Směrnice Komise (EU) 2017/845 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/845/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/27
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/845
   ze dne 17. května 2017,
   kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (1), a zejména na čl. 24 odst. 1 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha III směrnice 2008/56/ES stanoví orientační seznamy vlastností, zátěží a dopadů uvedených v čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a článku 24 uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V roce 2012 na základě počátečního posouzení svých mořských vod podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2008/56/ES a v rámci první etapy provádění svých strategií pro mořské prostředí oznámily členské státy Komisi soubor vlastností pro dobrý stav prostředí a své environmentální cíle v souladu s čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 směrnice 2008/56/ES. Komise ve svém posouzení (2) těchto zpráv členských států provedeném v souladu s článkem 12 uvedené směrnice zdůraznila, že k dosažení dobrého stavu prostředí do roku 2020 je naléhavě zapotřebí větší úsilí členských států a Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Aby bylo zajištěno, že druhá etapa provádění strategií pro mořské prostředí členských států dále přispěje k dosažení cílů směrnice 2008/56/ES a přinese konzistentnější určování dobrého stavu prostředí, Komise ve své zprávě o první etapě provádění doporučila, aby Komise a členské státy na úrovni Unie spolupracovaly na revizi, posílení a zlepšení rozhodnutí Komise 2010/477/EU (3) do roku 2015, s cílem stanovit jasnější, jednodušší, stručnější, soudržnější a srovnatelný soubor kritérií a metodických norem pro dobrý stav prostředí a zároveň přezkoumat přílohu III rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí a v případě potřeby ji revidovat a vypracovat zvláštní pokyny pro zajištění soudržnějšího a jednotnějšího přístupu k posouzení v příštím cyklu provádění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Přezkum přílohy III směrnice 2008/56/ES je nezbytným doplňkem přezkumu rozhodnutí 2010/477/EU. Kromě toho je souvislost mezi přílohou III směrnice 2008/56/ES a kvalitativními deskriptory pro určování dobrého stavu prostředí uvedenými v příloze I této směrnice obsažena v této směrnici pouze implicitně, a proto není dostatečně srozumitelná. Komise ve svém pracovním dokumentu z roku 2011 (4) vysvětlila vztah mezi kvalitativními deskriptory uvedenými v příloze I směrnice 2008/56/ES, prvky stanovenými v příloze III uvedené směrnice, jakož i kritérii a ukazateli stanovenými v rozhodnutí 2010/477/EU, ale v důsledku jejich inherentního obsahu poskytla jen částečnou odpověď. Je nezbytná revize přílohy III směrnice 2008/56/ES, kterou by se podrobněji vyjasnily vztahy a usnadnilo se její provádění, a došlo tak k lepšímu propojení prvků ekosystémů, antropogenních zátěží a dopadů na mořské prostředí s deskriptory uvedenými v příloze I směrnice 2008/56/ES a s výsledky přezkumu rozhodnutí 2010/477/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V příloze III směrnice 2008/56/ES by měly být stanoveny prvky pro posouzení (čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice) týkající se dobrého stavu prostředí (čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice), prvky pro sledování (čl. 11 odst. 1 uvedené směrnice), kterými se posouzení doplňuje (např. teplota, slanost), a prvky, ke kterým je třeba přihlížet při stanovení cílů (čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice). Význam těchto prvků se bude lišit podle jednotlivých regionů a členských států kvůli rozdílným regionálním podmínkám. To znamená, že prvky je nutné uvádět, pouze pokud jsou považovány za „základní rysy a vlastnosti“ nebo „hlavní zátěže a dopady“ uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 2008/56/ES a pokud se vyskytují ve vodách příslušného členského státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je důležité zajistit, aby prvky stanovené v příloze III směrnice 2008/56/ES byly jasně spojeny s kvalitativními deskriptory uvedenými v příloze I uvedené směrnice a kritérii a metodickými normami pro dobrý stav prostředí mořských vod stanovenými Komisí na základě čl. 9 odst. 3 směrnice 2008/56/ES, jakož i se svým použitím v souvislosti s články 8, 9, 10 a 11 směrnice 2008/56/ES. Uvedené prvky by proto měly být generické a všeobecně použitelné v celé Unii, berouce v úvahu, že Komise může na základě čl. 9 odst. 3 směrnice 2008/56/ES nebo v kontextu určení souborů vlastností pro dobrý stav prostředí ve smyslu čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice stanovit více konkrétních prvků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tabulky 1 a 2 uvedené v příloze III směrnice 2008/56/ES je třeba vyjasnit tak, aby se přesněji týkaly prvků určujících stav (tabulka 1) a prvků týkajících se zátěže a jejich dopadů (tabulka 2), přičemž prvky, které jsou v nich uvedeny, je třeba přímo propojit s kvalitativními deskriptory stanovenými v příloze I uvedené směrnice a prostřednictvím toho s kritérii stanovenými Komisí na základě čl. 9 odst. 3 směrnice 2008/56/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               S cílem poskytnout pokyny v souvislosti s posouzením využívání mořských vod podle čl. 8 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/56/ES a lidských činností podle čl. 8 odst. 1 písm. b), jakož i v souvislosti s příslušným sledováním podle článku 11 uvedené směrnice by tabulka 2 měla být rozšířena tak, aby obsahovala orientační seznam způsobů využívání a lidských činností k zajištění jednotného posuzování jednotlivých mořských oblastí a podoblastí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Přílohu III směrnice 2008/56/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem regulativního výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 směrnice 2008/56/ES,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha III směrnice 2008/56/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 7. prosince 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   3.   Povinnost provést tuto směrnici do vnitrostátního práva se nevztahuje na členské státy bez mořských vod.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19.
   
