetřování či řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Proto lze vyvodit závěr, že určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy podléhají povolování, je nad nimi průběžně vykonáván účinný dohled a je průběžně a účinně vymáháno, aby dodržovaly stanovené požadavky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Podle druhé podmínky uvedené v čl. 28 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 600/2014 musí mít obchodní systémy třetích zemí jasná a transparentní pravidla pro přijímání finančních nástrojů k obchodování, takže s finančními nástroji lze poctivě, řádně a efektivně obchodovat a finanční nástroje jsou volně obchodovatelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Určený smluvní trh ani systém obchodování se swapy nemohou přijmout k obchodování novou derivátovou smlouvu, pokud tato smlouva není v souladu se zákonem CEA a předpisy CFTC, které zajišťují poctivé, řádné a efektivní obchodování. Dodržování tohoto pravidla je zajištěno požadavkem, aby všechny určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy předložily novou smlouvu před přijetím k obchodování komisi CFTC, a to buď se žádostí o schválení komisí CFTC, nebo s potvrzením ze strany určeného smluvního trhu či systému obchodování se swapy, že daná smlouva je v souladu se zákonem CEA a předpisy CFTC. Toto podání musí obsahovat vysvětlení a analýzu derivátové smlouvy a jejího souladu s veškerými příslušnými požadavky, včetně požadavku zákona CEA, že určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy mají přijímat k obchodování pouze smlouvy, které nejsou zvláště náchylné k manipulaci. V pokynech CFTC k dodržování tohoto zákonného požadavku se uvádí, že v případě swapových smluv vypořádaných v hotovosti by měl určený smluvní trh či systém obchodování se swapy mimo jiné zohlednit spolehlivost hotovostní vypořádací ceny jako ukazatele hodnoty na spotovém trhu, jakož i obchodní přijatelnost, veřejnou dostupnost a včasnost cenové řady použité pro výpočet hotovostní vypořádací ceny. Tyto pokyny rovněž nastiňují, co komise CFTC považuje za přijatelnou specifikaci smluvních podmínek. Určený smluvní trh a systém obchodování se swapy musí smluvní podmínky derivátové smlouvy, která byla předložena komisi CFTC, v době tohoto podání zpřístupnit veřejnosti. Tento požadavek na předložení smlouvy před přijetím k obchodování a požadavky komise CFTC týkající se charakteristik smlouvy přispívají k tomu, aby bylo zajištěno, že s derivátovými smlouvami lze poctivě, řádně a efektivně obchodovat. Pokyny CFTC napomáhají komisi CFTC při posuzování, zda určený smluvní trh nebo systém obchodování se swapy splňuje požadavky základních zásad.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Určené smluvní trhy musí poskytovat konkurenční, otevřený a efektivní trh a mechanismus pro provádění obchodů, který chrání proces určování cen při obchodování na centralizovaném trhu určeného smluvního trhu. V souladu s tímto požadavkem používají všechny určené smluvní trhy centrální evidenci limitních pokynů, v níž jsou uvedeny nabídky a poptávky. Kromě toho uvádějí určené smluvní trhy informace o kotaci na svých veřejných internetových stránkách. Transakce v systémech obchodování se swapy týkající se swapů, na něž se vztahuje požadavek komise CFTC na provádění obchodů a které nejsou blokové obchody, musí být provedeny buď v souladu s knihou objednávek podle definice v předpisech CFTC, nebo v souladu se systémem žádostí o kotace, který funguje ve spojení s knihou objednávek. „Systém žádostí o kotace“ je v předpisech CFTC definován jako obchodní systém nebo platforma, v nichž účastník trhu předkládá žádost o kotaci k nákupu či prodeji určitého nástroje nejméně třem účastníkům trhu v daném obchodním systému či platformě, na což mohou reagovat všichni účastníci trhu. Kromě toho část 43 předpisů CFTC požaduje, aby se swapové transakce, které se mají veřejně oznamovat, vykazovaly do registru údajů o swapech vedeného komisí CFTC, jakmile je to po provedení transakce technicky proveditelné. U swapových transakcí, které se mají veřejně oznamovat, provedených v souladu s pravidly určených smluvních trhů nebo systémů obchodování se swapy musí registr údajů o swapech zajistit, že údaje o swapové transakci a cenové údaje jsou veřejně šířeny, jakmile je to po přijetí těchto údajů od určeného smluvního trhu nebo systému obchodování se swapy technicky proveditelné, pokud se na swap nevztahuje odklad. Registr údajů o swapech musí odložit veřejné šíření údajů o swapové transakci a cenových údajů u swapových transakcí, které se mají veřejně oznamovat, jestliže překračují určitou velikost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Proto lze vyvodit závěr, že určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy mají jasná a transparentní pravidla pro přijímání finančních nástrojů k obchodování, takže s finančními nástroji lze poctivě, řádně a efektivně obchodovat a finanční nástroje jsou volně obchodovatelné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Podle třetí podmínky stanovené v čl. 28 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 600/2014 musí pro emitenty finančních nástrojů platit požadavky na pravidelné a průběžné informování zajišťující vysokou úroveň ochrany investorů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Vzhledem k povaze a charakteristikám derivátových smluv obchodovaných na určených smluvních trzích a v systémech obchodování se swapy, a zejména ke skutečnosti, že jejich podkladovými aktivy jsou v první řadě komodity, úrokové míry nebo měny, nelze třetí podmínku na většinu opcí a swapů obchodovaných na určených smluvních trzích a v systémech obchodování se swapy použít. Tento požadavek se nemůže vztahovat na derivátové smlouvy, které jako podkladová aktiva nemají akcie. U derivátů podléhajících obchodní povinnosti, jako jsou swapy, jejichž podkladovými aktivy jsou úrokové míry, neexistuje žádná společnost, která by mohla vydat příslušné finanční zprávy. Povinnost poskytnout informace se však vztahuje na emitenty derivátových smluv, jejichž podkladovým aktivem jsou cenné papíry. V USA by se to týkalo pouze opcí na cenné papíry nebo swapů založených na cenných papírech. Opce na cenné papíry mohou být obchodovány pouze na burze cenných papírů spadající pod pravomoc Komise pro burzu a cenné papíry (Securities and Exchange Commission, SEC), tedy nikoli na určených smluvních trzích ani v systémech obchodování se swapy. Swapy založené na cenných papírech mohou být obchodovány v systémech obchodování se swapy založenými na cenných papírech, ale ty reguluje komise SEC. Jestliže je podkladový cenný papír swapu založeného na cenných papírech přijat k obchodování na vnitrostátní burze cenných papírů v USA, vztahují se na jeho emitenta požadavky na podávání zpráv podle paragrafu 13(a) zákona o burzách a tento emitent musí zveřejňovat roční a mezitímní účetní závěrky, na něž má regulační rámec USA jasné, komplexní a konkrétní požadavky na