Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/2262 ze dne 4. prosince 2017 o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2262 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/50
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/2262
   ze dne 4. prosince 2017
   o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 255 druhý pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na podnět předsedy Soudního dvora ze dne 10. října 2017,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 255 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie se zřizuje výbor, který před jmenováním vládami členských států vydává stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu (dále jen „výbor“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Tribunálu, členy nejvyšších vnitrostátních soudů a obecně uznávanými právníky, z nichž jedna osoba bude navržena Evropským parlamentem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Je třeba zohlednit vyvážené složení výboru, především pokud jde o jeho zeměpisný základ a z hlediska zastoupení právních systémů členských států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je proto třeba přistoupit ke jmenování členů výboru a jeho předsedy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Členy výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou na dobu čtyř let počínaje dnem 1. března 2018 jmenováni:
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Christiaan TIMMERMANS, předseda
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Simon BUSUTTIL
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Frank CLARKE
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Carlos LESMES SERRANO
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               paní Maria Eugénia MARTINSOVÁ DE NAZARÉ RIBEIRO
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Andreas VOSSKUHLE
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
                
            
            
               pan Mirosław WYRZYKOWSKI
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. března 2018.
   
      V Bruselu dne 4. prosince 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         U. PALO
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.