Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/159/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 25/12
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE RADY (EU) 2017/159
   ze dne 19. prosince 2016,
   kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012
   (Text s významem pro EHP)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 155 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Sociální partneři mohou v souladu s čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU) společně požádat, aby byly dohody jimi uzavřené na úrovni Unie prováděny rozhodnutím Rady na návrh Komise.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 14. června 2007 přijala Mezinárodní organizace práce Úmluvu o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (dále jen „úmluva“). Cílem úmluvy je vytvořit jediný ucelený nástroj k doplnění mezinárodních norem o životních a pracovních podmínkách pro toto odvětví, přičemž úmluva zahrnuje pozměněné a aktualizované normy obsažené ve stávajících mezinárodních úmluvách a doporučeních týkajících se rybářů a rovněž základní zásady obsažené v dalších mezinárodních úmluvách o práci.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 154 odst. 2 Smlouvy o fungování EU konzultovala Komise se sociálními partnery, zda podpořit používání ustanovení Úmluvy v rámci Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Přejíce si provést první krok směřující ke kodifikaci sociálního acquis Unie v odvětví mořského rybolovu a pomoci vytvořit pro dané odvětví v Unii rovné podmínky, uzavřely dne 21. května 2012 Všeobecná konfederace zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružení vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dohodu týkající se provádění úmluvy (dále jen „dohoda“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 10. května 2013 požádaly tyto organizace Komisi, aby jejich dohodu provedla v souladu s čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování EU rozhodnutím Rady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Pro účely článku 288 Smlouvy o fungování EU je vhodným nástrojem pro provedení dohody směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 o přizpůsobení a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s přihlédnutím k reprezentativnosti smluvních stran a zákonnosti každého ustanovení dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Touto směrnicí by neměla být dotčena žádná stávající ustanovení Unie, která jsou specifičtější nebo zajišťují vyšší úroveň ochrany všem rybářům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Tato směrnice by neměla sloužit jako odůvodnění pro snížení obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se vztahuje dohoda.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Tato směrnice a dohoda k ní přiložená stanovují minimální normy. Členské státy a sociální partneři mohou zachovat nebo zavést příznivější ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o návazných opatřeních a přezkumu ze strany sociálních partnerů na úrovni Unie, měla by Komise monitorovat provádění této směrnice a dohody a provést jejich hodnocení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Sociální partneři očekávají, že vnitrostátní opatření provádějící tuto směrnici vstoupí v platnost nejdříve dnem vstupu úmluvy v platnost. Tato směrnice by tedy měla vstoupit v platnost současně s úmluvou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Dohoda se vztahuje na rybáře pracující na jakékoli pozici na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru na palubě rybářských plavidel zapojených do mořského rybolovu, plujících pod vlajkou některého členského státu nebo zapsaných pod plnou soudní pravomocí některého členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               S cílem chránit bezpečnost a ochranu zdraví při práci rybářů, kteří pracují na jakékoli pozici na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru, se může dohoda dále vztahovat na všechny ostatní rybáře, kteří se nacházejí na palubě stejného rybářského plavidla.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Pojmy používané v dohodě, které v ní nejsou zvlášť definovány, mohou členské státy vymezit v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi, stejně jako je tomu u jiných směrnic z oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, a to za předpokladu, že uvedené definice odpovídají obsahu dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Tato směrnice a dohoda k ní přiložená by měly brát v úvahu ustanovení o řízení rybolovné kapacity obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Pokud členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že mohou kdykoli zaručit výsledky vyžadované touto směrnicí, mohou jejím prováděním pověřit sociální partnery, jestliže o to sociální partneři společně požádají.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Na základě čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování EU informovala Komise Evropský parlament a zaslala mu znění svého návrhu směrnice obsahující dohodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Tato směrnice ctí základní práva a zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, a zejména články 20, 31 a 32 uvedené listiny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení životních a pracovních podmínek a ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků v odvětví mořského rybolovu, které je přeshraničním odvětvím spadajícím pod různé členské státy, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               V souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora Evropské unie (2) nemůže skutečnost, že některá činnost uváděná ve směrnici není v určitém členském státě prováděna, zprostit tento členský stát jeho povinnosti přijmout právní nebo správní předpisy k zajištění řádného provedení všech ustanovení této směrnice do vnitrostátního práva. Jak zásada právní jistoty, tak i nezbytnost zajištění plného použití směrnic de iure i de facto vyžadují, aby všechny členské státy převzaly pravidla stanovená dotčenou směrnicí do jasného, přesného a transparentního rámce, jenž stanoví povinné právní předpisy. Tato povinnost je členským státům uložena proto, aby byly připraveny na jakoukoliv změnu situace, ke které by v určitou dobu mohlo v členských státech dojít, a aby bylo zajištěno, že všechny právnické osoby ve Společenství, včetně subjektů v členských státech, v nichž určitá činnost upravená směrnicí neexistuje, mohou za všech okolností jasně a přesně znát svá práva a povinnosti. Podle judikatury není nutno směrnici provést pouze v případě, kdy je takové provedení bezpředmětné ze zeměpisných důvodů. Členské státy o nich mají v těchto případech informovat Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (3) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje zákonodárce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Touto směrnicí se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená dne 21. května 2012 mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (dále jen „sociální partneři“) na úrovni Unie, totiž Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche).
   Znění dohody je uvedeno v příloze této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy mohou zachovat nebo zavést předpisy, které jsou pro pracovníky v odvětví mořského rybolovu příznivější než ustanovení této směrnice.
   2.   Provádění této směrnice není za žádných okolností dostatečným důvodem odůvodňujícím snížení obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se vztahuje tato směrnice. Tím nejsou dotčena práva členských států a sociálních partnerů přijmout v reakci na změny okolností právní a správní předpisy nebo smluvní ujednání, která se liší od těch, jež jsou platná v době přijetí této směrnice, za předpokladu, že jsou vždy dodrženy minimální požadavky stanovené touto směrnicí.
   3.   Používáním a výkladem této směrnice nejsou dotčeny unijní ani vnitrostátní předpisy, zvyklosti či praxe, které dotčeným pracovníkům zajišťují příznivější podmínky.
   Článek 3
   Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů, které byly přijaty podle této směrnice. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
   Článek 4
   1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. listopadu 2019. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 5
   Komise po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery na úrovni Unie předloží Radě do 15. listopadu 2022 zprávu o provádění, používání a hodnocení této směrnice.
   Článek 6
   Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vstupu Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 v platnost.
   Den vstupu uvedené úmluvy v platnost zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 7
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 19. prosince 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES, (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (2)  Viz mj. rozsudek Soudního dvora ze dne 14. ledna 2010, Komise v. Česká republika,
   
      (3)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007
         SOCIÁLNÍ PARTNEŘI EU V ODVĚTVÍ MOŘSKÉHO RYBOLOVU,
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Všeobecná konfederace zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA);
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF); a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Sdružení vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche),
                  
               
            
         
         s ohledem na:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na články 153 až 155 této smlouvy,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     úmluvu Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (dále jen „úmluva č. 188“ nebo „úmluva“),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     doporučení MOP o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (dále jen „doporučení č. 199“),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     doporučení MOP o pracovních vztazích z roku 2006 (dále jen „doporučení č. 198“),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     pokyny pro inspektory státní přístavní inspekce, kteří provádějí inspekce v souladu s Úmluvou o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188), přijaté výkonným orgánem MOP na 309. zasedání ve dnech 13.–19. listopadu 2010 (dále jen „pokyny pro státní přístavní inspekci“),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (6)
                  
                  
                     rozhodnutí Rady 2010/321/EU ze dne 7. června 2010, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188),
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (7)
                  
                  
                     sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů (KOM(2011) 306 v konečném znění) nazvané Přezkum uplatňování ustanovení s ohledem na pracovníky na palubě námořních rybářských plavidel obsažených ve směrnici 2003/88/ES,
                  
               
            
         
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Na 96. zasedání Mezinárodní konference práce přijala dne 14. června 2007 Mezinárodní organizace práce (MOP) Úmluvu o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188).
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Úmluva č. 188 byla přijata 437 hlasy, 2 hlasy byly proti a 22 členů se zdrželo hlasování. Všichni přítomní zástupci vlád (53 hlasů), všichni přítomní zástupci pracovníků (25 hlasů) a všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů (22 hlasů) ze zde zastoupených 27 členských států Evropské unie (dále jen „členské státy“) hlasovali pro přijetí úmluvy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Na odvětví rybolovu má značný dopad globalizace a je třeba podporovat a chránit práva rybářů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (4)
                  
                  
                     MOP považuje rybolov v porovnání s jinými povoláními za nebezpečné povolání.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (5)
                  
                  
                     Cílem úmluvy č. 188 je zajistit, aby rybáři na palubě rybářských plavidel měli řádné pracovní podmínky s ohledem na minimální požadavky pro práci na palubě, podmínky výkonu pracovních povinností, ubytování a stravu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdravotní péči a sociální zabezpečení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (6)
                  
                  
                     Úmluva č. 188 po členech MOP vyžaduje, aby v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy vykonávaly jurisdikci a kontrolu nad rybářskými plavidly, která plují pod jejich vlajkou, a to zřízením systému pro zajištění souladu s požadavky úmluvy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (7)
                  
