Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2242 ze dne 30. listopadu 2017 zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2242 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 322/29
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2242
   ze dne 30. listopadu 2017
   zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 3 a 4 této smlouvy,
   s ohledem na doporučení Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Unie je smluvní stranou Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 (1) (dále jen „dohoda ISA“) a členem Mezinárodní organizace pro cukr (dále jen organizace „ISO“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Od roku 1995 Unie schvalovala prodlužování dohody ISA na další dvouleté období. Dne 25. září 2017 zmocnila Rada Komisi, aby zaujala postoj ve prospěch prodloužení dohody ISA o další období v délce nejvýše dva roky, to jest do 31. prosince 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle článku 8 dohody ISA vykonává Mezinárodní rada pro cukr všechny úkoly nezbytné k provádění ustanovení dohody nebo zajišťuje jejich výkon. Podle článku 13 dohody ISA se všechna rozhodnutí Mezinárodní rady pro cukr přijímají zpravidla na základě konsensu. Pokud se konsensu dosáhnout nepodaří a dohoda nestanoví zvláštní hlasování, přijímají se rozhodnutí prostou většinou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle článku 25 dohody ISA mají členové organizace ISO celkem 2 000 hlasů. Každý člen organizace ISO má určitý počet hlasů, který se každoročně upravuje v souladu s kritérii stanovenými v dohodě ISA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V zájmu Unie je být stranou mezinárodní dohody o cukru, a to vzhledem k významu tohoto odvětví v několika členských státech i pro hospodářství evropského odvětví cukru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nicméně institucionální rámec dohody ISA, zvláště pak rozdělení hlasů mezi členy organizace ISO, na jehož základě se rovněž stanoví finanční příspěvek jednotlivých členů do rozpočtu organizace ISO, již neodráží realitu celosvětového trhu s cukrem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle pravidel upravujících finanční příspěvky do rozpočtu ISO, která stanoví dohoda ISA, se příspěvek Unie od roku 1992 nezměnil, a to i přesto, že celosvětový trh s cukrem a zejména relativní pozice Unie na tomto trhu se od té doby změnila znatelně. V důsledku toho se Unie v posledních letech neproporční měrou podílela na rozpočtových nákladech organizace ISO a zároveň nesla s tím související odpovědnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pravidla pro finanční příspěvky stanovená v dohodě ISA lze změnit postupem podle článku 44 dohody. Podle uvedeného článku může změnu dohody doporučit členům organizace ISO Mezinárodní rada pro cukr na základě zvláštního hlasování. Unie by jakožto člen Mezinárodní rady pro cukr podle článku 7 dohody ISA měla být schopna zahájit a účastnit se jednání s cílem provést změnu institucionálního rámce této dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Je proto zapotřebí, aby byla Komise zmocněna k zahájení jednání v rámci Mezinárodní rady pro cukr, jejichž cílem bude změna dohody ISA, a aby byly zřízeny směrnice pro jednání a jmenován zvláštní výbor, s nímž bude Komise během jednání konzultovat,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Komise se tímto zmocňuje k zahájení jednání jménem Unie o změnách Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992.
   Článek 2
   Jednání se řídí směrnicemi Rady pro jednání stanovenými v dodatku tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Jednání se povedou v konzultaci s Pracovní skupinou pro komodity.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí se použije do 31. prosince 2019.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno Komisi.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 92/580/EHS ze dne 13. listopadu 1992 o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 (Úř. věst. L 379, 23.12.1992, s. 15).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.