      (2)  Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu – První etapa provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (2008/56/ES) – Posouzení a pokyny Evropské komise (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2010/477/EU ze dne 1. září 2010 o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod (Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 14).
   
      (4)  Pracovní dokument útvarů Komise SEC(2011)1255.
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA III
            
               Orientační seznamy prvků ekosystému, antropogenních zátěží a lidských činností týkajících se mořských vod
            
            (uvedené v čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a 3, čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a článku 24)
            
               Tabulka 1
            
            
               Struktura, funkce a procesy mořských ekosystémů
            
            se zvláštním významem pro čl. 8 odst. 1 písm. a) a články 9 a 11
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Téma
                     
                     
                        Prvky ekosystémů
                     
                     
                        Možné parametry a vlastnosti (poznámka 1)
                     
                     
                        Příslušné kvalitativní deskriptory uvedené v příloze I (poznámky 2 a 3)
                     
                  
                  
                     
                        Druhy
                     
                     
                        Skupiny druhů (poznámka 4) mořských ptáků, savců, plazů, ryb a hlavonožců příslušné mořské oblasti nebo podoblasti
                     
                     
                        Prostorové a časové změny pro daný druh nebo populaci:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    rozložení, četnost a/nebo biomasa
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    struktura podle velikosti, věku a pohlaví
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    úroveň plodnosti, míra přežití a úmrtnosti/zranění
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    chování, včetně přesunů a migrace
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    stanoviště pro daný druh (rozsah, vhodnost)
                                 
                              
                           
                        
                        Druhové složení skupiny
                     
                     
                        (1); (3)
                     
                  
                  
                     
                        Stanoviště
                     
                     
                        Hlavní typy stanovišť vodního sloupce (pelagické druhy) a mořského dna (bentické druhy) (poznámka 5) nebo jiné typy stanovišť včetně souvisejících biologických společenství v celé mořské oblasti nebo podoblasti
                     
                     
                        U každého typu stanoviště:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    rozložení a rozsah stanovišť (případně velikost)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    druhové složení, četnost a/nebo biomasa (prostorové a časové změny)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    struktura druhu podle velikosti a věku (je-li to vhodné)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    fyzikální, hydrologické a chemické vlastnosti
                                 
                              
                           
                        
                        Pro pelagické typy stanovišť navíc:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    koncentrace chlorofylu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    frekvence kvetení planktonu a jeho prostorový rozsah
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        (1); (6)
                     
                  
                  
                     
                        Ekosystémy, včetně potravních sítí
                     
                     
                        Struktura, funkce a procesy ekosystémů, které zahrnují:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    fyzikální a hydrologické vlastnosti
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    chemické vlastnosti
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    biologické vlastnosti
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    funkce a procesy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Prostorové a časové změny:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    teploty a ledu
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hydrologie (režimy vlnění a proudů; stoupání vod z hloubky na hladinu, míšení, doba setrvání, přítok sladké vody; hladina moře)
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    batymetrie
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    zakalení (bahno nebo usazeniny), průhlednost, zvuky
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    substrát a morfologie mořského dna
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    slanost, živiny (N, P), organický uhlík, rozpuštěné plyny (pCO2, O2) a pH
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    vztahy mezi přírodními stanovišti a druhy mořských ptáků, savců, plazů, ryb a hlavonožců
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    struktura pelagicko-bentických druhů
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    produktivita
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        (1); (4)
                     