                  
                     Ustanovení čl. 155 odst. 2 SFEU stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Evropské unie (dále jen „EU“) lze provádět rozhodnutím Rady na návrh Evropské komise na základě společné žádosti sociálních partnerů EU. S ohledem na to se sociální partneři rozhodli zahájit jednání o uzavření dohody, jíž se provádí některé části úmluvy č. 188, v mezích stanovených v článku 153 SFEU.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (8)
                  
                  
                     Sociální partneři EU se domnívají, že tato iniciativa je velmi důležitá pro to, aby podpořila členské státy k ratifikaci úmluvy, čímž budou vytvořeny rovné podmínky v EU i ve zbývající části světa pro záležitosti týkající se pracovních a životních podmínek rybářů na palubě rybářských plavidel.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (9)
                  
                  
                     Sociální partneři EU považují dohodu za první krok přispívající ke kodifikaci sociálního acquis v odvětví rybolovu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (10)
                  
                  
                     Některé aspekty úpravy pracovní doby pracovníků na palubě námořních rybářských plavidel se v současné době řídí ustanoveními článku 21 směrnice 2003/88/ES. Ačkoli články 13 a 14 úmluvy č. 188 poskytují rybářům celkově nižší úroveň ochrany než uvedená směrnice, některá ustanovení článku 14 úmluvy mají naopak vyšší úroveň ochrany. Proto se sociální partneři EU dohodli na tom, že uvedená ustanovení sloučí. Výsledkem je celkově vyšší úroveň ochrany. Jedná se o tato ustanovení: konzultace příslušného orgánu s vnitrostátními sociálními partnery EU před tím, než se stanoví minimální úroveň ochrany; dodatečný účel omezení únavy; náhradní doba odpočinku v případě odchylek povolených od minimální doby odpočinku nebo maximální pracovní doby a lepší ochrana po nouzových situacích.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (11)
                  
                  
                     Ustanovení úmluvy č. 188 týkající se kvality zdravotní péče, ubytovacích prostor, stravy, životních podmínek, náhrady v případě nebezpečí nebo nemoci a sociální ochrany by měla být považována za ustanovení spadající do oblasti působnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rybářů s ohledem na zvláštní rysy práce vykonávané na palubě rybářského plavidla, jako jsou zeměpisná izolace, únava a povaha, a to převážně fyzická povaha, práce, která má být vykonávána.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (12)
                  
                  
                     Úmluva č. 188 se vztahuje na všechny rybáře (dále jen „rybáři“), kteří jsou v jejím čl. 1 písm. e) definováni jako „každá osoba zaměstnaná nebo najatá na jakoukoliv pozici či provádějící povolání na palubě rybářského plavidla, včetně osob pracujících na palubě, které jsou placeny na základě podílu na úlovku, ale kromě pilotů, námořní posádky, jiných osob v trvalém služebním poměru vůči orgánům státní správy, osob, které mají základnu na pobřeží a provádějí práci na palubě rybářského plavidla a pozorovatelů rybářských oblastí“. Z důvodu omezení stanovených v SFEU nemají sociální partneři EU pravomoc dohodnout se na textech určených k provádění rozhodnutím Rady, jež mají dopad na rybáře, kteří nepracují na základě pracovní smlouvy ani v pracovním poměru. Avšak skutečnost, že pro tyto rybáře platí rozdílné normy, nebo žádné takové normy neexistují, ačkoli se nacházejí na stejném plavidle s rybáři, kteří pracují na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru, může mít dopad na celkovou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně životních a pracovních podmínek, rybářů s pracovní smlouvou nebo v pracovním poměru. S cílem chránit rybáře, kteří pracují na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru, se sociální partneři EU domnívají, že je proto odůvodněné, aby se tato dohoda vztahovala nejen na rybáře, kteří pracují na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru, ale také na všechny ostatní rybáře, kteří se nacházejí na stejném plavidle.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (13)
                  
                  
                     Vhodným nástrojem pro provádění této dohody je směrnice ve smyslu článku 288 SFEU, která je závazná pro členské státy, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům,
                  
               
            
         
         vyzývají členské státy, aby:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     ratifikovaly úmluvu č. 188 vzhledem k jednomyslnému postoji členských států v době jejího přijetí a rovněž kvůli významným rozdílům v oblasti působnosti a také v oblastech, na něž se vztahuje úmluva na jedné straně a tato dohoda na straně druhé;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     vytvořily jednotný platný doklad, jenž je uveden v článku 41 úmluvy č. 188 a který má být používán v celé Evropské unii;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     vytvořily harmonizovanou politiku v oblasti státní přístavní inspekce rybářských plavidel, na něž se vztahuje úmluva č. 188, přičemž taková politika má vycházet z pokynů pro státní přístavní inspekci a má být prováděna v celé Evropské unii,
                  
               
            
         
         společně požadují:
         provedení této dohody směrnicí Rady,
         SE DOHODLI TAKTO:
         ČÁST 1
         
            DEFINICE A OBLAST PŮSOBNOSTI
         
         DEFINICE
         Článek 1
         Pro účely této dohody se rozumí:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     
                        rybolovnou činností lov, nebo lov a zpracování, ryb či jiných živých mořských zdrojů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     
                        komerčním rybolovem všechny rybolovné činnosti s výjimkou rybolovu pro vlastní potřebu a rekreačního rybolovu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     
                        příslušným orgánem ministr, ministerstvo nebo jiný orgán určený členským státem jako orgán s pravomocí vydávat a vymáhat předpisy, nařízení či jiné pokyny s účinností zákona ohledně předmětu dotčeného ustanovení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     
                        konzultací konzultace poskytovaná příslušným orgánem zastupitelským organizacím dotčených zaměstnavatelů a pracovníků, a zejména zastupitelským organizacím vlastníků rybářských plavidel a rybářů tam, kde existují;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     
                        vlastníkem rybářského plavidla nebo vlastníkem vlastník rybářského plavidla nebo jakákoli jiná organizace či osoba, například správce, zástupce nebo nájemce plavidla v nájmu typu „bareboat charter“, která převzala odpovědnost za provoz plavidla od vlastníka a která při převzetí uvedené odpovědnosti souhlasila s převzetím povinností vyplývajících pro vlastníky rybářských plavidel z této dohody, bez ohledu na to, zda jakákoli jiná organizace nebo jiná osoba plní některé povinnosti jménem vlastníka rybářského plavidla;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     
                        rybářem každá osoba zaměstnaná nebo najatá nebo pracující na jakékoli pozici na palubě rybářského plavidla za podmínek stanovených v článku 2, avšak s výjimkou přístavních lodivodů a pozemního personálu vykonávajícího práce na palubě rybářského plavidla v přístavišti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     
                        pracovní smlouvou rybáře pracovní smlouva, články smlouvy nebo jiná podobná ujednání nebo jakákoli jiná smlouva upravující životní a pracovní podmínky rybáře na palubě rybářského plavidla;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     
                        rybářským plavidlem nebo plavidlem jakákoli loď nebo člun plující pod vlajkou některého členského státu nebo zapsané pod plnou soudní pravomocí některého členského státu, jakékoli povahy, bez ohledu na formu vlastnictví, které se používají nebo mají být použity pro účely komerčního rybolovu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     
                        délkou (L) 96 % celkové délky na vodorysce na 85 % nejmenší boční lodní výšky měřené od kýlové linie, nebo délka od přední strany zádě po osu kormidlového pně na vodorysce, jestliže by tato byla větší; u plavidel konstruovaných se skloněným kýlem je vodoryska, na které je měřena délka, souběžná s konstruovanou vodoryskou;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     
                        délkou mezi kolmicemi vzdálenost mezi přední a zadní kolmicí; přední kolmice je totožná s přední stranou zádě na vodorysce, na které je měřena délka (L); zadní kolmice je totožná s osou kormidlového pně na této vodorysce;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     
                        velitelem rybář, který velí rybářskému plavidlu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     
                        službou náboru a umísťování jakákoli osoba, společnost, instituce, agentura nebo jiná organizace ve veřejném či soukromém sektoru, která se zabývá prováděním náborů rybářů jménem vlastníků rybářských plavidel či umísťováním rybářů na rybářských plavidlech;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     m)
                  
                  
                     
                        soukromou agenturou práce jakákoli osoba, společnost, instituce, agentura nebo jiná organizace v soukromém sektoru, která se zabývá zaměstnáváním nebo najímáním rybářů s cílem jejich zprostředkování vlastníkům rybářských plavidel, kteří jim přidělují úkoly a dohlížejí na plnění těchto úkolů.
                  
               
            
         
         OBLAST PŮSOBNOSTI
         Článek 2
         1.   S výjimkou případů, kdy je v této dohodě uvedeno jinak, se tato dohoda vztahuje na:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     všechny rybáře pracující na jakékoli pozici na základě pracovní smlouvy nebo v pracovním poměru na všech rybářských plavidlech zapojených do komerčního rybolovu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     všechny ostatní rybáře, kteří se nacházejí na stejném plavidle jako rybáři uvedení v písmenu a), aby se zajistila ochrana celkové bezpečnosti a zdraví.
                  
