Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2270 ze dne 9. října 2017 o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D2270 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 326/5
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2270
   ze dne 9. října 2017
   o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 209 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým písm. a) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s rozhodnutím Rady 2012/273/EU (2) byla dne 30. dubna 2013 podepsána Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, s výhradou pozdějšího uzavření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Smíšenému výboru uvedenému v článku 56 dohody předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
   Unie nebo případně Unie a členské státy jsou ve smíšeném výboru zastoupeny v závislosti na projednávaných otázkách.
   Článek 3
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení stanovené v čl. 63 odst. 1 dohody (3).
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 9. října 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         S. KIISLER
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 15. února 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2012/273/EU ze dne 14. května 2012 o podpisu Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé jménem Unie (Úř. věst. L 134, 24.5.2012, s. 4).
   
      (3)  Datum vstupu dohody v platnost zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.