                  
               
            
            
               Poznámky vztahující se k tabulce 1
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 1:
                     
                     
                        Poskytuje se orientační seznam příslušných parametrů a vlastností druhů, stanovišť a ekosystémů, které odrážejí parametry ovlivněné zátěžemi uvedenými v tabulce 2 této přílohy a které jsou relevantní pro kritéria stanovená podle čl. 9 odst. 3. Konkrétní parametry a vlastnosti, které se mají používat při sledování a posuzování, by měly být stanoveny v souladu s požadavky této směrnice, včetně požadavků jejích článků 8 až 11.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 2:
                     
                     
                        Čísla v tomto sloupci odkazují na příslušné očíslované body uvedené v příloze I.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 3:
                     
                     
                        V tabulce 1 jsou uvedeny pouze kvalitativní deskriptory 1, 3, 4 a 6, které popisují stav a jejichž kritéria jsou stanovena v souladu s čl. 9 odst. 3. Pro jednotlivá témata mohou být relevantní všechny ostatní kvalitativní deskriptory založené na zátěži a uvedené v příloze I.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 4:
                     
                     
                        Tyto skupiny druhů jsou dále specifikovány v části II přílohy rozhodnutí Komise (EU) 2017/848 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví kritéria a metodické normy pro dobrý stav prostředí a specifikace a standardizované metody pro sledování a posuzování a kterým se ruší rozhodnutí 2010/477/EU (viz strana 43 v tomto Úředním věstníku).
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 5:
                     
                     
                        Tyto hlavní typy stanovišť jsou dále specifikovány v části II přílohy rozhodnutí (EU) 2017/848.
                     
                  
               
            
            
               Tabulka 2
            
            
               Antropogenní zátěže, způsoby využívání a lidské činnosti působící v mořském prostředí nebo toto prostředí ovlivňující
            
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2a
                                 
                                 
                                    Antropogenní zátěže působící na mořské prostředí
                                    se zvláštním významem pro čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a články 9 a 11
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Téma
                     
                     
                        Zátěž (poznámka 1):
                     
                     
                        Možné parametry
                     
                     
                        Příslušné kvalitativní deskriptory uvedené v příloze I (poznámky 2 a 3)
                     
                  
                  
                     
                        Biologické
                     
                     
                        Vnos či šíření nepůvodních druhů
                     
                     
                        Intenzita a prostorové a časové změny zátěže v mořském prostředí a v případě potřeby u zdroje
                        Pro účely posouzení dopadů zátěže na životní prostředí vyberte příslušné prvky ekosystémů a parametry z tabulky 1
                     
                     
                        (2)
                     
                  
                  
                     
                        Vnos mikrobiálních patogenů
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Vnos geneticky modifikovaných druhů a přemisťování původních druhů
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Ztráta nebo změna přírodních biologických společenství v důsledku chovu živočišných nebo pěstování rostlinných druhů
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Vyrušování druhů (například při rozmnožování, odpočinku a přijímání potravy) z důvodu přítomnosti člověka
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Lov nebo úhyn / zranění volně žijících druhů (v důsledku komerčního a rekreačního rybolovu a jiných činností)
                     
                     
                        (3)
                     
                  
                  
                     
                        Fyzikální
                     
                     
                        Fyzikální narušení mořského dna (dočasné nebo vratné)
                     
                     
                        (6); (7)
                     
                  
                  
                     
                        Fyzikální ztráty (způsobené trvalými změnami substrátu a morfologie mořského dna těžbou substrátu mořského dna)
                     
                  
                  
                     
                        Změny hydrologických podmínek
                     
                  
                  
                     
                        Látky, odpad a energie
                     
                     
                        Vnos živin – difúzní zdroje, bodové zdroje a atmosférické depozice
                     
                     
                        (5)
                     
                  
                  
                     
                        Vnos organické hmoty – difúzní zdroje a bodové zdroje
                     
                  
                  
                     
                        Vnos jiných látek (např. syntetických látek, nesyntetických látek, radionuklidů) – difúzní zdroje, bodové zdroje, atmosférická depozice, akutní události
                     
                     
                        (8); (9)
                     
                  
                  
                     
                        Vnos odpadu (tuhý odpad včetně mikroodpadu)
                     
                     
                        (10)
                     
                  
                  
                     
                        Vnos antropogenního zvuku (impulzní, průběžný)
                     
                     
                        (11)
                     