               
            
         
         2.   V případě pochybností, zda je plavidlo zapojeno do komerčního rybolovu, by taková otázka měla být po konzultaci rozhodnuta příslušným orgánem.
         3.   Kterýkoli členský stát může po konzultaci zcela nebo částečně rozšířit ochranu stanovenou v této dohodě pro rybáře pracující na plavidlech dlouhých 24 metrů a více na rybáře pracující na menších plavidlech.
         Článek 3
         1.   V případech, kdy uplatňování této dohody vyvolává zvláštní problémy zásadní povahy ve vztahu ke konkrétním podmínkám výkonu služby rybářů nebo příslušného provozu rybářských plavidel, může členský stát po konzultaci a na základě objektivních důvodů vyloučit z požadavků této dohody nebo jejích určitých ustanovení omezené kategorie rybářů nebo rybářských plavidel.
         2.   V případě vyloučení podle předchozího odstavce přijme příslušný orgán patřičná opatření k postupnému rozšíření požadavků vyplývajících z této dohody na všechny kategorie dotčených rybářů nebo rybářských plavidel nejpozději do pěti let od vstupu této dohody v platnost.
         3.   Uplatňování tohoto článku neodůvodňuje za žádných okolností snížení obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se v době vstupu této dohody v platnost vztahuje právo EU.
         Článek 4
         Žádným ustanovením této dohody nejsou dotčeny zákony, rozsudky ani právní zvyklosti nebo dohody mezi vlastníky rybářských plavidel a rybáři zajišťující rybářům příznivější podmínky, než jsou podmínky stanovené touto dohodou.
         ČÁST 2
         
            OBECNÉ ZÁSADY
         
         ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKŮ RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL, VELITELŮ A RYBÁŘŮ
         Článek 5
         1.   Tento článek se použije, aniž je dotčena směrnice 93/103/ES.
         2.   Vlastník rybářského plavidla má celkovou odpovědnost za zajištění toho, že velitel má k dispozici nezbytné zdroje a zařízení ke splnění povinností vyplývajících z této dohody.
         3.   K tomu, aby zajistil bezpečnost rybářů na palubě a bezpečný provoz plavidla, je velitel odpovědný mimo jiné za tyto činnosti:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     provádění takového dohledu, který zajistí, že rybáři vykonávají svoji práci v největší možné míře v co nejlepších podmínkách pro jejich bezpečnost a zdraví;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     vedení rybářů způsobem, který respektuje bezpečnost a zdraví, včetně prevence únavy;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     umožnění školení o bezpečnosti a zdraví při práci na palubě; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     zajištění shody s bezpečností plavby, držení hlídek a souvisejících osvědčených námořních pravidel.
                  
               
            
         
         4.   Vlastník rybářského plavidla nesmí bránit veliteli v přijetí jakékoli rozhodnutí, které je podle odborného úsudku velitele nezbytné z hlediska bezpečnosti rybářů na palubě či bezpečnosti plavidla a jeho bezpečné plavby a bezpečného provozu.
         5.   Rybáři dodržují oprávněné příkazy velitele a příslušná opatření týkající se bezpečnosti a zdraví.
         ČÁST 3
         
            MINIMÁLNÍ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE NA RYBÁŘSKÝCH PLAVIDLECH
         
         MINIMÁLNÍ VĚK
         Článek 6
         1.   Tento článek se použije, aniž je dotčena směrnice 94/33/ES.
         2.   Minimální věk pro práci na palubě rybářského plavidla je 16 let, pokud se na dotčenou osobu podle vnitrostátního práva již nevztahuje povinná školní docházka. Příslušný orgán však může povolit minimální věk 15 let u osob, na které se podle vnitrostátního práva již nevztahuje povinná školní docházka a které se účastní odborného vzdělávání v oblasti rybolovu.
         3.   Příslušný orgán může v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi oprávnit osoby ve věku 15 let k vykonávání lehké práce během školních prázdnin. V takových případech po konzultaci určí povolené druhy práce a stanoví podmínky, za kterých bude taková práce vykonávána, a požadované přestávky na odpočinek.
         4.   Minimální věk pro přidělení k výkonu činností na palubě rybářských plavidel, které ze své povahy nebo kvůli okolnostem, za kterých jsou vykonávány, mohou ohrozit zdraví, bezpečnost nebo tělesný, duševní či sociální vývoj, vzdělávání nebo mravy mladých osob, nesmí být nižší než 18 let.
         5.   Druhy činností, na které se vztahuje odstavec 4 tohoto článku, určují vnitrostátní právní a správní předpisy nebo po konzultaci příslušný orgán s přihlédnutím k daným rizikům a platným mezinárodním normám.
         6.   Výkon činností, na které odkazuje odstavec 4 tohoto článku, od věku 16 let, pokud se na dotčenou mladou osobu podle vnitrostátního práva již nevztahuje povinná školní docházka, může být povolen vnitrostátními právními a správními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu po konzultaci za podmínky, že jsou plně chráněny zdraví, bezpečnost, tělesný, duševní či sociální vývoj, vzdělávání a mravy dotčených mladých osob a že dotčené mladé osoby obdržely odpovídající specifické pokyny nebo absolvovaly odborné vzdělání a dokončily základní školení o bezpečnosti před vyplutím na moře. Dodržují se požadavky stanovené v čl. 7 odst. 3 směrnice 94/33/ES.
         7.   Najímání rybářů mladších 18 let na noční práci je zakázáno. Pro účely tohoto článku je „noc“ vymezena v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi a zahrnuje dobu v délce nejméně devíti hodin, počínaje nejpozději půlnocí a konče nejdříve v 5:00 hodin. Příslušný orgán může učinit výjimku z přísného dodržování omezení noční práce za podmínky, že jsou dodrženy požadavky stanovené v článku 9 směrnice 94/33/ES v případech, kdy:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     by byla narušena účinná odborná příprava dotčených rybářů podle stanovených programů a plánů; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     specifická povaha povinnosti nebo akreditovaného programu odborné přípravy vyžaduje, aby rybáři, kterých se výjimka týká, vykonávali povinnosti v noci, a kdy příslušný orgán po konzultaci určí, že taková práce nebude mít škodlivý vliv na jejich zdraví nebo dobré životní podmínky.
                  
               
            
         
         8.   Žádným z ustanovení tohoto článku nejsou dotčeny jakékoli závazky přijaté členským státem, které vyplývají z ratifikace jakékoli mezinárodní úmluvy o práci, která mladým rybářům, na které se tento článek vztahuje, zaručuje lepší ochranu.
         LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
         Článek 7
         1.   Rybáři nesmí pracovat na palubě rybářského plavidla bez platného lékařského osvědčení, které potvrzuje způsobilost k vykonávání povinností.
         2.   Příslušný orgán může po konzultaci udělit výjimky z uplatňování odstavce 1 tohoto článku, s přihlédnutím k bezpečnosti a zdraví rybářů, velikosti plavidla, dostupnosti lékařské pomoci a evakuace, délce trvání plavby, oblasti výkonu činností a typu rybolovné činnosti.
         3.   Výjimky uvedené v odstavci 2 tohoto článku neplatí pro rybáře, který pracuje na rybářském plavidle dlouhém 24 metrů a více nebo které běžně zůstává na moři po dobu delší tří dnů. V naléhavých případech může příslušný orgán povolit rybáři pracovat na takovém plavidle po dobu omezeného a určeného trvání, než je možné získat lékařské osvědčení, za předpokladu, že rybář vlastní lékařské osvědčení z nedávné doby, kterému již vypršela platnost.
         Článek 8
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření, kterými se stanoví:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     povaha lékařských prohlídek;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     forma a obsah lékařských prohlídek;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     vydávání lékařského osvědčení řádně kvalifikovaným lékařem nebo v případě osvědčení týkajícího se výhradně zraku osobou uznanou příslušným orgánem za způsobilou vydávat takové osvědčení; tyto osoby musí být ve svém lékařském hodnocení zcela nezávislé;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     četnost lékařských prohlídek a doba platnosti lékařských osvědčení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     právo na další, závazné vyšetření druhým nezávislým lékařem, jenž byl členským státem jmenován za rozhodce,
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 v případě, že osobě bylo vydání osvědčení zamítnuto nebo jí byla stanovena omezení práce, kterou může vykonávat;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 v případě, že osoba během vyšetření uvedla, že se cítí nezpůsobilá k vykonávání svých povinností na palubě rybářského plavidla, avšak lékař provádějící vyšetření vydá lékařské osvědčení, které přesto potvrzuje, že osoba je k vykonávání povinností na palubě rybářského plavidla zdravotně způsobilá;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 v případě, že osobě bylo vydání osvědčení zamítnuto nebo jí byla stanovena omezení práce, kterou může vykonávat, pokud zdravotní důvody pro takové zamítnutí pominuly;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     další související požadavky.
                  
               
            
         
         Článek 9
         Kromě minimálních požadavků stanovených v článcích 7 a 8 týkajících se rybářského plavidla dlouhého 24 metrů a více nebo plavidla, které běžně zůstává na moři po dobu delší tří dnů:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     lékařské osvědčení rybáře minimálně uvádí, že:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 sluch a zrak dotčeného rybáře jsou uspokojivé pro to, aby rybář mohl plnit své povinnosti na plavidle; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 rybář netrpí žádnými zdravotními potížemi, které by se výkonem služby na moři pravděpodobně zhoršily nebo by rybáře učinily nezpůsobilým vykonávat takovou službu nebo by ohrozily bezpečnost a zdraví ostatních osob na palubě;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     lékařské osvědčení je platné nejvýše po dobu dvou let; je-li však rybář mladší 18 let, je maximální doba platnosti jeden rok;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     pokud doba platnosti osvědčení vyprší v průběhu plavby, zůstává osvědčení v platnosti až do konce této plavby.
                  