zveřejňování a k nimž je zajištěn bezplatný přístup veřejnosti prostřednictvím systému EDGAR na internetových stránkách komise SEC. V důsledku je tedy vysoká úroveň ochrany investorů stále zajištěna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Podle čtvrté podmínky stanovené v čl. 28 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014 musí rámec třetí země zajišťovat transparentnost a integritu trhu pravidly, která se zabývají zneužíváním trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Zákon CEA a předpisy CFTC stanoví ucelený regulační rámec, jenž má zajistit integritu trhu a zabránit obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem. Tento rámec zakazuje chování, jež by mohlo vést k narušení fungování trhů, jako je manipulace s cenami a sdělení nepravdivých nebo zavádějících informací (§ 6(c) a 9(a)(2) zákona CEA, § 180.1 a 180.2 předpisů komise), porušení obchodních praktik (§ 4c(a)(1)–(2) zákona CEA), některé nebezpečné postupy, jež by mohly ohrozit řádné provádění obchodů (§ 4c(a)(5) zákona CEA), a použití nebo pokus o použití manipulačního zařízení, systému či plánu za účelem podvodu (§ 6(c)(1) zákona CEA, 17 CFR § 180.1 předpisů komise), a umožňuje komisi CFTC přijímat donucovací opatření. Porušením zákona CEA může být rovněž obchodování na základě protiprávně získaných důvěrných informací nebo obchodování porušující dřívější povinnost zveřejnit podstatné neveřejné informace. Určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy mají povinnost sledovat své trhy s cílem zajistit, aby obchodní činnosti podléhaly průběžnému a účinnému dohledu, a odhalovat manipulativní činnost, která by mohla vyústit v narušení cen nebo manipulaci s trhem, a předcházet jí. Program komise CFTC pro přezkum prosazování pravidel hodnotí programy určených smluvních trhů pro dozor nad trhem a jejich disciplinární programy. Prosystémy obchodování se swapy se vypracovává obdobný program. Kromě toho může komise CFTC kdykoli a z vlastního podnětu vyžadovat, aby určený smluvní trh nebo systém obchodování se swapy doložily, že splňují povinnosti určeného smluvního trhu či systému obchodování se swapy podle zákona CEA nebo předpisů CFTC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Proto lze vyvodit závěr, že rámec platný pro určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy v USA zajišťuje transparentnost a integritu trhu prostřednictvím pravidel, která se zabývají zneužíváním trhu ve formě obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Lze tedy vyvodit závěr, že určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy splňují právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům na obchodní systémy vyplývajícím ze směrnice 2014/65/EU, z nařízení (EU) č. 596/2014 a z nařízení (EU) č. 600/2014 a jejichž plnění v dané třetí zemi podléhá účinnému dohledu a vymáhání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               V souladu s čl. 28 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 600/2014 mohou být obchodní systémy třetích zemí uznány jako rovnocenné, pokud tato třetí země stanoví účinný rovnocenný systém pro uznávání obchodních systémů oprávněných podle směrnice 2014/65/EU přijímat k obchodování nebo obchodovat s deriváty prohlášenými za podléhající nevýlučné obchodní povinnosti v uvedené třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Podle paragrafu 5h(g) zákona CEA je komise CFTC oprávněna osvobodit systémy obchodování se swapy od registrace, pokud komise CFTC zjistí, že tyto systémy podléhají srovnatelnému komplexnímu dohledu a regulaci na konsolidovaném základě ze strany příslušných vnitrostátních orgánů v domovské zemi systému. V souladu s paragrafem 5h(g) má komise CFTC pravomoc osvobodit všechny regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy a organizované obchodní systémy oznámené Komisí prostřednictvím jediného usnesení, když komise CFTC stanoví, že oznámené systémy podléhají srovnatelnému komplexnímu dohledu a regulaci na konsolidovaném základě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Přístup komise CFTC k osvobození obchodních systémů EU stanoví společné prohlášení předsedy komise CFTC a místopředsedy Evropské komise odpovědného za finanční služby. Rozhodnutí bude rovněž doplněno ujednáním o spolupráci, aby se zajistila účinná výměna informací a koordinace činností dohledu mezi příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za udělování povolení a dohled nad uznanými obchodními systémy EU a komisí CFTC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Proto lze vyvodit závěr, že právní a dohledový rámec USA stanoví účinný rovnocenný systém pro uznávání obchodních systémů oprávněných podle směrnice 2014/65/EU přijímat k obchodování nebo obchodovat s deriváty prohlášenými za podléhající nevýlučné obchodní povinnosti v USA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Toto rozhodnutí určuje způsobilost obchodních systémů třetích zemí umožnit finančním a nefinančním protistranám usazeným v Unii splnění jejich obchodní povinnosti při obchodování s deriváty v systému třetí země. Toto rozhodnutí proto nemá vliv na schopnost finančních a nefinančních protistran usazených v Unii obchodovat v obchodních systémech třetích zemí s deriváty, které nepodléhají obchodní povinnosti v souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 600/214.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               Toto rozhodnutí je založeno na právně závazných požadavcích týkajících se určených smluvních trhů a systémů obchodování se swapy, které jsou platné v USA v době přijetí tohoto rozhodnutí. Komise by měla i nadále průběžně sledovat vývoj právních a dohledových požadavků pro tyto obchodní systémy, vývoj na trhu, účinnost spolupráce v oblasti dohledu ve vztahu k monitorování a prosazování předpisů a plnění podmínek, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí přijato.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Pravidelným přezkumem právních a dohledových požadavků platných v USA pro určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy povolené v USA, jakož i vývoje na trhu není dotčena možnost, aby Komise provedla zvláštní přezkum v případě, že v důsledku relevantního vývoje bude nezbytné, aby rovnocennost přiznanou tímto rozhodnutím opětovně posoudila. Na základě takovéhoto opětovného posouzení by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 600/2014 se právní a dohledový rámec Spojených států amerických platný pro určené smluvní trhy a systémy obchodování se swapy povolené v USA, které jsou uvedeny v příloze, považuje za rovnocenný s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 600/2014 pro obchodní systémy ve smyslu směrnice 2014/65/EU.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 5. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349)
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Určené smluvní trhy, které se považují za rovnocenné obchodním systémům ve smyslu směrnice 2014/65/EU:
      
