Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2266 ze dne 6. prosince 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (oznámeno pod číslem C(2017) 8089)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2266 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 324/55
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2266
   ze dne 6. prosince 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138, pokud jde o některé lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 8089)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na články 111 a 116 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (2), a zejména na článek 146j uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s články 146g a 146h prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 by systémy členského státu měly být způsobilé k výměně údajů o rybolovné činnosti a údajů o prodejních dokladech za použití normy Centra OSN pro usnadňování obchodu a elektronické obchodování (UN/CEFACT).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1138 (3) stanoví lhůty pro použití norem centra UN/CEFACT při výměně údajů o rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu zajištění kontinuity činnosti je nezbytné stanovit přechodné období, během něhož lze formát, který byl používán do 1. listopadu 2017, a formát vycházející z normy centra UN/CEFACT používat pro výměnu údajů jak v rámci Unie, tak i mezi členskými státy a třetími zeměmi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Je nezbytné upravit specifikace poskytování odpovědí na žádosti o údaje prodejních dokladů a prohlášení o převzetí, a harmonizovat tak tyto postupy se specifikacemi dalších žádostí o údaje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je proto vhodné prodloužit některé lhůty stanovené v prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/1138 pro používání těchto norem centra UN/CEFACT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Během zasedání odborné skupiny pro kontrolu rybolovu – pracovní skupiny pro ERS (systém pro elektronické zaznamenávání a podávání zpráv) a pro správu údajů se členské státy dohodly na nutnosti stanovení přechodného období z důvodu úpravy výše zmíněných specifikací a prodloužení některých lhůt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Jelikož přechodné období začalo již dne 1. listopadu 2017, je nezbytné, aby se toto rozhodnutí použilo se zpětnou účinností od tohoto data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1138
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1138 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               v článku 2 se doplňují nové odstavce 3 a 4, které znějí:
               „3.   Během přechodného období, které končí nejpozději 1. května 2018, probíhá každá výměna údajů o rybolovné činnosti mezi dvěma členskými státy ve formátu používaném do 1. listopadu 2017, nejsou-li oba členské státy, jak vysílající, tak i přijímající, způsobilé k výměně údajů o rybolovné činnosti pomocí nového formátu vycházejícího z normy centra UN/CEFACT.
               4.   Výměna údajů o rybolovné činnosti v rámci dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu probíhá ve formátu používaném do 1. listopadu 2017 až do data dohodnutého se třetí zemí.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 3 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                           „Během přechodného období, které končí nejpozději 1. května 2018, probíhá každá výměna údajů o prodejních dokladech a prohlášeních o převzetí mezi dvěma členskými státy ve formátu používaném do 1. listopadu 2017, nejsou-li oba členské státy, jak vysílající, tak i přijímající, způsobilé k výměně údajů o prodejních dokladech a prohlášeních o převzetí pomocí nového formátu vycházejícího z normy centra UN/CEFACT.“
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                           „2.   Od 1. listopadu 2018 jsou systémy členských států způsobilé zasílat údaje o prodejních dokladech a prohlášeních o převzetí a poskytovat odpovědi na žádosti o tyto údaje podle čl. 146h odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 týkající se operací, které se uskutečnily od tohoto data, ve formátu vycházejícím z normy P1000–5 centra UN/CEFACT.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Použití
   Toto rozhodnutí se použije od 1. listopadu 2017.
   Článek 3
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 6. prosince 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1138 ze dne 11. července 2016, kterým se mění formáty hlášení vycházející z normy centra UN/CEFACT pro výměnu informací o rybolovu (Úř. věst. L 188, 13.7.2016, s. 26).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.