               
            
         
         ČÁST 4
         
            PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
         
         OBSAZENÍ POSÁDKOU
         Článek 10
         1.   Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby vlastníci rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí zajistili, aby byla plavidla obsazena dostatečným a bezpečným počtem pracovníků z hlediska zajištění bezpečné plavby a bezpečného provozu plavidla a aby byla řízena způsobilými veliteli.
         2.   Kromě požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku stanoví příslušný orgán pro rybářská plavidla dlouhá 24 metrů a více minimální počet pracovníků, kterými musí být plavidlo obsazeno z hlediska zajištění bezpečné plavby plavidla, přičemž určí počet a kvalifikace požadovaných rybářů.
         3.   Příslušný orgán může po konzultaci stanovit k požadavkům uvedeným v odstavci 2 tohoto článku alternativní požadavky. Členský stát nicméně ověří, že takové alternativní požadavky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     napomáhají plnému dosažení obecného předmětu a cíle tohoto článku a níže uvedeného článku 11;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     uvádějí v účinnost odstavec 2 tohoto článku; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     neohrožují bezpečnost a zdraví rybářů.
                  
               
            
         
         PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
         Článek 11
         
            
            
            
               
                  
                     1.
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Články 3 až 6 včetně a články 8 a 21 směrnice 2003/88/ES se nepoužijí na rybáře, na které se vztahuje tato dohoda.
                              
                           
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Každý členský stát však přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby vlastníci plavidel plujících pod jeho vlajkou zajistili, aby rybáři měli nárok na dostatečný odpočinek a jejich pracovní doba byla omezena na týdenní průměr 48 hodin vypočítaný na základě referenčního období nepřesahujícího 12 měsíců.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2.
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 V mezích stanovených v odst. 1 písm. b) a v odstavcích 3 a 4 tohoto článku přijme každý členský stát po konzultaci nezbytná opatření k zajištění toho, aby v souladu s potřebou chránit bezpečnost a zdraví rybářů a v zájmu omezení únavy:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             byla pracovní doba omezena na maximální počet hodin, který nesmí být v daném období překročen; nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             byla v daném období zajištěna minimální doba odpočinku.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Maximální počet pracovních hodin nebo minimální počet hodin odpočinku upřesní právní a správní předpisy, kolektivní smlouvy nebo dohody mezi sociálními partnery.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         3.   Meze pracovní doby nebo doby odpočinku jsou tyto:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     maximální pracovní doba nesmí překročit:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 14 hodin v období 24 hodin; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 72 hodin v období sedmi dnů;
                              
                           
                        
                     
                     nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     minimální doba odpočinku nesmí být kratší než:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 deset hodin v období 24 hodin; a
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 77 hodin v období sedmi dnů.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         4.   Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna je dlouhá nejméně šest hodin a prodleva mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin.
         5.   V souladu s obecnými zásadami ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a z objektivních nebo technických důvodů nebo z důvodů týkajících se organizace práce mohou členské státy povolit odchylky od mezí stanovených v odst. 1 písm. b) a v odstavcích 3 a 4, včetně stanovení referenčních období. Tyto odchylky musí být, pokud možno, v souladu se stanovenými normami, ale mohou přihlížet k častějším nebo delším dobám dovolené nebo k poskytnutí náhradní dovolené rybářům.
         Tyto odchylky mohou být stanoveny prostřednictvím:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     právních a správních předpisů za předpokladu, že proběhla konzultace a bylo vyvinuto úsilí k podpoře všech příslušných forem sociálního dialogu; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     kolektivních smluv nebo dohod mezi sociálními partnery.
                  
               
            
         
         6.   Pokud jsou podle odstavce 5 povoleny odchylky od mezí stanovených v odstavci 3, obdrží dotčení rybáři náhradní doby odpočinku, jakmile je to proveditelné.
         7.   Žádné z ustanovení tohoto článku nesmí být na újmu práva velitele plavidla požadovat od rybáře, aby plnil své pracovní povinnosti po jakoukoli dobu potřebnou k zajištění bezprostředního bezpečí plavidla, osob na palubě nebo úlovku či za účelem poskytnutí pomoci jiným člunům nebo lodím či osobám, které se na moři ocitly v nouzi. Velitel tedy může dočasně zrušit rozvrh hodin odpočinku a žádat, aby rybář pracoval po nezbytnou dobu, než dojde k obnovení normální situace. Jakmile to je po obnově normální situace možné, musí velitel zajistit, aby všichni rybáři, kteří během plánované doby odpočinku pracovali, čerpali odpovídající dobu odpočinku.
         8.   Každý členský stát může stanovit, že rybáři na palubě rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí, která na základě vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí nesmí provozovat svou činnost během určitého období kalendářního roku přesahujícího jeden měsíc, si během uvedeného období vybírají dovolenou za kalendářní rok v souladu s článkem 7 směrnice 2003/88/ES.
         SEZNAM ČLENŮ POSÁDKY
         Článek 12
         Na každém rybářském plavidle musí být veden seznam členů posádky, jehož kopie bude předložena oprávněným osobám na pevnině před vyplutím plavidla, nebo sdělena na pevninu okamžitě po vyplutí plavidla. Příslušný orgán určí, komu a kdy bude taková informace poskytnuta a za jakým účelem nebo jakými účely.
         PRACOVNÍ SMLOUVA RYBÁŘE
         Článek 13
         Články 14 až 18 včetně se použijí, aniž je dotčena směrnice 91/533/EHS.
         Článek 14
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     požadující, aby rybáři pracující na plavidlech plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí byli chráněni pracovní smlouvou rybáře, která je pro rybáře srozumitelná a v souladu s ustanoveními této dohody; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     specifikující minimální náležitosti, které mají být do pracovní smlouvy rybáře zahrnuty v souladu s ustanoveními obsaženými v příloze I této dohody.
                  
               
            
         
         Článek 15
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření týkající se:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     postupů, které zajistí, aby měl rybář příležitost přezkoumat podmínky své pracovní smlouvy rybáře a vyhledat v tomto ohledu poradenství ještě před jejím uzavřením;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     v příslušných případech vedení záznamů o práci rybáře vykonávané podle takové smlouvy; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     prostředků k urovnání sporů v souvislosti s pracovní smlouvou rybáře.
                  
               
            
         
         Článek 16
         Pracovní smlouva rybáře, jejíž kopie se předá rybáři, se nachází na palubě plavidla a je k dispozici rybáři a také na požádání jiným dotčeným stranám v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.
         Článek 17
         Články 14 až 16 včetně a příloha I této dohody se nevztahují na vlastníka rybářského plavidla, který plavidlo také sám bez pomoci jiných osob provozuje.
         Článek 18
         Odpovědnost za zajištění toho, že každý rybář má písemnou pracovní smlouvu rybáře podepsanou všemi smluvními stranami, která stanovuje řádné pracovní a životní podmínky na palubě plavidla podle požadavků této dohody, nese vlastník rybářského plavidla.
         REPATRIACE
         Článek 19
         1.   Každý členský stát zajistí, aby rybáři na rybářském plavidle, které pluje pod jeho vlajkou nebo je zapsané pod jeho plnou soudní pravomocí a vpluje do přístavu cizí země, měli nárok na repatriaci v případě, kdy pracovní smlouva rybáře vypršela nebo byla ukončena z oprávněných důvodů jednou nebo více stranami uvedené smlouvy nebo kdy rybář není nadále schopen plnit povinnosti požadované pracovní smlouvou rybáře nebo se od něho nedá očekávat, že je bude za určitých okolností plnit. To platí i pro rybáře z takového plavidla, kteří jsou ze stejných důvodů převezeni z plavidla do přístavu cizí země.
         2.   Náklady na repatriaci, na kterou odkazuje odstavec 1 tohoto článku, nese vlastník rybářského plavidla, s výjimkou případu, kdy se rybář podle vnitrostátních právních a správních předpisů nebo jiných opatření dopustil závažného porušení svých povinností vyplývajících z pracovní smlouvy rybáře.
         3.   Členské státy stanoví prostřednictvím právních a správních předpisů nebo jiných opatření přesné okolnosti, které rybáře, jehož se týká odstavec 1 tohoto článku, opravňují k repatriaci, maximální trvání období služby na palubě, po jejichž uplynutí má rybář nárok na repatriaci, a místa určení, kam mohou být rybáři repatriováni.
         4.   Pokud vlastník rybářského plavidla nezajistí repatriaci, na kterou odkazuje tento článek, zajistí repatriaci dotčeného rybáře členský stát, pod jehož vlajkou plavidlo pluje, a tento stát bude oprávněn vymáhat úhradu těchto nákladů od vlastníka rybářského plavidla.
         5.   Vnitrostátními právními a správními předpisy není dotčeno právo vlastníka rybářského plavidla na vymáhání nákladů na repatriaci na základě smluvních ujednání s třetí stranou.
         SOUKROMÉ SLUŽBY TRHU PRÁCE
         Článek 20
         1.   Tento článek se použije, aniž je dotčena směrnice 2008/104/ES.
         2.   Pro účely tohoto článku sestávají soukromé služby trhu práce ze služeb náboru a umísťování v soukromém sektoru a ze služeb soukromých agentur práce.
         3.   Členský stát:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     zakáže soukromým službám trhu práce používat prostředky, mechanismy nebo seznamy, jejichž záměrem je zabránit rybářům v nástupu do práce; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     požaduje, aby poplatky ani jiné úhrady za soukromé služby trhu práce nenesl přímo či nepřímo, zcela nebo částečně rybář.
                  
