Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2261 ze dne 30. listopadu 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném ministerském výboru a ve Smíšeném výboru pro spolupráci zřízených Dohodou o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru a mandátů Smíšeného výboru pro spolupráci a podvýborů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2261 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/41
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2261
   ze dne 30. listopadu 2017
   o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném ministerském výboru a ve Smíšeném výboru pro spolupráci zřízených Dohodou o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru a mandátů Smíšeného výboru pro spolupráci a podvýborů
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 30. října 2016 v Bruselu a je prozatímně prováděna ode dne 1. dubna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 27 odst. 2 a 3 dohody jsou zřízeny Smíšený ministerský výbor a Smíšený výbor pro spolupráci s cílem usnadnit provádění dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 27 odst. 2 písm. b) bodu iv) dohody Smíšený ministerský výbor přijme svá pravidla a postupy a podle čl. 27 odst. 3 písm. c) dohody se Smíšený výbor pro spolupráci dohodne na svém mandátu. Podle čl. 27 odst. 3 písm. b) bodu viii) Smíšený výbor pro spolupráci zřídí podvýbory, které mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 27 odst. 2 písm. b) bodu ii) dohody Smíšenému ministerskému výboru společně předsedají ministr zahraničních věcí Kanady a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Podle čl. 27 odst. 3 písm. c) Společnému výboru pro spolupráci společně předsedají jeden vyšší úředník Kanady a jeden vyšší úředník Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Za účelem zajištění účinného provádění dohody je třeba přijmout jednací řád Smíšeného ministerského výboru a mandáty Smíšeného výboru pro spolupráci a jeho podvýborů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Postoj Unie ve Smíšeném ministerském výboru a Smíšeném výboru pro spolupráci by proto měl vycházet z připojených návrhů znění jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru a mandátů Smíšeného výboru pro spolupráci a jeho podvýborů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném ministerském výboru EU-Kanada, vychází ze znění jednacího řádu Smíšeného ministerského výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru pro spolupráci EU-Kanada, vychází ze znění mandátů Smíšeného výboru pro spolupráci a podvýborů, připojených k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Komisi a vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 30. listopadu 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (Úř. věst. L 329, 3.12.2016, s. 45).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO MINISTERSKÉHO VÝBORU
         ze dne …
         o přijetí jednacího řádu
         SMÍŠENÝ MINISTERSKÝ VÝBOR EU-KANADA,
         s ohledem na Dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 27 uvedené dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     V souladu s čl. 30 odst. 2 dohody se části dohody provádějí prozatímně ode dne 1. dubna 2017.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Podle čl. 27 odst. 2 písm. b) bodu iv) dohody přijme Smíšený ministerský výbor svůj jednací řád,
                  
               
            
         
         ROZHODL TAKTO:
         Přijímá se jednací řád Smíšeného ministerského výboru uvedený v příloze.
         
            V … dne …
            
               
                  Za Smíšený ministerský výbor EU-Kanada
               
               
                  spolupředsedové
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      Jednací řád Smíšeného ministerského výboru
      Úkoly
      Smíšený ministerský výbor bude plnit tyto úkoly:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  hodnotit stav vztahů na základě výroční zprávy předložené Smíšeným výborem pro spolupráci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  činit doporučení k činnosti Smíšeného výboru pro spolupráci včetně nových oblastí pro budoucí spolupráci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  přijímat rozhodnutí se souhlasem obou stran dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  činit doporučení ke sporům vyplývajícím z provádění této dohody v souladu s článkem 28 dohody.
               
            
         
      
      Předseda, složení a účastníci
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšenému ministerskému výboru společně předsedají ministr zahraničních věcí Kanady a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Každá strana dohody informuje sekretariát o složení své delegace před každým zasedáním Smíšeného ministerského výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Spolupředsedové mohou k účasti na zasedání přizvat odborníky nebo zástupce jiných subjektů jako pozorovatele, nebo aby poskytli informace o konkrétní záležitosti.
               
            
         
      
      Zasedání
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšený ministerský výbor bude zasedat jednou ročně nebo na základě vzájemné dohody podle okolností. Zasedání Smíšeného ministerského výboru se budou konat střídavě v Evropské unii a v Kanadě nebo na jakémkoli jiném místě společně schváleném spolupředsedy a ve společně schváleném termínu.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Zasedání Smíšeného ministerského výboru budou probíhat za zavřenými dveřmi, pokud spolupředsedové se souhlasem stran dohody nerozhodnou, že bude zasedání veřejné.
               
