Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2269 ze dne 7. prosince 2017, kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2269 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 326/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2269
   ze dne 7. prosince 2017,
   kterým se stanoví víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   v souladu se zvláštním legislativním postupem,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby Agentura Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) mohla plnit řádně své úkoly, má Rada jednou za pět let přijmout víceletý rámec, který určuje tematické oblasti činnosti agentury v souladu s nařízením Rady (ES) č. 168/2007 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               První víceletý rámec stanovila Rada rozhodnutím 2008/203/ES (3). Druhý víceletý rámec stanovila Rada rozhodnutím č. 252/2013/EU (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Víceletý rámec by se měl provádět výlučně v působnosti práva Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Víceletý rámec by měl být v souladu s prioritami Unie, s řádným přihlédnutím k pokynům vyplývajícím z usnesení Evropského parlamentu a ze závěrů Rady v oblasti základních lidských práv.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Víceletý rámec by měl řádně zohledňovat finanční a lidské zdroje agentury.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Víceletý rámec by měl obsahovat ustanovení, jejichž záměrem je zajistit vzájemnou doplňkovost s působností dalších institucí a jiných subjektů Unie, jakož i Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací působících v oblasti základních práv. Nejdůležitějšími institucemi a jinými subjekty Unie ve vztahu k tomuto víceletému rámci jsou Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 (5), Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 (6) a přejmenovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (7), Evropská migrační síť, zřízená rozhodnutím Rady 2008/381/ES (8), Evropský institut pro rovnost žen a mužů, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 (9), úřad evropského inspektora ochrany údajů, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10), Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 (11), Eurojust, zřízený rozhodnutím Rady 2002/187/SVV (12), Evropský policejní úřad (Europol), zřízený rozhodnutím Rady 2009/371/SVV (13), Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 (14), Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, zřízená nařízením Rady (EHS) č. 1365/75 (15), a Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (16).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tematické oblasti činnosti agentury by měly zahrnovat boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené nesnášenlivosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k významu, jaký má pro Unii boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který se stal jedním z pěti cílů její strategie růstu Evropa 2020, by agentura při shromažďování a šíření údajů v rámci tematických oblastí stanovených tímto rozhodnutím měla brát v úvahu hospodářské a sociální předpoklady, jež umožňují účinně využívat základních práv.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Při přípravě svého návrhu Komise konzultovala správní radu agentury a dne 1. března 2016 obdržela její písemné stanovisko. Správní rada agentury byla dále konzultována na svém zasedání ve dnech 19. a 20. května 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Agentura může v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 168/2007 na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise pracovat rovněž mimo tematické oblasti stanovené ve víceletém rámci, pokud to její finanční a lidské zdroje dovolí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Víceletý rámec
   1.   Stanoví se víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) na roky 2018–2022.
   2.   Agentura v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 168/2007 plní úkoly vymezené v čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení v rámci tematických oblastí stanovených v článku 2 tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Tematické oblasti
   Tematické oblasti jsou tyto:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               oběti trestných činů a přístup ke spravedlnosti;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               rovnost a diskriminace založená na jakémkoli důvodu, jako jsou pohlaví, rada, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické názory či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               informační společnost, a zejména respektování soukromého života a ochrana osobních údajů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               justiční spolupráce, s výjimkou trestních věcí;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               migrace, hranice, azyl a integrace uprchlíků a migrantů;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               rasismus, xenofobie a s nimi spojená nesnášenlivost;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               práva dítěte;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               integrace a sociální začleňování Romů.
            
         
      
   
   Článek 3
   Doplňkovost a spolupráce s dalšími subjekty
   1.   Při provádění tohoto víceletého rámce agentura v souladu s články 6, 7, 8 a 10 nařízení (ES) č. 168/2007 zajišťuje náležitou spolupráci a koordinaci s příslušnými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a s členskými státy, mezinárodními organizacemi a občanskou společností.
   2.   Agentura se zabývá otázkami souvisejícími s diskriminací na základě pohlaví pouze coby součástí své práce zaměřené na obecné otázky diskriminace podle čl. 2 písm. b) a v relevantním rozsahu a bere na vědomí, že shromažďování údajů týkajících se rovnosti žen a mužů a diskriminace na základě pohlaví je úlohou Evropského institutu pro rovnost žen a mužů. Agentura a institut spolupracují v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 22. listopadu 2010.
   3.   Agentura spolupracuje s dalšími orgány a jinými subjekty Unie, například s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 8. října 2009, s Evropskou agenturou pohraniční a pobřežní stráž v souladu s dohodou o spolupráci ze dne 26. května 2010, s Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu v souladu s pracovním ujednáním ze dne 11. června 2013, s Eurojustem v souladu s memorandem o porozumění ze dne 3. listopadu 2014 a s Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v souladu s pracovním ujednáním ze dne 6. července 2016. Kromě toho spolupracuje s Evropským policejním úřadem, Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a Evropskou migrační sítí v souladu s budoucími dohodami o spolupráci. Spolupráce s těmito subjekty se omezuje na činnosti, které spadají do tematických oblastí stanovených v článku 2.
   4.   Agentura plní své úkoly v oblasti informační společnosti, a zejména pokud jde o respektování soukromého života a ochranu osobních údajů, ve spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů, Evropskou radou pro ochranu údajů, Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací a Společným výzkumným střediskem Evropské komise a doplňkově k jejich práci.
   5.   Agentura koordinuje svou činnost s činností Rady Evropy v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 168/2007 a s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (17), uvedenou ve zmíněném článku.
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2018.
   
      V Bruselu dne 7. prosince 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A. ANVELT
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 1. června 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 63, 7.3.2008, s. 14).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady č. 252/2013/EU ze dne 11. března 2013, kterým se stanoví víceletý rámec na roky 2013–2017 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. L 79, 21.3.2013, s. 1).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11).
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1).
   
      (7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).
   
      (8)  Rozhodnutí Rady 2008/381/ES ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (Úř. věst. L 131, 21.5.2008, s. 7).
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9).
   
      (10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).
   
      (12)  Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1).
   
      (13)  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).
   
      (14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV (Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1).
   
      (15)  Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1).
   
      (16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).
   
      (17)  Dohoda mezi Evropským společenstvím a Radou Evropy o spolupráci mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (Úř. věst. L 186, 15.7.2008, s. 7).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.