               
            
         
         4.   Žádným z ustanovení tohoto článku se členskému státu, který ratifikoval úmluvu č. 188, nebrání v případném uplatňování práva delegovat v rámci mezí stanovených uvedenou úmluvou určité odpovědnosti vyplývající z uvedené úmluvy na soukromé agentury práce.
         ČÁST 5
         
            BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
         
         STRAVA A UBYTOVÁNÍ
         Článek 21
         1.   Články 22 až 25 včetně se použijí, aniž je dotčena směrnice 93/103/ES.
         2.   Vnitrostátní předpisy, kterými jsou články 22 až 25 včetně provedeny ve vnitrostátním právu, musí být dodržovány s řádným ohledem na hygienu a celkové bezpečnostní a zdravotní podmínky a pohodlí.
         Článek 22
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření pro rybářská plavidla, která plují pod jeho vlajkou nebo jsou zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, o ubytování, stravě a pitné vodě na palubě plavidla.
         Článek 23
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby ubytování na palubě rybářských plavidel, která plují pod jeho vlajkou nebo jsou zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí, mělo dostatečnou velikost a kvalitu a bylo přiměřeně vybavené s ohledem na provoz plavidla a na dobu, po kterou rybáři pobývají na palubě. Taková opatření se musí přiměřeně zabývat zejména následujícími záležitostmi:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     schválením plánů konstrukce nebo modifikace rybářských plavidel, co se týče ubytovacích prostor;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     údržbou ubytovacích prostor a prostor lodní kuchyně;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     ventilací, topením, chlazením a osvětlením;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     zmírněním nadměrného hluku a vibrací;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     umístěním, velikostí, konstrukčními materiály, nábytkem a vybavením ložnic, jídelen a jiných ubytovacích prostor;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     sanitárními zařízeními, včetně záchodů a umýváren, a dodávkou dostatečného množství teplé a studené vody; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     postupy pro řešení stížností, jež se týkají ubytování, které nesplňuje požadavky této dohody.
                  
               
            
         
         Článek 24
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     potraviny, které jsou převáženy a podávány na palubě plavidla, měly dostatečnou výživovou hodnotu a jakost a byly k dispozici v dostatečném množství;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     pitná voda měla dostatečnou jakost a byla k dispozici v dostatečném množství; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     potraviny a voda byly rybáři poskytovány vlastníkem rybářského plavidla bezplatně; za tyto náklady však může být v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy požadována náhrada v podobě provozních nákladů, pokud tak stanoví kolektivní smlouva, kterou se řídí podílový systém, nebo pracovní smlouva rybáře.
                  
               
            
         
         Článek 25
         Právní a správní předpisy nebo jiná opatření, která přijme členský stát v souladu s články 22 až 24 včetně, uvedou v plný účinek přílohu II této dohody.
         OCHRANA ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE; OCHRANA V PŘÍPADĚ NEMOCI Z POVOLÁNÍ, PRACOVNÍHO ÚRAZU NEBO ÚMRTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ
         Článek 26
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby rybáři na palubě rybářského plavidla, které pluje pod jeho vlajkou nebo je zapsané pod jeho plnou soudní pravomocí:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     bylo zajištěno právo na lékařskou péči na pevnině a právo být včas dopraven na pevninu za účelem poskytnutí lékařské péče v případě vážného úrazu nebo nemoci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     byla vlastníkem rybářského plavidla zajištěna ochrana zdraví a zdravotní péče po dobu, kdy
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 je na palubě; nebo
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 přistál v přístavu mimo zemi příslušnou pro sociální zabezpečení rybáře; a
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     byl v případě nemoci z povolání nebo pracovního úrazu nadále zajištěn přístup k náležité zdravotní péči v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy nebo zvyklostmi.
                  
               
            
         
         Článek 27
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby ochrana zdraví a zdravotní péče uvedené v čl. 26 písm. b):
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     byly předmětem použitelných ustanovení směrnice 92/29/EHS a níže uvedeného článku 28, je-li rybář na palubě; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     zahrnovaly lékařskou péči a související materiální pomoc a podporu při čerpání lékařské péče, pokud rybář přistál v přístavu mimo zemi příslušnou pro sociální zabezpečení rybáře.
                  
               
            
         
         Článek 28
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     léčivé přípravky a zdravotnický materiál, které mají být na palubě rybářského plavidla naloženy, byly kromě požadavků čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 92/29/EHS určeny v závislosti na oblasti výkonu činností;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     zvláštní vzdělání poskytované rybářům zohledňovalo kromě požadavků čl. 5 odst. 3 směrnice 92/29/EHS rovněž počet rybářů na palubě, oblast výkonu činností a délku trvání plavby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     návody k použití uvedené v čl. 5 odst. 1 směrnice 92/29/EHS byly k dispozici v jazyce a formátu srozumitelném vyškoleným rybářům uvedeným v písmenu b) tohoto článku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     lékařské konzultace uvedené v čl. 6 odst. 1 směrnice 92/29/EHS byly dostupné také prostřednictvím družicové komunikace a aby rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí byla za účelem provádění takových konzultací vybavena zařízením pro komunikaci prostřednictvím rádia nebo družice; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou nebo zapsaná pod jeho plnou soudní pravomocí měla na palubě lékařskou příručku, kterou přijal nebo schválil příslušný orgán, nebo nejnovější vydání Mezinárodní lékařské příručky pro lodi (International Medical Guide for Ships).
                  
               
            
         
         Článek 29
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření požadující, aby:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     byla zdravotní péče uvedená v čl. 26 písm. b) a v článku 28 rybáři poskytována v rozsahu odpovídajícím vnitrostátnímu právu a zvyklostem členského státu zdarma;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     do doby, než bude rybář repatriován, vlastník rybářského plavidla hradil náklady na zdravotní péči, od kterých je rybář podle písmene a) tohoto článku osvobozen, v rozsahu, ve kterém země příslušná pro sociální zabezpečení rybáře nehradí náklady ze svého systému sociálního zabezpečení; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     byl vlastník rybářského plavidla odpovědný za úhradu nákladů na zdravotní péči uvedenou v čl. 26 písm. c) v rozsahu, ve kterém země příslušná pro sociální zabezpečení rybáře nehradí náklady ze svého systému sociálního zabezpečení.
                  
               
            
         
         Článek 30
         Vnitrostátní právní a správní předpisy mohou povolit výjimku z odpovědnosti vlastníka rybářského plavidla týkající se úhrady nákladů na zdravotní péči, jak je uvedeno v čl. 29 písm. b) a c), pokud došlo k úrazu jinak než během výkonu služby na rybářském plavidle nebo pokud nemoc nebo nemohoucnost byla po dobu zapojení do pracovních činností zatajována nebo pokud vlastník rybářského plavidla dokáže, že úraz nebo nemoc vznikly na základě úmyslného nesprávného konání rybáře.
         Článek 31
         1.   Každý členský stát přijme opatření, kterými rybářům zajistí v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy nebo zvyklostmi ochranu v případě nemoci z povolání, pracovního úrazu nebo úmrtí při provádění pracovních povinností.
         2.   V případě úrazu způsobeného nehodou při práci nebo nemocí z povolání musí mít rybář přístup k odpovídající náhradě v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy.
         3.   Pokud země příslušná pro sociální zabezpečení rybáře nehradí ochranu uvedenou v odstavci 1 a následně 2 tohoto článku ze svého systému sociálního zabezpečení, je za ni odpovědný vlastník rybářského plavidla.
         Článek 32
         S přihlédnutím k typickým rysům odvětví rybolovu může být finanční odpovědnost vlastníka rybářského plavidla podle článků 29 a 31 zajištěna prostřednictvím:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     systému, který určuje odpovědnost vlastníků rybářských plavidel; nebo
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     povinného pojištění, úhrady škody pracovníkům nebo jiných programů.
                  
               
            
         
         BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PREVENCE NEHOD
         Článek 33
         Články 34 až 36 včetně se použijí, aniž jsou dotčeny směrnice 89/391/EHS, 92/29/EHS a 93/103/ES.
         Článek 34
         Každý členský stát přijme právní a správní předpisy nebo jiná opatření týkající se:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     prevence nehod při práci, nemocí z povolání a rizik spojených s prací prováděnou na palubě rybářských plavidel, včetně hodnocení a řízení rizika, školení a pokynů podávaných rybářům na palubě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     školení pro rybáře v zacházení s rybářským náčiním, které budou používat, a ve znalostech rybářských činností, do kterých budou zapojeni;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     povinností vlastníků rybářských plavidel, rybářů a jiných dotčených osob, přičemž musí být náležitě vzata v úvahu bezpečnost a zdraví rybářů mladších 18 let;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     podávání zpráv o nehodách na palubě rybářských plavidel plujících pod jeho vlajkou nebo zapsaných pod jeho plnou soudní pravomocí a jejich prošetřování; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     zakládání společných výborů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo, po konzultaci, jiných příslušných orgánů.
                  
               
            
         
         Článek 35
         1.   Požadavky tohoto článku se vztahují na všechna rybářská plavidla s ohledem na počet rybářů na palubě, oblast výkonu činností a délku trvání plavby.
         2.   Příslušný orgán je povinen:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     po konzultaci požadovat, aby vlastník rybářského plavidla v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy, kolektivními smlouvami a zvyklostmi ustavil postupy, které se budou uplatňovat na palubě s cílem prevence nehod při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání s přihlédnutím ke specifickým nebezpečím a rizikům na příslušném rybářském plavidle; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     požadovat, aby vlastníci rybářských plavidel, velitelé, rybáři a jiné příslušné osoby obdrželi dostatečné a vhodné vedení, školicí materiály nebo jiné odpovídající informace o tom, jak hodnotit a řídit rizika ohrožující zdraví a bezpečnost na palubě rybářských plavidel.
                  
