Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu směrnice 2017/1011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 153/25
            
         
      
   
   
   SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1011
   ze dne 15. března 2017,
   kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání olova v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Skla na bázi olova jsou používána, protože mají jedinečnou kombinaci vlastností a charakteristik, jako jsou koeficient propustnosti světla, rozptyl světla, tepelná vodivost, dvojlom a další.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Alternativní řešení optického skla bez olova existují ve formě bezolovnatého skla, plastových čoček a alternativních konstrukcí zařízení. Tyto alternativy však nemohou poskytnout některé vlastnosti a jejich kombinace srovnatelné se sklem na bázi olova.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud by nalezení náhrad bylo relativně snadné, pak by se tak již stalo a náhrady by byly používány. Alternativy pro zbývající použití dosud nejsou k dispozici. Nahradit celý rozsah použití proto obecně možné není. Olovo ve skle pro optické účely by proto pro kategorie 1 až 7 a 10 mělo být vyňato do 21. července 2021. Vzhledem k inovačním cyklům u tohoto typu použití pro optické účely je nepravděpodobné, že by doba platnosti této výjimky měla negativní dopad na inovace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
   Článek 1
   Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
   Článek 2
   1.   Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
   Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 2018.
   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
   2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
   Článek 3
   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Tato směrnice je určena členským státům.
   
      V Bruselu dne 15. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 a) nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
               
                  
                     „13 a)
                  
                  
                     Olovo ve skle pro optické účely
                  
                  
                     Týká se všech kategorií; platí do:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro z kategorie 8,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11,
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 21. července 2021 pro všechny ostatní kategorie a podkategorie.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.