            
         
      
      Sekretariát
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Jako tajemníci Smíšeného ministerského výboru budou společně jednat zástupce Evropské služby pro vnější činnost a zástupce kanadského Ministerstva globálních záležitostí. Příslušná sdělení spolupředsedů nebo adresovaná spolupředsedům se budou zasílat tajemníkům.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Sekretariát zajistí pravidelné kontakty, mimo jiné i prostřednictvím videokonference, před zasedáním Smíšeného ministerského výboru, aby zhodnotil tematické dialogy, které případně proběhly před zasedáním Smíšeného ministerského výboru. Obsah těchto výměn názorů bude podkladem pro program zasedání Smíšeného ministerského výboru.
               
            
         
      
      Programy zasedání
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Sekretariát hostitelské strany dohody vypracuje pro každé zasedání předběžný program. Pokud to okolnosti dovolí, bude předběžný program zasedání zaslán spolu s veškerými příslušnými dokumenty stranám dohody nejméně 15 pracovních dnů před začátkem zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Program schválí spolupředsedové a Smíšený ministerský výbor ho přijme na začátku každého zasedání. Na základě rozhodnutí spolupředsedů mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.
               
            
         
      
      Společné ministerské prohlášení
      Na konci každého zasedání schválí strany dohody prohlášení Smíšeného ministerského výboru. To bude zveřejněno a může zahrnovat jakákoli doporučení schválená stranami dohody.
      Rozhodnutí a doporučení
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšený ministerský výbor může přijímat rozhodnutí nebo činit doporučení za účelem dosažení cílů dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Rozhodnutí a doporučení Smíšeného ministerského výboru přijmou společným schválením strany dohody a budou oznámena na straně EU v příslušných případech Generálnímu sekretariátu Evropské komise, Evropské službě pro vnější činnost, stálým zastoupením členských států při Evropské unii, Generálnímu sekretariátu Rady EU a na kanadské straně příslušným kanadským orgánům.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Rozhodnutí se přijmou poté, co strany dohody dokončí své příslušné vnitřní postupy v souladu se svými právními a správními předpisy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Rozhodnutí a doporučení Smíšeného ministerského výboru se vyhotoví ve dvou platných vyhotoveních podepsaných spolupředsedy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  V naléhavých případech mohou být rozhodnutí a doporučení přijata mimo formální zasedání Smíšeného ministerského výboru písemným postupem. Tato rozhodnutí a doporučení musí být sdělena stranám dohody.
               
            
         
      
      Výdaje
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Každá strana dohody ponese výdaje, které jí vzniknou v důsledku účasti na zasedáních Smíšeného ministerského výboru, a to jak výdaje na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje na poštovné a telekomunikace.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Každá strana dohody ponese výdaje, které jí vzniknou v souvislosti s tlumočením na zasedáních a s překlady.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů ponese hostitelská strana dohody.
               
            
         
      
      Zachování důvěrnosti
      Pokud strana dohody předloží Smíšenému ministerskému výboru informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.
      Změna jednacího řádu
      Tento jednací řád může být změněn v souladu s ustanoveními o rozhodnutích a doporučeních.
   
   
   
      Mandát Smíšeného výboru pro spolupráci a podvýborů
      SMÍŠENÝ VÝBOR PRO SPOLUPRÁCI EU-KANADA,
      s ohledem na Dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 27 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V souladu s čl. 30 odst. 2 dohody se části dohody prozatímně provádějí ode dne 1. dubna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle čl. 27 odst. 3 písm. c) dohody přijme Smíšený výbor pro spolupráci svůj mandát.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Podle čl. 27 odst. 3 písm. b) bodu viii) může Smíšený výbor pro spolupráci zřídit podvýbory, které umožňují odborné debaty o klíčových oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody,
               
            
         
      
      SCHVÁLIL TOTO:
      Přijímá se mandát Smíšeného výboru pro spolupráci uvedený v příloze.
      