               
            
         
         3.   Vlastníci rybářských plavidel jsou povinni:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     zajistit, aby byl každý rybář na palubě vybaven odpovídajícím osobním ochranným oděvem a pomůckami;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     zajistit, aby každý rybář na palubě absolvoval základní bezpečnostní školení schválené příslušným orgánem; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     zajistit, aby rybáři byli dostatečně a přiměřeně seznámeni s vybavením a způsoby zacházení s daným vybavením, včetně odpovídajících bezpečnostních opatření, před použitím daného vybavení nebo zapojením do příslušných činností.
                  
               
            
         
         Článek 36
         Hodnocení rizik týkajících se rybolovu se provádí podle potřeby za účasti rybářů nebo jejich zástupců.
         ČÁST 6
         
            ZMĚNY
         
         Článek 37
         1.   Po případné změně kteréhokoli ustanovení úmluvy, a pokud to požaduje kterákoli ze smluvních stran této dohody, se přezkoumá uplatňování této dohody a jejích příloh.
         2.   Po případné změně evropských právních předpisů, která by mohla mít vliv na tuto dohodu, a pokud to požaduje kterákoli ze smluvních stran této dohody, se tato dohoda kdykoli vyhodnotí a přezkoumá.
         ČÁST 7
         
            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
         
         Článek 38
         Smluvní strany tuto dohodu uzavírají s podmínkou, že nevstoupí v platnost přede dnem vstupu úmluvy v platnost. Úmluva vstupuje v platnost dvanáct měsíců po datu, kdy byly u generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce (MÚP) registrovány ratifikace deseti členských států MOP, z nichž osm je pobřežními státy.
         NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní k této dohodě své podpisy.
         
            V Göteborgu (Švédsko) dne dvacátého prvního května roku dva tisíce dvanáct.
            
               
                  Pan Javier Garat, předseda Europêche
               
            
            
               
                  Pan Giampaolo Buonfiglio, předseda pracovní skupiny COPA-COGECA pro ryby
               
            
            
               
                  Pan Eduardo Chagas, generální tajemník ETF
               
            
         
      
      
         PŘÍLOHA I
         PRACOVNÍ SMLOUVA RYBÁŘE
         Pracovní smlouva rybáře obsahuje následující náležitosti, s výjimkou případů, kdy se zahrnutí jedné nebo více těchto náležitostí nepovažuje za nezbytné na základě skutečnosti, že se daná záležitost řídí jinak vnitrostátními právními a správními předpisy nebo případně kolektivní smlouvou:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     příjmení a další jména rybáře, datum narození nebo věk a místo narození;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     místo a datum uzavření smlouvy;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     název rybářského plavidla nebo plavidel a registrační číslo plavidla nebo plavidel, na jehož/jejichž palubě se rybář zavazuje pracovat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     název zaměstnavatele nebo vlastníka rybářského plavidla nebo jiné strany smlouvy s rybářem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     plavbu nebo plavby, které mají být podniknuty, pokud je to v době uzavření smlouvy možné určit;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     pracovní pozice, na které má být rybář zaměstnán nebo k jejímuž výkonu má být najat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     pokud je to možné, místo, kde a datum, kdy se má rybář hlásit na palubě k výkonu služby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     zásoby potravin, které rybáři náleží, pokud vnitrostátní právní a správní předpisy nestanoví jiný alternativní systém;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     výši mzdy nebo výši podílu a způsob výpočtu takového podílu, pokud se má odměňování provádět na základě takového podílu, nebo výši mzdy a podílu a způsob výpočtu podílu, pokud se má odměňování provádět na kombinovaném základě, a jakoukoli sjednanou minimální mzdu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     ukončení smlouvy a podmínky takového ukončení, jmenovitě:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou, datum stanovené pro ukončení její platnosti;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 ii)
                              
                              
                                 pokud byla smlouva uzavřena pro určitou plavbu, přístav určení a čas, který musí uplynout po příjezdu před tím, než bude rybář propuštěn;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 iii)
                              
                              
                                 pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, podmínky, které opravňují kteroukoli stranu tuto smlouvu zrušit, a také požadovanou výpovědní lhůtu pro zrušení smlouvy, za předpokladu že taková lhůta nebude kratší pro zaměstnavatele nebo vlastníka rybářského plavidla nebo jinou stranu smlouvy s rybářem;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     délku placené dovolené za kalendářní rok nebo případně vzorec pro výpočet dovolené;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     krytí zdravotním pojištěním a sociálním zabezpečením a dávky, které má zaměstnavatel, vlastník rybářského plavidla nebo případně jiná strana či jiné strany pracovní smlouvy rybáře rybáři vyplatit;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     m)
                  
                  
                     nárok rybáře na repatriaci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     n)
                  
                  
                     odkaz na případnou kolektivní smlouvu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     o)
                  
                  
                     minimální doby odpočinku v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy nebo jinými opatřeními; a
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     p)
                  
                  
                     jakékoliv jiné náležitosti, které mohou vyžadovat vnitrostátní právní a správní předpisy.
                  
               
            
         
      
      
         PŘÍLOHA II
         UBYTOVÁNÍ NA RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE
         OBECNÁ USTANOVENÍ
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     1.
                  
                  
                     Tato příloha se použije, aniž jsou dotčeny směrnice 92/29/EHS a 93/103/ES.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     2.
                  
                  
                     Pro účely této přílohy se rozumí:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 
                                    dohodou dohoda týkající se provádění úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 
                                    novým rybářským plavidlem plavidlo, u něhož:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             byla smlouva o stavbě nebo zásadní přestavbě plavidla uzavřena v den, kdy vstoupila uvedená dohoda v platnost, nebo později; nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             byla smlouva o stavbě nebo zásadní přestavbě plavidla uzavřena přede dnem, kdy vstoupila uvedená dohoda v platnost, a splněna za tři roky nebo později po tomto datu; nebo
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             v případě, že smlouva o stavbě plavidla uzavřena nebyla, v den, kdy vstoupila uvedená dohoda v platnost, nebo později:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         je položen kýl lodi; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         začíná konstrukce ztotožnitelná s určitým plavidlem; nebo
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         započala montáž zahrnující nejméně 50 tun nebo 1 % odhadované hmoty všeho stavebního materiálu, podle toho, která hodnota je nižší;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 
                                    stávajícím plavidlem plavidlo, které není novým rybářským plavidlem.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     3.
                  
                  
                     Následující ustanovení platí pro všechna nová rybářská plavidla s palubou, s výhradou jakýchkoli výluk stanovených v souladu s článkem 3 dohody. Příslušný orgán také může po konzultaci použít požadavky této přílohy na stávající plavidla, jestliže a nakolik určí, že to je rozumné a proveditelné.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     4.
                  
                  
                     Příslušný orgán může po konzultaci povolit odchylky od ustanovení této přílohy pro rybářská plavidla, která běžně zůstávají na moři méně než 24 hodin, v případech, kdy rybáři nežijí na palubě plavidla v přístavu. V případě takových plavidel zajistí příslušný orgán, aby dotčení rybáři měli odpovídající zařízení pro odpočinek, stravování a hygienické účely.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     5.
                  
                  
                     Požadavky týkající se plavidel dlouhých 24 metrů a více mohou být uplatněny na plavidla dlouhá 15 až 24 metrů v případech, kdy příslušný orgán určí po konzultaci, že to je rozumné a proveditelné.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     6.
                  
                  
                     Rybáři, kteří pracují na palubě zásobovacích plavidel, která nemají odpovídající ubytovací a hygienická zařízení, mají taková ubytovací a hygienická zařízení k dispozici na palubě mateřského plavidla.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     7.
                  
                  
                     Členské státy mohou rozšířit požadavky této přílohy týkající se hluku a vibrací, ventilace, topení, klimatizace a osvětlení na uzavřené pracovní prostory a prostory používané ke skladovacím účelům, pokud se takové uplatnění požadavků po konzultaci považuje za přiměřené a nebude mít negativní vliv na funkci procesu nebo pracovní podmínky či jakost úlovků.
                  
               
            
         
         PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     8.
                  
                  
                     Kdykoliv je postaveno nové plavidlo nebo došlo k rekonstrukci ubytovacích zařízení posádky, přesvědčí se příslušný orgán o tom, že takové plavidlo odpovídá požadavkům této přílohy. V případě, kdy dojde k podstatné změně ubytovacích zařízení posádky v plavidle, požaduje příslušný orgán v proveditelném rozsahu soulad s touto přílohou a v případě plavidla, jež změní vlajku, pod kterou pluje, na vlajku členského státu, soulad s těmi požadavky této přílohy, jež lze uplatnit podle odstavce 3.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     9.
                  
                  
                     V případě situací uvedených v odstavci 8 se u plavidel dlouhých 24 metrů a více požaduje předložení podrobných plánů a informací týkajících se ubytovacích zařízení ke schválení příslušným orgánem nebo subjektem jím oprávněným.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     10.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více provede příslušný orgán pokaždé, když dojde k rekonstrukci nebo podstatné změně ubytovacích zařízení posádky na rybářském plavidle, inspekci tohoto ubytování z hlediska souladu s požadavky dohody, a když plavidlo změní vlajku, pod kterou pluje, na vlajku členského státu, z hlediska souladu s těmi požadavky této přílohy, jež lze uplatnit podle odstavce 3. Příslušný orgán může provádět další inspekce ubytovacích zařízení posádky dle svého uvážení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     11.
                  