                  
                  
                     
                        Vnosy dalších forem energie (včetně elektromagnetických polí, světla a tepla)
                     
                  
                  
                     
                        Vnos vody – bodové zdroje (například solanka)
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
            
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    2b
                                 
                                 
                                    Způsoby využívání a lidské činnosti působící v mořském prostředí nebo toto prostředí ovlivňující
                                    se zvláštním významem pro čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) (pro čl. 8 odst. 1 písm. c) a články 10 a 13 jsou relevantní pouze činnosti označené *)
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                        Téma
                     
                     
                        Činnost
                     
                  
                  
                     
                        Fyzická restrukturalizace řek, pobřeží nebo mořského dna (vodohospodářství)
                     
                     
                        Získávání půdy
                     
                  
                  
                     
                        Kanalizace a jiné úpravy vodních toků
                     
                  
                  
                     
                        Ochrana pobřeží a protipovodňová ochrana*
                     
                  
                  
                     
                        Stavby na moři (jiné než pro ropu / plyn / obnovitelné zdroje energie)*
                     
                  
                  
                     
                        Restrukturalizace morfologie mořského dna včetně bagrování dna a ukládání materiálů *
                     
                  
                  
                     
                        Těžba neživých zdrojů
                     
                     
                        Těžba nerostných surovin (kamene, kovových rud, štěrku, písku, lastur)*
                     
                  
                  
                     
                        Těžba ropy a zemního plynu, včetně infrastruktury*
                     
                  
                  
                     
                        Těžba soli*
                     
                  
                  
                     
                        Čerpání vody*
                     
                  
                  
                     
                        Výroba energie
                     
                     
                        Výroba energie z obnovitelných zdrojů (větrná energie, energie vln a přílivu), včetně infrastruktury*
                     
                  
                  
                     
                        Výroba energie z neobnovitelných zdrojů
                     
                  
                  
                     
                        Přenos elektrické energie a komunikací (kabely)*
                     
                  
                  
                     
                        Těžba živých zdrojů
                     
                     
                        Rybolov a sběr měkkýšů a korýšů (profesionální, rekreační)*
                     
                  
                  
                     
                        Zpracování ryb a měkkýšů a korýšů*
                     
                  
                  
                     
                        Sběr mořských rostlin*
                     
                  
                  
                     
                        Lov a sběr pro jiné účely*
                     
                  
                  
                     
                        Chov živých zdrojů
                     
                     
                        Mořská akvakultura, včetně infrastruktury*
                     
                  
                  
                     
                        Sladkovodní akvakultura
                     
                  
                  
                     
                        Zemědělství
                     
                  
                  
                     
                        Lesní hospodářství
                     
                  
                  
                     
                        Doprava
                     
                     
                        Dopravní infrastruktura*
                     
                  
                  
                     
                        Doprava – lodní*
                     
                  
                  
                     
                        Doprava – letecká
                     
                  
                  
                     
                        Doprava – pozemní
                     
                  
                  
                     
                        Městská a průmyslová využití
                     
                     
                        Městská využití
                     
                  
                  
                     
                        Průmyslová využití
                     
                  
                  
                     
                        Zpracování a likvidace odpadů*
                     
                  
                  
                     
                        Cestovní ruch a volný čas
                     
                     
                        Cestovní ruch a volný čas – infrastruktura*
                     
                  
                  
                     
                        Cestovní ruch a volný čas – činnosti*
                     
                  
                  
                     
                        Bezpečnost a obrana
                     
                     
                        Vojenské operace (podle čl. 2 odst. 2)
                     
                  
                  
                     
                        Vzdělávání a výzkum
                     
                     
                        Výzkumné, průzkumné a vzdělávací aktivity*
                     
                  
               
            
            
               Poznámky vztahující se k tabulce 2
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 1:
                     
                     
                        Posouzení zátěží by se měla týkat jejich úrovní v mořském prostředí a v případě potřeby míry vnosů (z pozemních nebo atmosférických zdrojů) do mořského prostředí.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 2:
                     
                     
                        Čísla v tomto sloupci odkazují na příslušné očíslované body uvedené v příloze I.
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        Poznámka 3:
                     
                     
                        V tabulce 2a se uvádějí pouze kvalitativní deskriptory založené na zátěži 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, jejichž kritéria jsou stanovena v souladu s čl. 9 odst. 3. Pro jednotlivá témata mohou být relevantní všechny ostatní kvalitativní deskriptory založené na stavu a uvedené v příloze I.“
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.