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Cantor Futures Exchange, L.P.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  CBOE Futures Exchange, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Chicago Board of Trade (Board of Trade of the City of Chicago, Inc.)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Chicago Mercantile Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  Commodity Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  Eris Exchange, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  ICE Futures U.S., Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  Minneapolis Grain Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  NASDAQ Futures, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  New York Mercantile Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  Nodal Exchange, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  North American Derivatives Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  OneChicago LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  trueEX LLC
               
            
         
      
      
         Systémy obchodování se swapy, které se považují za rovnocenné obchodním systémům ve smyslu směrnice 2014/65/EU:
      
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  360 Trading Networks, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Bats Hotspot SEF, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  BGC Derivatives Markets, L.P.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  Bloomberg SEF LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  Chicago Mercantile Exchange, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  Clear Markets North America, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  DW SEF LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  FTSEF LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  GFI Swaps Exchange LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  j)
               
               
                  GTX SEF LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  k)
               
               
                  ICAP SEF (US) LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  l)
               
               
                  ICE Swap Trade LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  m)
               
               
                  LatAm SEF, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  n)
               
               
                  LedgerX LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  o)
               
               
                  MarketAxess SEF Corporation
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  p)
               
               
                  Seed SEF LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  q)
               
               
                  SwapEx LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  r)
               
               
                  TeraExchange, LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  s)
               
               
                  Thomson Reuters (SEF) LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  t)
               
               
                  tpSEF Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  u)
               
               
                  Tradition SEF, Inc.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  v)
               
               
                  trueEX LLC
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  w)
               
               
                  TW SEF LLC
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.