                  
                     V případě, kdy plavidlo změní vlajku na vlajku členského státu nebo je zapsané pod plnou soudní pravomocí členského státu, přestávají se na příslušné plavidlo vztahovat jakékoli alternativní požadavky, které příslušný orgán členského státu nepatřícího do EU, pod jehož vlajkou loď původně plula, přijal v souladu s odstavci 15, 39, 47 nebo 62 přílohy III úmluvy č. 188.
                  
               
            
         
         NÁVRH A KONSTRUKCE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     12.
                  
                  
                     Ve všech ubytovacích prostorách musí být odpovídající světlá výška. V případě prostor, kde se očekává, že rybáři budou stát po delší dobu, musí být minimální světlá výška předepsána příslušným orgánem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     13.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více nesmí být minimální povolená světlá výška ve všech ubytovacích prostorách, kde je nezbytná naprostá volnost pohybu, menší než 200 centimetrů.
                  
               
            
         
         
            Otvory do ubytovacích prostor a mezi nimi
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     14.
                  
                  
                     Do ložnic nesmí být přímé otvory z prostor, kde se nachází ryby, a ze strojoven, s výjimkou otvorů sloužících k nouzovému úniku. Je-li to rozumné a proveditelné, je třeba se vyhnout přímým otvorům z lodních kuchyní, skladů, sušáren nebo společných hygienických prostor, pokud to není výslovně stanoveno jinak.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     15.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více nesmí být do ložnic přímé otvory z prostor, kde se nachází ryby, a ze strojoven nebo z lodních kuchyní, skladů, sušáren nebo společných hygienických prostor, s výjimkou otvorů sloužících k nouzovému úniku; část přepážky, která odděluje taková místa od ložnic, a vnější přepážky musí být účinně zkonstruovány z oceli nebo jiného schváleného materiálu a musí být vodotěsné a plynotěsné. Toto ustanovení nevylučuje možnost sdílení hygienických prostor mezi dvěma kajutami.
                  
               
            
         
         
            Izolace
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     16.
                  
                  
                     Ubytovací prostory musí být odpovídajícím způsobem izolovány; materiály používané ke konstrukci vnitřních přepážek, obložení a oplechování a podlahy a spoje musí vyhovovat tomuto účelu a musí napomáhat zajištění zdravého prostředí. Ve všech ubytovacích prostorách musí být zajištěn dostatečný odtokový systém.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     17.
                  
                  
                     Musí být přijata veškerá proveditelná opatření k ochraně ubytování posádky rybářského plavidla proti mouchám a jinému hmyzu, zejména když plavidla provádějí činnost v oblastech zamořených komáry.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     18.
                  
                  
                     Ze všech ubytovacích prostor posádky musí být nutně zajištěn nouzový únik.
                  
               
            
         
         HLUK A VIBRACE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     19.
                  
                  
                     Odstavec 20 se použije, aniž jsou dotčeny směrnice 2003/10/ES a 2002/44/ES.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     20.
                  
                  
                     Příslušný orgán přijme normy týkající se hluku a vibrací v ubytovacích prostorách, které rybářům zajistí odpovídající ochranu před účinky hluku a vibrací, včetně účinků vyvolávajících únavu způsobenou hlukem a vibracemi.
                  
               
            
         
         VENTILACE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     21.
                  
                  
                     Ubytovací prostory se musí větrat s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. Ventilační systém musí nepřetržitě dodávat čerstvý vzduch v uspokojivém stavu, kdykoliv jsou rybáři na palubě.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     22.
                  
                  
                     Ventilační úpravy nebo jiná opatření musí být taková, aby chránila nekuřáky před tabákovým kouřem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     23.
                  
                  
                     Plavidla dlouhá 24 metrů a více musí být vybavena ventilačním systémem pro ubytovací prostory, který musí být kontrolován, aby se vzduch udržel v uspokojivém stavu a aby se zajistil dostatečný pohyb vzduchu za každého počasí a klimatických podmínek. Ventilační systémy musí být v provozu vždy, když jsou rybáři na palubě.
                  
               
            
         
         TOPENÍ A KLIMATIZACE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     24.
                  
                  
                     Ubytovací prostory se musí přiměřeně vytápět s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     25.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více s výjimkou rybářských plavidel, která provozují činnost výlučně v tropických klimatických podmínkách, musí být zajištěno odpovídající vytápění prostřednictvím vhodné vytápěcí soustavy. Tato vytápěcí soustava musí zajistit vytápění podle potřeby za všech podmínek a musí být v provozu, když rybáři žijí nebo pracují na palubě a když to vyžadují podmínky.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     26.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více, s výjimkou těch, která jsou pravidelně nasazována v oblastech, kde to mírné klimatické podmínky nevyžadují, musí být zajištěna klimatizace v ubytovacích prostorách, na kapitánském můstku, v rádiové kabině a jakémkoliv centralizovaném velínu strojovny.
                  
               
            
         
         OSVĚTLENÍ
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     27.
                  
                  
                     Všechny ubytovací prostory musí být vybaveny odpovídajícím osvětlením.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     28.
                  
                  
                     Všude, kde je to proveditelné, musí být ubytovací prostory kromě umělého světla osvětleny přirozeným světlem. Tam, kde mají prostory určené ke spaní přirozené osvětlení, musí být zajištěn prostředek bránící pronikání světla.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     29.
                  
                  
                     Kromě běžného osvětlení v ložnici musí být každé lůžko vybaveno odpovídajícím světlem pro čtení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     30.
                  
                  
                     V ložnicích musí být zajištěno nouzové osvětlení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     31.
                  
                  
                     V případech, kdy plavidlo není vybaveno nouzovým osvětlením v jídelnách, spojovacích chodbách a jakýchkoli jiných prostorách, které se používají nebo mohou používat k nouzovému úniku, musí být v takových prostorách zajištěno trvalé noční osvětlení.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     32.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí osvětlení v ubytovacích prostorách splňovat normu stanovenou příslušným orgánem. V kterékoli části ubytovacích prostor, která je k dispozici pro volný pohyb, je minimální norma pro takové osvětlení taková, aby umožnila osobě s normálním zrakem číst běžně vytištěné noviny za jasného dne.
                  
               
            
         
         LOŽNICE
         
            Obecná ustanovení
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     33.
                  
                  
                     Pokud to konstrukce, rozměry nebo účel plavidla dovolují, musí být prostory určené ke spaní umístěny tak, aby se minimalizovaly účinky pohybu a zrychlení, ale v žádném případě nesmějí být umístěny před kolizní přepážkou.
                  
               
            
         
         
            Podlahová plocha
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     34.
                  
                  
                     Počet osob na ložnici a podlahová plocha na osobu, kromě prostor, které zabírají lůžka a odkládací skříňky, musejí být takové, aby rybářům na palubě poskytovaly s přihlédnutím k provozu plavidla odpovídající prostor a pohodlí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     35.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více, avšak kratších než 45 metrů nesmí být podlahová plocha na osobu v ložnicích, kromě prostor, které zabírají lůžka a odkládací skříňky, menší než 1,5 metru čtverečního.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     36.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 45 metrů a více nesmí být podlahová plocha na osobu v ložnicích, kromě prostor, které zabírají lůžka a odkládací skříňky, menší než 2 metry čtvereční.
                  
               
            
         
         
            Počet osob na ložnici
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     37.
                  
                  
                     Pokud není výslovně uvedeno jinak, nesmí být povolený počet osob na každou ložnici více než šest.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     38.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více nesmí být povolený počet osob na každou ložnici více než čtyři. Příslušný orgán může povolit výjimky z tohoto požadavku v mimořádných případech, pokud velikost, typ nebo zamýšlený provoz plavidla činí takový požadavek nerozumným nebo neproveditelným.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     39.
                  
                  
                     Pokud není výslovně uvedeno jinak, musí být, kdekoli je to proveditelné, pro důstojníky zajištěna jedna nebo více oddělených ložnic.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     40.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí, kdekoli je to proveditelné, být ložnice pro důstojníky jen pro jednu osobu a v žádném případě nesmí být v takové ložnici umístěny více než dvě lůžka. Příslušný orgán může povolit výjimky z požadavků tohoto odstavce v mimořádných případech, pokud velikost, typ nebo zamýšlený provoz plavidla činí takové požadavky nerozumnými nebo neproveditelnými.
                  
               
            
         
         
            Ostatní ustanovení
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     41.
                  
                  
                     Maximální počet osob, které mají být ubytovány v jakékoli ložnici, musí být čitelně nevymazatelně označen na takovém místě v ložnici, kde bude vhodně viditelný.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     42.
                  
                  
                     Musí být zajištěna oddělená lůžka odpovídajících rozměrů. Matrace musí být z vhodných materiálů. Každé lůžko musí být vybaveno samostatným světelným zdrojem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     43.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více nesmí být minimální vnitřní rozměry lůžek menší než 198 na 80 centimetrů.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     44.
                  
                  
                     Ložnice musí být plánovány a vybaveny tak, aby se zajistilo přiměřené pohodlí pro jejich uživatele a aby se usnadnilo udržování čistoty a pořádku. Takto zajištěné vybavení musí zahrnovat lůžka, oddělené odkládací skříňky dostačující pro ukládání oblečení a jiných osobních věcí a vhodnou psaní plochu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     45.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí být zajištěn stůl vhodný ke psaní se židlí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     46.
                  
