Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/1010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 153/23
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1010
   ze dne 13. března 2017,
   kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Olovo se používá v ložiscích chladících kompresorů, které jsou hermeticky uzavřené, aby se zabránilo úniku chladiva. Olovo zajišťuje v ložiscích nízké tření, přičemž působí jako pevné mazivo v případě nedostatečného mazání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ačkoli bezolovnatá ložiska jsou životaschopná, stále nedokáží spolehlivě nahradit olověná ložiska v kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem do 9 kW.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR) by tudíž mělo být vyňato z omezeného používání do 21. července 2019. Vzhledem k inovačním cyklům u systémů vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení je nepravděpodobné, že by doba platnosti této výjimky měla negativní dopad na inovace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 13. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 9 b) nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
               
                  
                     „9 b)
                  
                  
                     Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení
                  
                  
                     Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro z kategorie 8,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9.
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                     9 b)-I
                  
                  
                     Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)
                  
                  
                     Týká se kategorie 1; platí do 21. července 2019.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.