         V … dne …
         
            
               Za Smíšený výbor pro spolupráci EU-Kanada
            
            
               spolupředsedové
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      Mandát Smíšeného výboru pro spolupráci
      Úkoly
      Smíšený výbor pro spolupráci bude plnit tyto úkoly:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  činit doporučení ohledně priorit týkajících se spolupráce mezi stranami dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  sledovat vývoj strategických vztahů mezi stranami dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zabezpečovat výměnu názorů a předkládat návrhy k jakýmkoli otázkám společného zájmu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  činit doporučení v zájmu účinnosti, vyšší efektivity a součinnosti mezi stranami dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  zajišťovat řádné fungování této dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  poskytovat výroční zprávu o stavu vztahů Smíšenému ministerskému výboru, kterou strany dohody zveřejní;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  náležitě řešit jakékoli záležitosti týkající se této dohody, které mu strany dohody předloží;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  zřizovat podvýbory, které mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Tyto podvýbory by však neměly duplikovat subjekty zřízené podle jiných dohod mezi stranami dohody;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  analyzovat situace, kdy jedna ze stran dohody má za to, že její zájmy byly nebo mohly být nepříznivě ovlivněny rozhodovacími postupy v oblastech spolupráce, na něž se nevztahuje zvláštní dohoda.
               
            
         
      
      Složení, předsednictví a účastníci
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci bude složen ze zástupců stran.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Smíšenému výboru pro spolupráci budou společně předsedat vždy jeden vyšší úředník Evropské služby pro vnější činnost a jeden vyšší úředník kanadského Ministerstva globálních záležitostí.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Každá strana dohody informuje spolupředsedy o složení své delegace před každým zasedáním Smíšeného výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Spolupředsedové mohou k účasti na zasedání přizvat odborníky nebo zástupce jiných subjektů jako pozorovatele, nebo aby poskytli informace o konkrétní záležitosti.
               
            
         
      
      Zasedání
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci bude zasedat jednou ročně nebo na základě společné dohody. Zasedání Smíšeného výboru pro spolupráci svolávají spolupředsedové. Zasedání Smíšeného ministerského výboru se budou konat střídavě v Evropské unii a v Kanadě ve společně schváleném termínu. Na žádost kterékoli strany dohody se mohou konat zvláštní zasedání Smíšeného výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Pokud to spolupředsedové schválí, mohou se tato zvláštní zasedání Smíšeného výboru pro spolupráci výjimečně konat prostřednictvím videokonference nebo telekonference.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Zasedání Smíšeného výboru pro spolupráci budou probíhat za zavřenými dveřmi, pokud spolupředsedové se souhlasem stran dohody nerozhodnou, že bude zasedání veřejné.
               
            
         
      
      Sekretariát
      Jako tajemníci Smíšeného výboru pro spolupráci budou společně jednat zástupce Evropské služby pro vnější činnost a zástupce kanadského Ministerstva globálních záležitostí. Příslušná sdělení spolupředsedů nebo adresovaná spolupředsedům se budou zasílat tajemníkům.
      Programy zasedání
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Sekretariát hostitelské strany dohody vypracuje ve spolupráci s druhým sekretariátem pro každé zasedání předběžný program. Předběžný program zasedání bude zaslán spolu s veškerými příslušnými dokumenty stranám dohody nejméně 15 pracovních dnů před začátkem zasedání. Spolupředsedové mohou v případě potřeby se souhlasem obou stran dohody stanovit jinou lhůtu pro konkrétní zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Kterákoli ze stran dohody může požádat sekretariát o zařazení určitého bodu na program zasedání. Předběžný program bude obsahovat všechny body, k nimž sekretariát obdržel příslušnou žádost nejpozději 21 pracovních dnů před datem zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Program schválí spolupředsedové a Smíšený výbor pro spolupráci ho přijme na začátku každého zasedání. Se souhlasem spolupředsedů mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Strany dohody zajistí pravidelné kontakty, mimo jiné i prostřednictvím videokonference, před zasedáním Smíšeného výboru pro spolupráci, aby zhodnotily tematické dialogy a dialogy o určitých zeměpisných oblastech, které případně proběhly před zasedáním. Obsah těchto výměn názorů bude podkladem pro program zasedání Smíšeného výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      Zápis ze zasedání
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Spolupředsedové shrnou závěry, k nimž Smíšený výbor pro spolupráci dospěl na každém zasedání. Oba sekretariáty schválí návrh zápisu ze zasedání na základě těchto závěrů. První návrh zápisu navrhne hostitelský sekretariát ve lhůtě 15 pracovních dnů od data zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Strany dohody schválí návrh do 30 pracovních dnů od data zasedání, nebo do data, které bude schváleno oběma stranami dohody. Jakmile strany dohody schválí návrh zápisu, spolupředsedové ručně nebo elektronicky podepíší jeho dva prvopisy.
               