                  
                     Prostory určené ke spaní musí být situovány nebo vybaveny tak, aby podle možností poskytly odpovídající stupeň soukromí pro muže a ženy.
                  
               
            
         
         JÍDELNY
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     47.
                  
                  
                     Jídelny musí být co nejblíže lodní kuchyni, ale v žádném případě nesmí být umístěny před kolizní přepážkou.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     48.
                  
                  
                     Na plavidlech jsou umístěny jídelny způsobem vhodným z hlediska jejich provozu. Pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být umístění jídelny odděleno od prostoru určeného ke spaní, kde je to proveditelné.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     49.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí být umístění jídelny odděleno od prostoru určeného ke spaní.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     50.
                  
                  
                     Rozměry a vybavení každé jídelny musí být dostatečné pro počet osob, které ji pravděpodobně budou kdykoli využívat.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     51.
                  
                  
                     U plavidel o délce mezi kolmicemi nejméně 15 metrů musí být rybářům k dispozici lednice s dostatečnou kapacitou a zařízení pro výrobu studených a teplých nápojů, které jsou kdykoli přístupné.
                  
               
            
         
         VANY NEBO SPRCHY, TOALETY A UMYVADLA
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     52.
                  
                  
                     Hygienická zařízení, která zahrnují toalety, umyvadla a vany nebo sprchy, musí být zajištěna pro všechny osoby na palubě tak, jak je to z hlediska provozu plavidla vhodné. Tato zařízení musí splňovat přinejmenším minimální zdravotní a hygienické normy a přiměřené standardy jakosti.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     53.
                  
                  
                     Umístění hygienických zařízení musí být takové, aby se eliminovalo znečištění jiných prostor. Hygienická zařízení musí poskytovat přiměřené soukromí.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     54.
                  
                  
                     Čerstvá studená voda a čerstvá teplá voda musí být k dispozici pro všechny rybáře a jiné osoby na palubě, a to v dostatečném množství, aby byla zajištěna řádná hygiena. Příslušný orgán může po konzultaci stanovit minimální množství vody, které má být poskytováno.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     55.
                  
                  
                     Jsou-li hygienická zařízení zajištěna, musí být tato zařízení vybavena větráním čerstvým vzduchem nezávislým na jakékoli jiné části ubytovacích prostor.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     56.
                  
                  
                     Všechny povrchy v hygienických zařízeních musí být takové, aby usnadnily snadné a účinné čištění. Podlahy musí být opatřeny protiskluzovým povrchem.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     57.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí být pro všechny rybáře, kteří neobývají pokoje s přiléhajícím hygienickým zařízením, zajištěna pro nejvýše čtyři osoby vždy nejméně jedna vana nebo sprcha, jeden záchod a jedno umyvadlo.
                  
               
            
         
         PRÁDELNY
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     58.
                  
                  
                     S přihlédnutím k provozu plavidla musí být podle potřeby zajištěna zařízení pro praní a sušení prádla, pokud není výslovně stanoveno jinak.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     59.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí být zajištěna odpovídající zařízení pro praní, sušení a žehlení prádla.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     60.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 45 metrů a více musí být zajištěna odpovídající zařízení pro praní, sušení a žehlení prádla v místnosti oddělené od ložnic, jídelen a toalet, která musí být odpovídajícím způsobem větrána, vytápěna a vybavena šňůrami nebo jinými prostředky pro sušení prádla.
                  
               
            
         
         ZAŘÍZENÍ PRO NEMOCNÉ A ZRANĚNÉ RYBÁŘE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     61.
                  
                  
                     Kromě požadavků směrnice 92/29/EHS musí být, kdykoli je to potřeba, k dispozici kajuta pro nemocného nebo zraněného rybáře.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     62.
                  
                  
                     Místo požadavku stanoveného v čl. 2 odst. 3 směrnice 92/29/EHS platí toto: Na plavidlech s více než 500 brutto registrovanými tunami, na nichž 15 nebo více rybářů vykonává plavbu delší než tři dny, a na rybářských plavidlech dlouhých 45 metrů nebo více bez ohledu na počet členů posádky a délku trvání plavby musí být oddělená ošetřovna, ve které je možné poskytovat lékařskou péči. Prostor musí být řádně vybaven a udržován v hygienickém stavu.
                  
               
            
         
         OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     63.
                  
                  
                     Místo pro pověšení výstroje do špatného počasí a jiných osobních ochranných pomůcek musí být zajištěno mimo ložnice, ale v pohodlném dosahu.
                  
               
            
         
         LŮŽKOVINY, JÍDELNÍ VYBAVENÍ A RŮZNÉ ZÁSOBY
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     64.
                  
                  
                     Všem rybářům na palubě je poskytnuto odpovídající jídelní vybavení a lůžkoviny a jiné ložní prádlo. Náklady na stolní a ložní prádlo však mohou být požadovány zpět jako provozní náklady, pokud tak stanoví kolektivní smlouva nebo pracovní smlouva rybáře.
                  
               
            
         
         REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     65.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více jsou všem rybářům na palubě poskytnuta odpovídající rekreační zařízení, vybavení a služby. Tam, kde je to možné, lze použít pro rekreační aktivity jídelny.
                  
               
            
         
         KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     66.
                  
                  
                     Všichni rybáři na palubě musí mít v proveditelné míře přiměřený přístup ke komunikačním zařízením za přiměřenou cenu, která nepřesahuje celkové náklady vlastníka rybářského plavidla.
                  
               
            
         
         LODNÍ KUCHYŇ A ZAŘÍZENÍ PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     67.
                  
                  
                     Na palubě musí být zajištěno kuchyňské zařízení. Pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být toto zařízení namontováno, kde je to proveditelné, v oddělené lodní kuchyni.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     68.
                  
                  
                     Lodní kuchyň, nebo prostor pro přípravu pokrmů tam, kde není oddělená kuchyň k dispozici, musí mít velikost odpovídající danému účelu, musí být dobře osvětlena a větrána a řádně vybavena a udržována.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     69.
                  
                  
                     U plavidel dlouhých 24 metrů a více musí být oddělená lodní kuchyň.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     70.
                  
                  
                     Lahve s butanovým nebo propanovým plynem používané pro účely přípravy pokrmů v lodní kuchyni musí být uloženy na otevřené palubě a v přístřešku, který je navržen pro účely jejich ochrany před externími zdroji tepla a externími nárazy.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     71.
                  
                  
                     Vhodné místo pro odpovídající zásoby potravin musí být zajištěno a udržováno v suchu a chladu, přičemž musí být dobře větráno, aby se předešlo zkažení zásob, a pokud není výslovně stanoveno jinak, musí se tam, kde je to možné, používat lednice a jiné skladovací prostory s nízkou teplotou.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     72.
                  
                  
                     U plavidel o délce mezi kolmicemi nejméně 15 metrů se musí používat sklad zásob potravin a lednice nebo jiný skladovací prostor s nízkou teplotou.
                  
               
            
         
         POTRAVINY A PITNÁ VODA
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     73.
                  
                  
                     Potraviny a pitná voda musí být zajištěny v dostatečném množství s přihlédnutím k počtu rybářů a délce a povaze plavby. Kromě toho musí mít s přihlédnutím k požadavkům rybářů vyplývajícím z jejich náboženského přesvědčení a rovněž ke kulturním stravovacím zvyklostem dostatečnou nutriční hodnotu, jakost a různorodost a musí být k dispozici v dostatečném množství.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     74.
                  
                  
                     Příslušný orgán může stanovit požadavky na minimální normy a jakost potravin a vody, které mají být převáženy na palubě.
                  
               
            
         
         PODMÍNKY ČISTOTY A OBYVATELNOSTI
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     75.
                  
                  
                     Ubytovací prostory se musí udržovat v čistém a obyvatelném stavu a bez věcí nebo zásob, které nejsou osobním vlastnictvím uživatelů těchto prostor nebo se nevyužívají pro jejich bezpečí a záchranu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     76.
                  
                  
                     Lodní kuchyň a zařízení pro skladování potravin se musí udržovat v hygienickém stavu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     77.
                  
                  
                     Odpadky se ukládají do uzavřených, dobře zapečetěných kontejnerů a jsou odváženy z prostor, kde se manipuluje s potravinami, kdykoliv je to potřeba.
                  
               
            
         
         KONTROLY PROVÁDĚNÉ VELITELEM NEBO NA ZÁKLADĚ ZMOCNĚNÍ VELITELE
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     78.
                  
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 U plavidel dlouhých 24 metrů a více může příslušný orgán požadovat provádění častých kontrol velitelem nebo na základě jeho zmocnění, aby se zajistilo, že:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             ubytovací prostory jsou čisté, řádně obyvatelné a bezpečné a že jsou udržovány řádně opravené;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             zásoby potravin a vody jsou dostatečné; a
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             lodní kuchyň a prostory a zařízení pro skladování potravin jsou hygienické a řádně opravené.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Výsledky takových inspekcí a opatření přijatá k řešení jakýchkoli zjištěných nedostatků musí být zaznamenány a dostupné k přezkoumání.
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         ZMĚNY
         
            
            
            
            
               
                  
                  
                     79.
                  
                  
                     Příslušný orgán může po konzultaci povolit odchylky od ustanovení této přílohy, jejichž cílem je bez jakékoli diskriminace brát v úvahu zájmy rybářů s různými a odlišnými náboženskými a sociálními zvyklostmi, za podmínky, že takové odchylky nepovedou k tomu, že celkové podmínky budou méně příznivé než ty, které by vznikly na základě uplatnění této přílohy.
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.