            
         
      
      Doporučení
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Doporučení Smíšeného výboru pro spolupráci přijmou společným schválením strany dohody a budou součástí společného zápisu ze zasedání. Zápis bude předán na straně EU v příslušných případech Generálnímu sekretariátu Evropské komise, Evropské službě pro vnější činnost, Generálnímu sekretariátu Rady EU, stálým zastoupením členských států při Evropské unii a na kanadské straně příslušným orgánům Kanady.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci bude činit související doporučení ke sporům vyplývajícím z provádění této dohody. Tato doporučení budou činěna v souladu s článkem 28 dohody.
               
            
         
      
      Výroční zpráva Smíšenému ministerskému výboru
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Sekretariát zajistí, aby byla výroční zpráva o stavu vztahů vypracována a předána stranám dohody nejméně 15 pracovních dní před zasedáním Smíšeného výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci schválí výroční zprávu, která má být předložena Smíšenému ministerskému výboru. Zpráva bude poté zveřejněna.
               
            
         
      
      Výdaje
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Každá strana dohody ponese výdaje, které jí vzniknou v důsledku účasti na zasedáních Smíšeného výboru pro spolupráci, a to jak výdaje na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje na poštovné a telekomunikace.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Každá strana dohody ponese výdaje, které jí vzniknou v souvislosti s tlumočením na zasedáních a s překlady.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů ponese hostitelská strana dohody.
               
            
         
      
      Zřízení podvýborů
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci může zřizovat podvýbory, které mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Podvýbory budou podávat zprávu Smíšenému výboru pro spolupráci po každém svém zasedání a nebudou duplikovat subjekty zřízené podle jiných dohod mezi stranami dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Smíšený výbor pro spolupráci může jakékoli stávající podvýbory zrušit, stanovit nebo změnit jejich mandát nebo zřídit další podvýbory.
               
            
         
      
      Zachování důvěrnosti
      Pokud strana dohody předloží Smíšenému výboru pro spolupráci informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.
      Změna mandátu
      Tento mandát může být změněn v souladu s čl. 27 odst. 3 písm. c) dohody.
      Podvýbory
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Podvýbory Smíšeného výboru pro spolupráci (dále jen „podvýbory“) se na svých zasedáních mohou zabývat prováděním dohody v příslušných oblastech. Mohou též projednávat otázky nebo konkrétní projekty související s příslušnou oblastí dvoustranné spolupráce, včetně výkladu dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Podvýbory budou pracovat pod vedením Smíšeného výboru pro spolupráci. Do 20 pracovních dnů po každém zasedání podají zprávu a předloží zápis a závěry ze zasedání spolupředsedům Smíšeného výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Podvýbory budou složeny ze zástupců stran dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Podvýbory mohou na svá zasedání přizvat odborníky a vyslechnout je v souvislosti s konkrétními body programu zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Podvýborům budou společně předsedat strany dohody.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  6.
               
               
                  Každý podvýbor rozhodne o tom, jak budou rozděleny úkoly sekretariátu, aby bylo zajištěno včasné podávání zpráv Smíšenému výboru pro spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  7.
               
               
                  Podvýbory budou zasedat vždy, když to budou vyžadovat okolnosti, na základě písemné žádosti jedné ze stran dohody. Každé zasedání se bude konat na místě a v den, na nichž se strany dohody společně shodnou. Zasedání mohou rovněž probíhat formou videokonference.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  8.
               
               
                  Zasedání podvýborů budou probíhat za zavřenými dveřmi, pokud spolupředsedové se souhlasem stran dohody nerozhodnou, že bude zasedání veřejné.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  9.
               
               
                  Strany dohody společně schválí program zasedání podvýboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  10.
               
               
                  Strany dohody společně vypracují návrh zápisu z každého zasedání podvýboru.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.